ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brew

B R UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brew-, *brew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brew(vi) ต้ม (เหล้า)
brew(vt) ชง, Syn. infuse, make
brew(n) การหมัก (เหล้า)
brew(sl) กาแฟหรือชา
brew(sl) ชาหรือเครื่องดื่มร้อนๆ หนึ่งแก้ว
brew(sl) เหล้าหรือเบียร์
brewer(n) ผู้ต้มเหล้า
brew up(phrv) ทำเหล้า, See also: ต้มเหล้า, ทำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
brew up(phrv) ปรุงชา, See also: ชงชา
brew up(phrv) เพิ่มทีละน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewage(บรู'เอจ) n. เหล้าที่ทำจากข้าวมอลท์
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
brewhousen. โรงงานต้มเหล้าเบียร์
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
hebrew(ฮี'บรู) n. ชาวอิสราเอล,ภาษาอิสราเอล, Syn. Israelite, Jewish
hebrew calenderดูJewish calendar
hebrews(ฮี'บรูซ) n. หนังสือเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล

English-Thai: Nontri Dictionary
brew(n) เบียร์,เหล้า
brew(vt) ต้ม,ปรุง,ชง(น้ำชา),กลั่น
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า
Hebrew(n) คนยิว,ชาวอิสราเอล,ภาษายิว,ภาษาอิสราเอล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brewer's Yeastส่าเบียร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's brew another batch!ไม่ให้เหลือเลย! Hocus Pocus (1993)
Therefore, it stands to reason, does it not, sisters dear, that we must find the book, brew the potion... and suck the lives out of the children of Salem before sunrise.เพราะฉะนั้น, ฉันจะไม่อยู่เฉยแน่, น้องๆที่รัก พวกเราต้องไปหาหนังสือ, ทำยา... . Hocus Pocus (1993)
Come on, an ice-cold brew sky.ไปดื่มเบียร์เย็นๆ กันเถอะ The Truman Show (1998)
I got a six-pack of cold brew skies with our name on them.มานี่เพื่อน คราวนี้เบียร์ไม่พะยี่ห้อ The Truman Show (1998)
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
A brew of honey, herbs and whatnot.เอาน้ำผึ้งหมักสมุนไพร.. อะไรพวกนั้น The Wicker Man (2006)
Since then they started to brew whiskey.จากนั้นมาพวกเขาก็เริ่มกินวิสกี้ Confession of Pain (2006)
Meth heads love to brew in this baby.พวกผลิตยามักจะชอบใช้อุปกรณ์พวกนี้ Crazy Handful of Nothin' (2008)
Look, I'll- - I'll brew you a cup, too.เดี๋ยวผมไปชงชามาให้ Me and My Town (2008)
"Stone Brew Nation"?"สโตนบรูว์เนชั่น" The Lazarus Project (2008)
Well, I guess that pirate brew is stronger than we thought.เอ่อ ข้าเดาว่าเหล้าของโจรสลัด คงจะแรงกว่าที่เราคิด The Gungan General (2009)
Did you brew it?เธอกะปริมาณมันหรือเปล่า? Episode #1.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brewA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
brewA customer came and so tea was brewed.
brewA rebellion was brewing.
brewA storm is brewing.
brewBeer is brewed from malt.
brewThe local brew is excellent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงต้มกลั่น(n) distillery, See also: brewhouse, Example: บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงต้มกลั่นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง, Count Unit: โรง, แห่ง
ก่อตัว(v) start, See also: brew, develop, form, Syn. ก่อรูป, Example: สภาวการณ์ของเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปี 2540
ฟักตัว(v) incubate, See also: brew, ferment, Syn. ก่อตัว, Example: แมลงครั่งจะฟักตัวภายใน 20 นาทีหลังจากการวางไข่, Thai Definition: ก่อให้เกิดให้เป็นขึ้นอย่างแพร่หลาย
ส่าเหล้า(n) brew's yeast, Thai Definition: กากของเชื้อที่ทำเหล้า
ตั้งเค้า(v) forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai Definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตั้งเค้า(v) forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai Definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ชง(v) brew, See also: make (tea or coffee), infuse, Example: ทุกเช้าเลขานุการของเขาจะชงชามาให้
ชงกาแฟ(v) make coffee, See also: brew, Example: เมื่อผมอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อย ผมก็ชงกาแฟแล้วถือขึ้นมานั่งจิบอยู่ที่โต๊ะทำงาน
หม่า(v) brew, See also: ferment, Syn. หมัก, Thai Definition: แช่ให้อ่อนตัว
ก่อหวอด(v) originate, See also: brew, ferment, Syn. ริเริ่ม, ก่อการ, Ant. จบสิ้น, ยุติ, Example: ความกดดันได้เพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานได้ก่อหวอดประท้วงขึ้นตามจุดต่างๆ, Thai Definition: เริ่มจับกลุ่มเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชง[chong] (v) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse  FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ[chong kāfaē] (v, exp) EN: make coffee ; brew  FR: préparer le café
กลั่น[klan] (v) EN: brew  FR: brasser
กลั่นเบียร์[klan bīa] (v, exp) EN: brew beer  FR: brasser la bière
หมัก[mak] (v) EN: ferment ; leaven ; brew  FR: fermenter
ภาษาฮีบรู[phāsā Hībrū] (n, exp) EN: Hebrew ; Modern Hebrew   FR: hébreu [m] ; hébreu moderne [m]
ภาษาฮีบรูปัจจุบัน[phāsā Hībrū patjuban] (n, exp) EN: Modern Hebrew   FR: hébreu moderne [m]
ผู้ผลิตเบียร์[phūphalit bīa] (n, exp) EN: brewer  FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
โรงเบียร์[rōng bīa] (n) EN: brewery  FR: brasserie [f]
โรงงานต้มเหล้า[rōng-ngān tom lao] (n, exp) EN: brewery   FR: distillerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BREW B R UW1
BREWS B R UW1 Z
BREWED B R UW1 D
BREWER B R UW1 ER0
BREWRY B R UW1 R IY0
BREWTON B R UW1 T AH0 N
BREWERS B R UW1 ER0 Z
BREWERY B R UW1 ER0 IY0
BREWING B R UW1 IH0 NG
BREWER'S B R UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brew (v) brˈuː (b r uu1)
brews (v) brˈuːz (b r uu1 z)
brewed (v) brˈuːd (b r uu1 d)
brewer (n) brˈuːər (b r uu1 @ r)
brewers (n) brˈuːəz (b r uu1 @ z)
brewery (n) brˈuəʳriː (b r u@1 r ii)
brewing (v) brˈuːɪŋ (b r uu1 i ng)
breweries (n) brˈuəʳrɪz (b r u@1 r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酿造[niàng zào, ㄋㄧㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] brew, #24,778 [Add to Longdo]
酿酒业[niàng jiǔ yè, ㄋㄧㄤˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] brewing industry; wine industry, #109,291 [Add to Longdo]
啤酒厂[pí jiǔ chǎng, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] brewery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサヒビール[asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd. [Add to Longdo]
ブリューパブ[buryu-pabu] (n) microbrewery (wasei [Add to Longdo]
ブルワリー;ブリュワリー[buruwari-; buryuwari-] (n) brewery (esp. of beer) [Add to Longdo]
ヘブライ;ヘブル[heburai ; heburu] (n) Hebrew [Add to Longdo]
ヘブライ語[ヘブライご, heburai go] (n) Hebrew [Add to Longdo]
ヘブライ人への手紙[ヘブライじんへのてがみ, heburai jinhenotegami] (n) Epistle to the Hebrews (book of the Bible) [Add to Longdo]
マイクロブリュワリー[maikuroburyuwari-] (n) microbrewery [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]
吟醸酒[ぎんじょうしゅ, ginjoushu] (n) type of sake brewed by low temperature fermentation from white rice milled to 60% [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brew
   n 1: drink made by steeping and boiling and fermenting rather
      than distilling [syn: {brew}, {brewage}]
   v 1: prepare by brewing; "people have been brewing beer for
      thousands of years"
   2: sit or let sit in boiling water so as to extract the flavor;
     "the tea is brewing"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top