ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bode

B OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bode-, *bode*
Possible hiragana form: ぼで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bode(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ bide
bode(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ bide
bode(vt) เป็นลาง, See also: เป็นลางบอกเหตุ, Syn. augur
bode(vi) เป็นลาง, See also: เป็นลางบอกเหตุ, Syn. foretell
bode ill(phrv) เป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดี, See also: ทำนายว่าไม่ดี, Syn. augur ill
bode well(phrv) เป็นลางสังหรณ์ที่ดี, See also: ทำนายว่าไม่ดี, Syn. augur well

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bode(โบด) {boded,boding,bodes} vt.,vi. เป็นลาง,เป็นนิมิต,ทำนาย,กริยาช่อง 2 ของ bide, See also: bodement n.
bodega(โบเด'กะ) n. ร้านของชำ,โรงเก็บของโกดัง
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bode(vt) เป็นลาง,เป็นนิมิต,เป็นเครื่องหมาย
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt pt และ pp ของ) abide
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bodegónภาพโบเดกอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something's got Jack vexed, and mark my words, what bodes ill for Jack Sparrow bodes ill for us all.อะไรนั่นต้องทำให้แจ็คกังวล ..จำคำข้าไว้นะ จะเกิดเลวร้ายอะไรกับ แจ็ค สแพร์โรว์ พวกเราก็ต้องเผชิญมันด้วย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And that bodes ill by all accounts.แล้วจะต้องเกิดเรื่องเลวร้าย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious.This bodes well for the New York-based company, especially since continued merger discussions with the Shimotomo Corporation have left investors feeling anxious. Awake (2007)
Doesn't bode well for you, I'm afraid.เพื่อนของผมคงไม่สร้างเรื่องรำคาญใจคุณนะ Quantum of Solace (2008)
Actually, I think the very fact they haven't found him yet bodes well.- โอ้ ให้ตายสิ - อะไร เราจะทำเป็นไม่สนใจ สิ่งที่ระแคะระคายซ่อนเร้นไม่ได้ แฮงค์ Grilled (2009)
That bodes well.เป็นลางดี Remains to Be Seen (2009)
It doesn't bode well for dating.มันเป็นลางไม่ค่อยดีสำหรับการออกเดท Unpleasantville (2010)
If it is all silence, then that bodes ill for the future of humanity.แล้วว่าลางที่ดีสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ Are We Alone? (2010)
Cactus dying of thirst. It don't bode well.กระบองเพชร,ขาดน้ำตาย, บ่แม่นลางดี Rango (2011)
This does not bode well.นี่ไม่ใช่ลางสังหรณ์ที่ดี Self Fulfilling Prophecy (2011)
The white dragon bodes well for Albion, for you and Arthur... and for the land that you will build together.มังกรขาวเป็นลางบอกสำหรับอัลเบียน,สำหรับเจ้าและอาร์เธอร์... ...และสำหรับดินแดนที่เจ้าจะสร้างร่วมกัน Aithusa (2011)
Hopefully it bodes better for me than any of the has-beens who starred in that movie.หวังว่า มันจะเป็นลางดีสำหรับฉัน ดีกว่าพวกที่แสดงหนังติดเรท Feud (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bodeHis laziness boded ill for future.
bodeThat cloud bodes rain.
bodeThese boded you no good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นลางร้าย(v) bode ill, See also: be ill-omened, Ant. เป็นนิมิตหมายที่ดี, Example: พระรามสุบินเป็นลางร้าย โหรพิเภกทำนายว่าฝ่ายข้าศึกจะสะกดทัพแล้วลักพาพระรามไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุปัจจัย[jatupatjai] (n) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine
นิวาส[niwāt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[niwēt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development  FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
เป็นลางร้าย[pen lāng rāi] (v) EN: bode ill ; be ill-omened
สังหรณ์[sanghøn] (v) EN: forebode ; presage ; have a premonition  FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
สิงสู่[singsū] (v) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)
สิทธิอาศัย[sitthi āsai] (n, exp) EN: right of abode
เทวาลัย[thēwālai] (n) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple
เทวสถาน[thēwasathān] (n) EN: temple ; Abode of Gods  FR: temple [m] ; lieu de culte [m]
วิมาน[wimān] (n) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle  FR: paradis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BODE B OW1 D
BODES B OW1 D Z
BODEY B OW1 D IY0
BODEN B OW1 D AH0 N
BODELL B AH0 D EH1 L
BODEGA B OW0 D EY1 G AH0
BODEGAS B OW0 D EY1 G AH0 S
BODEGUITA B OW2 D AH0 G IY1 D AH0
BODEGUITA B OW2 D EH0 G IY1 D AH0
BODENHAMER B OW1 D IH0 N HH AH0 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bode (v) bˈoud (b ou1 d)
boded (v) bˈoudɪd (b ou1 d i d)
bodes (v) bˈoudz (b ou1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics [Add to Longdo]
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; gewachsener Bodenground | grounds | natural ground; "the natural" [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußgrund {m} | Böden {pl}bottom | bottoms [Add to Longdo]
Boden {m}; Land {n}land [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m}floor [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m} [naut.]sole [Add to Longdo]
Boden {m}; Grund {m}bottom [Add to Longdo]
Boden {m} (von Gefäß)base [Add to Longdo]
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; ungestörter Boden | bindiger Boden | gepflügter Bodensoil | soils | in-situ soil | cohesive soil | plough soil; plow soil [Add to Longdo]
Bodenablauf {m}floor drainage [Add to Longdo]
Bodenabsenkung {f}settled earth [Add to Longdo]
Bodenanalyse {f}soil analysis [Add to Longdo]
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character [Add to Longdo]
Bodenbearbeitung {f}; Bewirtschaftung {f}cultivation [Add to Longdo]
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サウンドボディー[saundobodei-] (n) soundbody [Add to Longdo]
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei [Add to Longdo]
ボーデの法則[ボーデのほうそく, bo-de nohousoku] (n) Bode's law [Add to Longdo]
ボディー(P);ボディ(P);ボデー;バディー;バディ[bodei-(P); bodei (P); bode-; badei-; badei] (n) (1) body; (2) (esp. バディー) buddy; (P) [Add to Longdo]
ボディーアーマー[bodei-a-ma-] (n) body armor; body armour [Add to Longdo]
ボディーウエーブ[bodei-ue-bu] (n) bodywave [Add to Longdo]
ボディーガード;ボディガード[bodei-ga-do ; bodeiga-do] (n) bodyguard [Add to Longdo]
ボディーコンシャス[bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei [Add to Longdo]
ボディーシザーズ[bodei-shiza-zu] (n) body scissors [Add to Longdo]
ボディーシャンプー[bodei-shanpu-] (n) body shampoo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そこ, soko] BODEN, GRUND [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bode
   v 1: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn:
      {bode}, {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen},
      {presage}, {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell},
      {prefigure}, {forecast}, {predict}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top