ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bio

B AY2 OW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bio-, *bio*
Possible hiragana form: びお
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq, uniq) -

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology(n) 生物工学

English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
biologist(n) นักชีววิทยา
biologyชีววิทยา
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., Syn. biostatistics
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bio(prf) ชีวิต
bios(n) อุปกรณ์ชนิดหนึ่งในคอมพิวเตอร์
bionic(adj) ซึ่งมีส่วนของร่างกายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
biopic(n) ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติคน
biopsy(n) การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ
biodata(n) ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่ทำในชีวิต
biology(n) ชีววิทยา, Syn. naturalist
biomass(n) จำนวนสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่
biography(n) อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile
biologist(n) นักชีววิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bio-Pref. 'ชีวิต','สิ่งมีชีวิต'
bioassay n.vt. (การ) วิเคราะห์ทางชีวภาพของสาร
biochemistry(ไบโอเคม'มิสทรี) n. ชีวเคมี, See also: biochemical adj. เกี่ยวกับชีวเคมี biochemist n. นักชีวเคมี
biogenesisn. การสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: biogenetic, biogenous adj., Syn. biogeny
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biologic(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
biochemistry(n) ชีวเคมี
biocide(n) ยาฆ่าแมลง,ยากำจัดแมลง
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
biologist(n) นักชีววิทยา
biology(n) ชีววิทยา
bionomics(n) นิเวศน์วิทยา
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bioassayการสอบปริมาณโดยชีววิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bioassayการหาปริมาณโดยชีววิธี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bioavailabilityชีวปริมาณออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biocatalystตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biochemical depositสิ่งทับถมชีวเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biochemical rockหินชีวเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biochemistryชีวเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biochemistry, humanมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biochronชีวกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bio accumulationการสะสมทางชีวภาพ, Example: การที่สิ่งมีชีวิตได้รับสารเข้าตัวมากกว่าที่ ถ่ายออก [สิ่งแวดล้อม]
Bio-Electrochemical Processกระบวนการทางชีว-ไฟฟ้าเคมี [การแพทย์]
Bio-Gelไบโอเจล [การแพทย์]
Bio-Physiologicalด้านชีว-สรีระ [การแพทย์]
Bioaccumulationการสะสมทางชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioaccumulationการสะสมในสิ่งมีชีวิต, Example: ขบวนการที่ปริมาณสารในสิ่งมีชีวิต หรือส่วนของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา การสะสมของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตจะมีผลต่อระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะสารเคมี ประเภท hydrophobic chemical ซึ่งสามารถละลายแบ่งส่วน (partitioned) ในไขมัน และเนื้อเยื่อ ไขมัน (lipid tissue) และประเภทสารอนนินทรีย์บางชนิดซึ่งสามารถละลายแบ่งส่วนในไขกระดูก การบ่งบอกถึงการสะสมของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตนิยมใช้ว่า bioaccumulation หรือที่เรียกว่า ratio bioconcentration (BCF) วึ่งหมายถึงสัดส่วนความเข้มข้นของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตต่อความเข้มข้นในสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกลาง (ซึ่งปกติเป็นน้ำ) ค่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลกระทบของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตที่เป็น ตัวน้ำ ถ้าค่าสูงหมายถึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก [สิ่งแวดล้อม]
Bioacousticชีวสวนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioactive compoundsสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioallethrinไบโอแอลเลทริน [การแพทย์]
Bioassayการวิเคราะห์โดยใช้สิ่งมีชีวิต, Example: การใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อวัดผลหรือสภาวะ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
biofuel(n, name, uniq) เชื้อเพลิงชีวภาพ
biomedical(adj) ชีวการแพทย์
biota(n) ชีวชาติ เช่น ชีวชาติในดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bioAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
bioA good biography is interesting and instructive.
bioAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
bioBiologists assert the losses are severe.
bioBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
bioClearly, she knows a lot about biotechnology.
bioGreat geniuses have the shortest biographies.
bioHe cheated on the biology exam.
bioHe extended the knowledge of biochemistry.
bioHe has a knowledge of biology.
bioHe has been engaged in the study of biology for nearly ten years.
bioHe is a biology person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไบโอเทคโนโลยี(n) biotechnology, Thai Definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ(n) bioreactor
ก๊าซชีวภาพ(n) biogas, Example: นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย, Thai Definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซชีวภาพ(n) biogas, Thai Definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
อาวุธชีวภาพ(n) biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai Definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธเชื้อโรค(n) biological weapon, Syn. อาวุธชีวภาพ, Example: กองทัพสหรัฐ เคยตั้งโรงงานอาวุธเชื้อโรค โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ก่อการร้ายสามารถผลิตอาวุธเชื้อโรคได้อย่างง่าย, Thai Definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
ชีวจิต(n) bio-organic consumption, See also: consumption based on bio-organic foods, Example: ชีวจิต เป็นวิถีการดำรงชีวิต และการบริโภคอาหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติ, Thai Definition: การดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลัก
ชีวภาพ(adj) biological, Example: การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกั้นแม่น้ำยมตอนบนจะมีผลกระทบมากต่อทรัพยากรชีวภาพ, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ(n) biotechnology, Example: คนอาจเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ แต่แท้ที่จริงแล้วเทคโนโลยีชีวภาพได้เจริญควบคู่มากับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai Definition: การใช้กระบวนการที่มีพื้นฐานทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และการให้บริการ
พระประวัติ(n) biography, Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ, Example: พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมาจากโรงเรียน, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[attachīwaprawat] (n) EN: autobiography
อาวุธชีวภาพ[āwut chīwaphāp] (n, prop) EN: biological weapon  FR: arme biologique [f]
ไบโอดีเซล[baiōdīsēl] (n) EN: biodiesel  FR: biodiesel [m]
ชีว-[chīwa-] (pref) EN: bio- (pref.)  FR: bio- (préf.)
ชีวจริยธรรม[chīwajariyatham] (n, exp) EN: bioethics  FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]
ชีวเคมี[chīwakhēmī] (n) EN: biochemistry  FR: biochimie [f]
ชีวมณฑล[chīwamonthon] (n) EN: biosphere  FR: biosphère [f]
ชีวภาพ[chīwaphāp] (adj) EN: biological  FR: biologique
ชีวประวัติ[chīwaprawat] (n) EN: biography ; life story  FR: biographie [f]
ชีวสารสนเทศศาสตร์[chīwasārasonthētsāt] (n) EN: bioinformatics  FR: bio-informatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIO B AY2 OW1
BIOS B AY1 OW0 S
BIO'S B AY2 OW1 Z
BIOME B AY1 OW2 M
BIOGEN B AY1 OW0 JH EH2 N
BIOMES B AY2 OW1 M Z
BIONDI B IY0 AA1 N D IY0
BIOPSY B AY1 AA0 P S IY0
BIOMET B AY1 OW0 M EH0 T
BIOMED B AY2 OW0 M EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biology (n) bˈaɪˈɒləʤiː (b ai1 o1 l @ jh ii)
biograph (n) bˈaɪəgraːf (b ai1 @ g r aa f)
bioscope (n) bˈaɪəskoup (b ai1 @ s k ou p)
biographs (n) bˈaɪəgraːfs (b ai1 @ g r aa f s)
biography (n) bˈaɪˈɒgrəfiː (b ai1 o1 g r @ f ii)
biologist (n) bˈaɪˈɒləʤɪst (b ai1 o1 l @ jh i s t)
bioscopes (n) bˈaɪəskoups (b ai1 @ s k ou p s)
biomedical (n) bˈaɪoumˈɛdɪkəl (b ai1 ou m e1 d i k @ l)
biochemist (n) bˈaɪoukˈɛməst (b ai1 ou k e1 m @ s t)
biographer (n) bˈaɪˈɒgrəfər (b ai1 o1 g r @ f @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography, #1,254 [Add to Longdo]
生化[shēng huà, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ, ] biochemistry, #9,106 [Add to Longdo]
生物学[shēng wù xué, ㄕㄥ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] biology, #10,680 [Add to Longdo]
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biography, #18,759 [Add to Longdo]
群落[qún luò, ㄑㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˋ, ] biocoenosis; ecological community, #24,542 [Add to Longdo]
生物钟[shēng wù zhōng, ㄕㄥ ㄨˋ ㄓㄨㄥ, / ] biological clock, #25,890 [Add to Longdo]
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] biological warfare; germ warfare, #30,219 [Add to Longdo]
生物化学[shēng wù huà xué, ㄕㄥ ㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] biochemistry, #32,706 [Add to Longdo]
生物学家[shēng wù xué jiā, ㄕㄥ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] biologist, #39,546 [Add to Longdo]
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, ] biological father, #42,194 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biofilter {m}bio filter [Add to Longdo]
Biochemie {f}biochemistry [Add to Longdo]
Biochemiker {m} | Biochemiker {pl}biochemist | biochemists [Add to Longdo]
Biofeedback {n}biofeedback [Add to Longdo]
Biofilm {m}biofilm [Add to Longdo]
Biogas {n}biogas [Add to Longdo]
Biogasanlge {f}biogas plant [Add to Longdo]
Biograph {m} | Biographen {pl}biographer | biographers [Add to Longdo]
Biographie {f}; Lebensbeschreibung {f} | Biographien {pl}; Lebensbeschreibungen {pl}biography | biographies [Add to Longdo]
Biografie {f}memoir [Add to Longdo]
Bioinformatik {f}bioinformatics [Add to Longdo]
Biokonversion {f}; Bioumwandlung {f}; Bioumbau {m}bioconversion [Add to Longdo]
Bioladen {m}organic grocery store [Add to Longdo]
Biologe {m}; Biologin {f} | Biologen {pl}biologist | biologists [Add to Longdo]
Biologie {f}biology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water [Add to Longdo]
アビオニクス[abionikusu] (n) avionics [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
オートバイオグラフィー[o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
キメラ(P);キマイラ[kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオコンピューター[ばいおこんぴゅーたー, baiokonpyu-ta-] biocomputer [Add to Longdo]
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
共存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] symbiotic service element [Add to Longdo]
自伝[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] biography [Add to Longdo]
シムバイオス[しむばいおす, shimubaiosu] SYMBIOS [Add to Longdo]
バイオス[ばいおす, baiosu] BIOS [Add to Longdo]
バイオコンピュータ[ばいおこんぴゅーた, baiokonpyu-ta] biocomputer [Add to Longdo]
ネットバイオス[ねっとばいおす, nettobaiosu] NetBIOS [Add to Longdo]
ビオーエス[びおーえす, bio-esu] BeOS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top