ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitten

B IH1 T AH0 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitten-, *bitten*
Possible hiragana form: びってん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitten[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
hard-bittenadj. ดื้อ,ดื้อร้น,หัวดื้อ,แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bitten(vt) pp ของ bite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd been bitten in half, below the waist.เขาโดนกัดช่วงล่างขาด Jaws (1975)
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์! Suspiria (1977)
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire.ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน. Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Look, you can't even walk outside without being bitten by a mosquito.ฟังนะ, เธอเดินอยู่ข้างนอก โดยที่ไม่เคยโดนยุงกัดเลยไม่ได้หรอก Metamorphosis (2001)
I've been looking for you. He's been bitten.ฉันตามหาเธอ / เขาโดนกัด Underworld (2003)
Most humans die within an hour of being bitten by an immortal.คนส่วนมากตายภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโดนกัด Underworld (2003)
You've been bitten.คุณถูกกัด. Underworld (2003)
One bitten by bat, one by wolf one to walk the lonely road of mortality as a human.คนนึงถูกค้างคาวกัด, คนนึงถูกหมาป่ากัด คนนึงเดินบนถนนที่สามารถตายได้เหมือนมนุษย์ Underworld (2003)
I've seen what happens to you once you've been bitten.ฉันเห็นสิ่งที่เกิดกับคุณ เมื่อคุณถูกกัด Resident Evil: Apocalypse (2004)
Look, I haven't been bitten or anything. Look.ดูนะ, ฉันไม่ได้ ถูกกัดที่ไหนเลย ดูสิ Resident Evil: Apocalypse (2004)
When were you bitten?คุณโดนกัดเมื่อไร Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bittenAll the early flowers were bitten by the frost.
bittenHis leg was bitten by a crocodile.
bittenIf you go near a camel, you risk being bitten.
bittenI got bitten by mosquitoes.
bittenIt looks like Jacob has been bitten by the love bug.
bittenI've been badly bitten by mosquitoes.
bittenI was bitten in the leg by that dog.
bittenI was bitten on the leg by a dog.
bittenJudging by the swelling, the man must have been bitten by a snake.
bittenThe dog has bitten a hole in my sleeve.
bittenThe postman was bitten by that dog.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTEN    B IH1 T AH0 N
BITTENBENDER    B IH1 T AH0 N B EH2 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitten    (v) bˈɪtn (b i1 t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitten {n}pleading [Add to Longdo]
bitten (um); fragen (nach); erfragen; fordern | bittend | gebeten | er/sie bittet | ich/er/sie bat | er/sie hat/hatte gebeten | ich/er/sie bäteto ask (for) | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | I/he/she would ask [Add to Longdo]
bitten; erfreuen; Freude machen; gefallen; gefällig seinto please [Add to Longdo]
bitten; erbitten; ersuchen | bittend; erbittend; ersuchend | gebeten; erbeten; ersucht | er/sie bittet; er/sie erbittet; er/sie ersucht | ich/er/sie bat; ich/er/sie erbat; ich/er/sie ersuchte | er/sie hat/hatte gebeten; er/sie hat/hatte erbeten; er/sie hat/hatte ersuchtto request | requesting | requested | he/she requests | I/he/she requested | he/she has/had requested [Add to Longdo]
bitten (um); betteln (um); erbetteln | bittend; bettelnd; erbettelnd | gebeten; gebettelt; erbettelt | er/sie bittet | ich/er/sie bat | um Erlaubnis bittento beg (for) | begging | begged | he/she begs | I/he/she begged | to beg leave [Add to Longdo]
bittendappellative [Add to Longdo]
bittend {adv}appellatively [Add to Longdo]
durchgebissenbitten through [Add to Longdo]
Bitten Sie ihn hereinzukommen!Ask him in! [Add to Longdo]
Bitten Sie sie herein.Ask her in. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
後ろ指;後指[うしろゆび, ushiroyubi] (n) being talked about or backbitten [Add to Longdo]
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey [Add to Longdo]
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
請う[こう, kou] bitten [Add to Longdo]
願う[ねがう, negau] bitten, beten, wuenschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top