ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blinking

B L IH1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blinking-, *blinking*, blink
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blinking(adj) ซึ่งกระพริบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blinkingLittle lights were blinking on and off in the distance.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINKING B L IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blinking (v) blˈɪŋkɪŋ (b l i1 ng k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しばしば[shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
ぱちくり[pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
ブリキング[burikingu] (n) {comp} blinking [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P) [Add to Longdo]
明滅[めいめつ, meimetsu] (n,vs) flickering; blinking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリキング[ぶりきんぐ, burikingu] blinking [Add to Longdo]
明滅[めいめつ, meimetsu] blinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blinking
   adj 1: closing the eyes intermittently and rapidly; "he stood
       blinking in the bright sunlight" [syn: {blinking},
       {winking}]
   2: informal intensifiers; "what a bally (or blinking) nuisance";
     "a bloody fool"; "a crashing bore"; "you flaming idiot" [syn:
     {bally(a)}, {blinking(a)}, {bloody(a)}, {blooming(a)},
     {crashing(a)}, {flaming(a)}, {fucking(a)}]
   n 1: a reflex that closes and opens the eyes rapidly [syn:
      {blink}, {eye blink}, {blinking}, {wink}, {winking},
      {nictitation}, {nictation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top