ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

browse

B R AW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -browse-, *browse*
English-Thai: Longdo Dictionary
browser(n) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse(n) การอ่านคร่าวๆ, Syn. skim
browse(vt) มองไปรอบ ๆ, See also: ดูผ่านๆ
browse(vt) เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
browse(n) การเล็ม, See also: การและเล็ม
browser(n) โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
browse on(phrv) (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร, See also: กิน
browse among(phrv) อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse through
browse through(phrv) อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi, vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
browseค้นดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browseค้นดู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browseI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
และเล็ม(v) nibble, See also: browse, Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ, Example: ฝูงวัวและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ม[lem] (v) EN: peck ; nibble at ; browse  FR: picorer ; mordiller ; brouter

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWSE B R AW1 Z
BROWSED B R AW1 Z D
BROWSER B R AW1 Z ER0
BROWSERS B R AW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
browse (v) brˈauz (b r au1 z)
browsed (v) brˈauzd (b r au1 z d)
browses (v) brˈauzɪz (b r au1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] browser (software) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser [Add to Longdo]
クッキー[kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) [Add to Longdo]
バロース[baro-su] (n) {comp} browse [Add to Longdo]
ブラウザ;ブラウザー[burauza ; burauza-] (n) {comp} (web) browser [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) {comp} browser war [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browse
   n 1: vegetation (such as young shoots, twigs, and leaves) that
      is suitable for animals to eat; "a deer needs to eat twenty
      pounds of browse every day"
   2: reading superficially or at random [syn: {browse},
     {browsing}]
   3: the act of feeding by continual nibbling [syn: {browse},
     {browsing}]
   v 1: shop around; not necessarily buying; "I don't need help,
      I'm just browsing" [syn: {shop}, {browse}]
   2: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" [syn:
     {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}]
   3: look around casually and randomly, without seeking anything
     in particular; "browse a computer directory"; "surf the
     internet or the world wide web" [syn: {browse}, {surf}]
   4: eat lightly, try different dishes; "There was so much food at
     the party that we quickly got sated just by browsing" [syn:
     {browse}, {graze}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top