ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitumen

B IH2 T UW1 M AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitumen-, *bitumen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitumen[N] น้ำมันดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitumen(ไบทู'เมน) n. น้ำมันดิบเช่นasphalt, See also: bituminoid adj. ดูbitumen

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitumenบิทูเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitumenยางมะตอย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Bitumenบิทเมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The process of heating and separating bitumen from the sand requires millions of cubic meters of water.เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อน เพื่อแยกน้ำมันดินออกจากทราย ซึ่งต้องใช้น้ำเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร Home (2009)
Stefan and his men will knock off in half an hour due to council regulations because they can't burn bitumen lights after 10:00.สเตฟานและคนของเขาจะเคาะออกในครึ่งชั่วโมงเนื่องจากกฎระเบียบของสภา เพราะพวกเขาไม่สามารถเผาไฟน้ำมันดินหลังจาก 10: 00 Locke (2013)
- The bitumen, it's getting in my throat. - His name is Stefan.- น้ำมันดินก็รับในลำคอของฉัน Locke (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BITUMEN    B IH2 T UW1 M AH0 N
BITUMEN    B AY2 T UW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitumen    (n) bˈɪtjumən (b i1 t y u m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitumenanstrich {m}bituminous coat [Add to Longdo]
Bitumenbahn {f}bituminous sheeting [Add to Longdo]
Bitumenholzfaserplatte {f}asphalttreated chipboard [Add to Longdo]
Bitumenkaltanstrich {m}cold asphaltic coating [Add to Longdo]
Bitumenkies {m}asphalt-coated gravel [Add to Longdo]
Bitumenpapier {n}asphalt-saturated paper [Add to Longdo]
Bitumenpappe {f}bituminized felt [Add to Longdo]
Bitumenschweißbahn {f}asphalt sheeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビチューメン[, bichu-men] (n) bitumen [Add to Longdo]
歴青;瀝青[れきせい;チャン, rekisei ; chan] (n) asphalt; bitumen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bitumen
      n 1: any of various naturally occurring impure mixtures of
           hydrocarbons

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top