ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brie

B R IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brie-, *brie*
English-Thai: Longdo Dictionary
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, See also: underwear, Syn. underpants

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brief(adj) โดยย่อ, See also: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป, Syn. concise, Ant. verbose
brier(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
briefs(n) กางเกงชั้นในชาย
briefly(adv) ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
briefing(n) สรุปแบบสั้นๆ, Syn. summary
briefcase(n) กระเป๋าหิ้ว, See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.
inebriety(อินอีไบร'อิที) n. ความมึนเมา,การเมาเหล้า, Syn. drunkenness
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
brier(n) ไม้หนาม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brie(n) บรี (เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีแหล่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ผิวนอกขรุขระ กรอบนอกนุ่มใน)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brieAfter a brief peace, war broke out again.
brieAs a young man he flirted briefly with communism.
brieBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
brieCan you give me a brief description of the thief?
brieHe answered in brief.
brieHe died after a brief illness.
brieHe gave his reasons in brief.
brieHe gave me a brief outline of the plan.
brieHe is brief of speech.
brieHe sent me a brief note.
brieHis brief repose was interrupted by her arrival.
brieHis speech was brief and to the point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป(adv) briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
อย่างย่อ(adv) briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ(adv) briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai Definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม(adv) concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น(adv) briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป(adv) briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สรุป(adv) concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
โดยย่อ(adv) briefly, See also: summarily, concisely, Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป, Ant. โดยละเอียด, อย่างละเอียด, Example: ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจกล่าวโดยย่อมี 36 ประเภทใหญ่ๆ
โดยสังเขป(adv) briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย
ตระบัด(adv) momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai Definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
โดยสังเขป[dōi sangkhēp] (adv) EN: briefly ; in brief
โดยสรุป[dōi sarup] (adv) EN: briefly
โดยย่อ[dōi yø] (adv) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief  FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ฝนไล่ช้าง[fonlaichāng] (n) EN: heavy brief and abrupt rain
ฝนซู่[fonsū] (n) EN: heavy brief and abrupt rain  FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ห้วน[hūan = huan] (adv) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly
ห้วน ๆ[hūan-hūan] (adv) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly  FR: laconiquement
แก้ต่าง[kaētāng] (v) EN: hold a brief
กางเกงใน[kāngkēng nai] (n) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties  FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIE B R IY1
BRIEN B R AY1 IH0 N
BRIEL B R IY1 L
BRIER B R AY1 ER0
BRIEF B R IY1 F
BRIEFS B R IY1 F S
BRIERE B R IH1 R
BRIESE B R IY1 Z
BRIEFER B R IY1 F ER0
BRIEFED B R IY1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brief (v) brˈiːf (b r ii1 f)
brier (n) brˈaɪər (b r ai1 @ r)
briefs (v) brˈiːfs (b r ii1 f s)
briers (n) brˈaɪəz (b r ai1 @ z)
briefed (v) brˈiːft (b r ii1 f t)
briefer (j) brˈiːfər (b r ii1 f @ r)
briefly (a) brˈiːfliː (b r ii1 f l ii)
briefest (j) brˈiːfɪst (b r ii1 f i s t)
briefing (v) brˈiːfɪŋ (b r ii1 f i ng)
briefcase (n) brˈiːfkɛɪs (b r ii1 f k ei s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] brief encounter; to brush past sb, #11,804 [Add to Longdo]
简短[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief; short-duration, #12,511 [Add to Longdo]
字条[zì tiáo, ㄗˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] brief note, #30,848 [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] brief; short step, #62,164 [Add to Longdo]
断想[duàn xiǎng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] brief commentary, #89,606 [Add to Longdo]
暂短[zàn duǎn, ㄗㄢˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief (in time), #124,252 [Add to Longdo]
便览[biàn lǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 便 / 便] brief guide, #175,627 [Add to Longdo]
短简[duǎn jiǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] brief, #238,569 [Add to Longdo]
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, / ] briefly; simply [Add to Longdo]
简短介绍[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Brief(n) |der, pl. Briefe| จดหมาย
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefwähler {m}absentee voter [Add to Longdo]
Brie {m}; Briekäse {m} [cook.]Brie; Brie cheese [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Briefbeschwerer {m}paper weight [Add to Longdo]
Briefbeutel {m}mailbag [Add to Longdo]
Briefbildsender {m}telescriptor [Add to Longdo]
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Briefgeheimnis {n}privacy of letters [Add to Longdo]
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter [Add to Longdo]
Briefkasten {m}letter-box; letter box [Add to Longdo]
Briefkasten {m} | Briefkästen {pl}mail box; mailbox | mailboxes [Add to Longdo]
Briefkastenadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Briefkopf {m} | Briefköpfe {pl}letterhead; letter-heading | letterheads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらりズム[chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
インスト[insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
スキャントーク[sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound) [Add to Longdo]
パンツ[pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
パンティー(P);パンティ[pantei-(P); pantei] (n) panties; panty; briefs; (P) [Add to Longdo]
ブライヤー;ブライアー[buraiya-; buraia-] (n) brier (Erica arborea); briar [Add to Longdo]
ブリー[buri-] (n) Brie (fre [Add to Longdo]
ブリーフ[buri-fu] (n) brief; (P) [Add to Longdo]
ブリーフィング[buri-fingu] (n) briefing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
手紙[てがみ, tegami] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
郵便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] Brieftraeger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Brie
      n 1: soft creamy white cheese; milder than Camembert

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top