ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blacken

B L AE1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blacken-, *blacken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blacken(vt) ทำให้เป็นสีดำ
blacken out(phrv) ขีดฆ่าออก, See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า, Syn. black out
blacken out(phrv) ทำให้มืดลง, Syn. black out
blacken out(phrv) หยุดการถ่ายทอด, Syn. black out
blacken out(phrv) ปิดข่าว (เพราะเหตุผลทางการเมือง), Syn. black out
blacken out(phrv) เป็นลม, See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. black out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame

English-Thai: Nontri Dictionary
blacken(vi, vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll blacken your eye.จะอัดให้ตาคล้ำเลย The Bear and the Maiden Fair (2013)
And once you blacken your heart, it only grows darker and darker.และเมื่อคุณทำให้หัวใจของคุณกลายเป็นสีดำ มันจะเป็นเพียงการเติบโตของความมืด และมืดมิด Welcome to Storybrooke (2013)
It had started to blacken because of what I did.มันเริ่มที่จะกลายเป็นสีดำ เพราะสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป Selfless, Brave and True (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอม[møm] (v) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile  FR: souiller ; maculer

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKEN B L AE1 K AH0 N
BLACKENS B L AE1 K AH0 N Z
BLACKENED B L AE1 K AH0 N D
BLACKENING B L AE1 K AH0 N IH0 NG
BLACKENING B L AE1 K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blacken (v) blˈækən (b l a1 k @ n)
blackens (v) blˈækənz (b l a1 k @ n z)
blackened (v) blˈækənd (b l a1 k @ n d)
blackening (v) blˈækənɪŋ (b l a1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] blacken; Nirvana (Buddh.); abbr. for 湼槃|涅盘, #13,226 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] blacken; constantly; to insult, #146,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up) [Add to Longdo]
黒くする[くろくする, kurokusuru] (exp,vs-i) to blacken [Add to Longdo]
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken [Add to Longdo]
黒ばむ[くろばむ, kurobamu] (v5m,vi) to blacken; to become black [Add to Longdo]
黒まる[くろまる, kuromaru] (v5r,vi) to blacken; to become black [Add to Longdo]
黒む[くろむ, kuromu] (v5m,vi) to blacken [Add to Longdo]
黒化[こっか, kokka] (n,vs) blackening [Add to Longdo]
黒化液[こっかえき, kokkaeki] (n) (1) blackening solution; (2) (arch) (See 現像液) developing solution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blacken
   v 1: make or become black; "The smoke blackened the ceiling";
      "The ceiling blackened" [syn: {blacken}, {melanize},
      {melanise}, {nigrify}, {black}] [ant: {white}, {whiten}]
   2: burn slightly and superficially so as to affect color; "The
     cook blackened the chicken breast"; "The fire charred the
     ceiling above the mantelpiece"; "the flames scorched the
     ceiling" [syn: {char}, {blacken}, {sear}, {scorch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top