ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogging

B AO1 G IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogging-, *bogging*, bogg
CMU English Pronouncing Dictionary
BOGGING B AO1 G IH0 NG
BOGGS B AO1 G Z
BOGGAN B AA1 G AH0 N
BOGGED B AA1 G D
BOGGED B AO1 G D
BOGGUS B AA1 G AH0 S
BOGGIO B OW1 JH IY0 OW0
BOGGLE B AA1 G AH0 L
BOGGLES B AA1 G AH0 L Z
BOGGLED B AA1 G AH0 L D
BOGGESS B AA1 G IH0 S
BOGGLING B AA1 G AH0 L IH0 NG
BOGGLING B AA1 G L IH0 NG
TOBOGGAN T AH0 B AA1 G AH0 N
TOBOGGANS T AH0 B AA1 G AH0 N Z
MINDBOGGLING M AY1 N D B AO2 G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogging (v) bˈɒgɪŋ (b o1 g i ng)
boggy (j) bˈɒgiː (b o1 g ii)
bogged (v) bˈɒgd (b o1 g d)
boggle (v) bˈɒgl (b o1 g l)
boggier (j) bˈɒgɪəʳr (b o1 g i@ r)
boggled (v) bˈɒgld (b o1 g l d)
boggles (v) bˈɒglz (b o1 g l z)
boggiest (j) bˈɒgɪɪst (b o1 g i i s t)
boggling (v) bˈɒglɪŋ (b o1 g l i ng)
toboggan (v) tˈəbˈɒgən (t @1 b o1 g @ n)
toboggans (v) tˈəbˈɒgənz (t @1 b o1 g @ n z)
tobogganed (v) tˈəbˈɒgənd (t @1 b o1 g @ n d)
tobogganing (v) tˈəbˈɒgənɪŋ (t @1 b o1 g @ n i ng)
mind-boggling (j) mˈaɪnd-bɒglɪŋ (m ai1 n d - b o g l i ng)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
toboggon(n, vt) แผ่นกระดานลื่นหิมะ เล่นแผ่นกระดานลื่นหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggy(adj) นิ่ม เปียกเหมือนกับ
boggle(vt) ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle
boggle(vi) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle(vt) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
toboggan(n) เลื่อนหิมะ, Syn. sleigh, sledgel sled
boggle at(phrv) ประหลาดใจกับ
mind-boggling(adj) ยากที่จะเข้าใจ, See also: ซึ่งสับสน
the mind boggies(idm) ประหลาดใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
toboggan(ทะบอก'เกิน) n. แคร่เลื่อนหิมะแคบยาวและแบน. vi. แล่นบนแคร่ดังกล่าว,ตกลงอย่างรวดเร็ว, See also: tobogganer, tobogganist n

English-Thai: Nontri Dictionary
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
toboggan(n) แคร่เลื่อนหิมะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesions, Boggyลักษณะเป็นก้อนทูมเละๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boggI understand the general approach, but I'm afraid that I'm getting bogged down in the details.
boggYou have an English test tomorrow, so don't get bogged down in your math homework tonight.
boggWe were bogged down in a morass of paperwork.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จมอยู่กับ(v) be bogged down in, See also: be caught up in, stuck, Example: เธอรู้สึกเหมือนตัวเองหมดคุณค่า จมอยู่กับความทุกข์หลังจากที่สามีทิ้งเธอไป, Thai Definition: ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถทำหรือคิดสิ่งอื่นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกี้[bōkī] (n) EN: bogie  FR: bogie = boggie [m]
จมอยู่กับ[jom yū kap] (v, exp) EN: be bogged down in ; be caught up in ; stuck
สไลเดอร์[salaidoē] (n) EN: slider  FR: toboggan [m]
ติดหล่ม[tit lom] (v, exp) EN: get stuck in mud ; be bogged down

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, / ] be at a standstill; bogged down, #16,659 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] damp, boggy, marshy, #38,067 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run [Add to Longdo]
Rodeln {n}sledging; tobogganing [Add to Longdo]
Schlitten {m}; Rodelschlitten {m} | Schlitten {pl}; Rodelschlitten {pl}toboggan | toboggans [Add to Longdo]
rodeln | rodelnd | gerodelt | rodeltto toboggan | tobogganing | tobogganed | toboggans [Add to Longdo]
schreckt zurückboggles [Add to Longdo]
schreckte zurückboggled [Add to Longdo]
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenboggy | boggier | boggiest [Add to Longdo]
versumpfen | versumpfend | versumpft | versumpft | versumpfteto become marshy; to become boggy | becoming marshy | become marshy | becomes marshy | became marshy [Add to Longdo]
zurückschrecken | zurückschreckendto boggle | boggling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トボガン[tobogan] (n) toboggan [Add to Longdo]
滑り降りる;滑り下りる[すべりおりる, suberioriru] (v1) to slide down (a hill) (e.g. ski, toboggan); to slip down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top