ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bittern

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bittern-, *bittern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bittern[N] นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
bitterness[N] ความขมขื่น, See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness[N] ความเคียดแค้น, See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น, Syn. hatred, resentment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bittern(บิท'เทอน) n. ยกกาน้ำ,นกยาง

English-Thai: Nontri Dictionary
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง Wuthering Heights (1992)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน! Princess Mononoke (1997)
I understand your bitterness.ฉันเข้าใจนาย. National Treasure (2004)
Take care, my love. That savours strongly of bitterness.ดูแลตัวเองนะ พี่ที่รัก นั่นต้องเก็บความขมขื่นไว้อย่างมาก Pride & Prejudice (2005)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
¶¶In bitterness ¶¶ ¶¶Ooh ¶¶# ในความขมขื่น # Funk (2010)
Bitterness. Yuck.กรดรสอ่อนสารให้ความฝาดในพืช แย่มาก Sunset (2010)
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต A Study in Pink (2010)
You remember that day in the bitterness Templeก้อตอนที่เจ้านินทาข้ากับพระที่วัดไผ่ทองนั่นยังไงล่ะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์! We Bought a Zoo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitternShe said good-bye with a smile, but there was a good deal of bitterness in her heart.
bitternToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นกกระยาง[N] egret, See also: bittern, Syn. นกยาง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
นกยาง[N] egret, See also: bittern, egret, Syn. นกกระยาง, Example: นกยางเป็นสัตว์ที่มีขนขาวงามมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ความขม[N] bitterness, Ant. ความหวาน, Example: ความขมของยาทำให้เขาต้องดื่มน้ำหวานตาม, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม [n.] (khwām khom) EN: bitterness   FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomkheūn) EN: bitterness   FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
นกยางแดงใหญ่[n. exp.] (nok yāng daēng yai) EN: Great Bittern   FR: Butor étoilé [m] ; Butor d’Europe [m] ; Grand Butor [m]
นกยางดำ[n. exp.] (nok yāng dam) EN: Black Bittern   FR: Blongios à cou jaune [m] ; Blongios noir [m]
นกยางไฟหัวดำ[n. exp.] (nok yāng fai hūa dam) EN: Yellow Bittern   FR: Blongios de Chine [m] ; Blongios chinois [m]
นกยางไฟหัวเทา[n. exp.] (nok yāng fai hūa thao) EN: Schrenck's Bittern   FR: Blongios de Schrenck [m] ; Blongios oriental [m] ; Blongios de Mandchourie [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fai thammadā) EN: Cinnamon Bittern   FR: Blongios cannelle [m]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTERNESS    B IH1 T ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bittern    (n) bˈɪtən (b i1 t @ n)
bitterns    (n) bˈɪtənz (b i1 t @ n z)
bitterness    (n) bˈɪtənəs (b i1 t @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
葦五位[よしごい, yoshigoi] (n) (uk) yellow bittern (Ixobrychus sinensis) [Add to Longdo]
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows [Add to Longdo]
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P) [Add to Longdo]
苦味(P);苦み[にがみ(P);くみ, nigami (P); kumi] (n,adj-no) bitterness; bitter taste; (P) [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bittern
      n 1: relatively small compact tawny-brown heron with nocturnal
           habits and a booming cry; found in marshes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top