ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bodkin

B AA1 D K IH2 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodkin-, *bodkin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Odds bodkins.สัตว์ประหลาด. Hocus Pocus (1993)
Bodkin point.หัวสว่าน The Climb (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BODKIN    B AA1 D K IH2 N
BODKINS    B AA1 D K IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bodkin    (n) bˈɒdkɪn (b o1 d k i n)
bodkins    (n) bˈɒdkɪnz (b o1 d k i n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bodkin
   n 1: a dagger with a slender blade [syn: {poniard}, {bodkin}]
   2: formerly a long hairpin; usually with an ornamental head
   3: a small sharp-pointed tool for punching holes in leather or
     fabric
   4: a blunt needle for threading ribbon through loops [syn:
     {bodkin}, {threader}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top