ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bludgeon

B L AH1 JH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bludgeon-, *bludgeon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bludgeon(n) กระบองสั้น, Syn. club

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club

English-Thai: Nontri Dictionary
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bludgeon(vt) ตีด้วยดิ้ว,ตีด้วยกระบอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบอง(n) club, See also: bludgeon, truncheon, lathi, staff, bat, stick, Syn. กระบอง, ตระบอง, Example: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ตะบองเป็นอาวุธ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้สำหรับถือ ใช้ตี โดยมากมีรูปกลม
ตระบอง(n) club, See also: bludgeon, stick, Syn. กระบอง, Example: เขาควงตระบองวิ่งเข้าไปในประตู, Count Unit: อัน, เล่ม, Thai Definition: ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปเหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง คล้ายพองแต่สั้นกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบอง[krabøng] (n) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat  FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
ตะบอง[tabøng] (n) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick  FR: gourdin [m] ; massue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUDGEON B L AH1 JH AH0 N
BLUDGEONED B L AH1 JH AH0 N D
BLUDGEONING B L AH1 JH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bludgeon (v) blˈʌʤən (b l uh1 jh @ n)
bludgeons (v) blˈʌʤənz (b l uh1 jh @ n z)
bludgeoned (v) blˈʌʤənd (b l uh1 jh @ n d)
bludgeoning (v) blˈʌʤənɪŋ (b l uh1 jh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knüppel {m} | Knüppel {pl}bludgeon | bludgeons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
棍棒;こん棒[こんぼう, konbou] (n) stick; club; cudgel; bludgeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bludgeon
   n 1: a club used as a weapon
   v 1: overcome or coerce as if by using a heavy club; "The
      teacher bludgeoned the students into learning the math
      formulas"
   2: strike with a club or a bludgeon [syn: {club}, {bludgeon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top