ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bruit

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bruit-, *bruit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bruit about(phrv) ทำให้รู้กันทั่ว, See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป, Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad
bruit abroad(phrv) ทำให้รู้กันทั่ว, See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป, Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bruit(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bruitเสียงฟู่,เสียงดัง,เสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ข่าวลือ[khāoleū] (n) EN: rumour = rumor (Am.)  FR: rumeur [f] ; bruit [m]
กิตติศัพท์[kittisap] (n) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report  FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
กล่าวลือ[klāoleū] (n) FR: rumeur [f] ; on-dit [m] ; bruit [m] ; racontar [m] (fam.) ; cancan [m] (fam.)
ลือกันว่า[leū kan wā] (xp) FR: on dit que ; le bruit court que
มลพิษทางเสียง[monlaphit thāng sīeng] (n, exp) EN: noise pollution  FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
ปฏิเสธข่าวลือ[patisēt khāoleū] (v, exp) EN: decline rumours ; deny rumours  FR: démentir un bruit
เสียง[sīeng = sieng] (n) EN: sound ; noise ; tone  FR: son [m] ; bruit [m] ; ton [m]
ทำเสียงดัง[tham sīengdang] (v, exp) FR: faire du bruit ; claquer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bruit (v) brˈuːt (b r uu1 t)
bruits (v) brˈuːts (b r uu1 t s)
bruited (v) brˈuːtɪd (b r uu1 t i d)
bruiting (v) brˈuːtɪŋ (b r uu1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い広める;言広める[いいひろめる, iihiromeru] (v1,vt) to spread word of; to trumpet; to bruit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bruit
   v 1: tell or spread rumors; "It was rumored that the next
      president would be a woman" [syn: {rumor}, {rumour},
      {bruit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top