ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackguard

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackguard-, *blackguard*, blackguar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackguard(n) ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blackguard (v) blˈægaːd (b l a1 g aa d)
blackguards (v) blˈægaːdz (b l a1 g aa d z)
blackguarded (v) blˈægaːdɪd (b l a1 g aa d i d)
blackguardly (j) blˈægədliː (b l a1 g @ d l ii)
blackguarding (v) blˈægaːdɪŋ (b l a1 g aa d i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackguard
   n 1: someone who is morally reprehensible; "you dirty dog" [syn:
      {cad}, {bounder}, {blackguard}, {dog}, {hound}, {heel}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]
   2: use foul or abusive language towards; "The actress abused the
     policeman who gave her a parking ticket"; "The angry mother
     shouted at the teacher" [syn: {abuse}, {clapperclaw},
     {blackguard}, {shout}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top