ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biding

B AY1 D IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biding-, *biding*, bid
English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're biding time until somebody proposes!รอเวลาให้มีคนขอแต่งงาน Mona Lisa Smile (2003)
That means he has been biding his time.นั้นหมายความว่าพระองค์รอคอยเวลาของพระองค์ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Biding time till you can figure out some MacGyver wayพยายามจนกว่าแกจะหาวิธีแบบแมคกายเวอร์ได้ Five the Hard Way (2008)
Is she biding her time or simply doing time?เธอกำลังรอเวลาอยู่ รึว่าเธอกำลังจะทำเวลากันอยู่น้า? Dan de Fleurette (2009)
Biding my time.แค่ถ่วงเวลา... A Study in Pink (2010)
She was just biding her time.เธอแค่รอเวลา Glass Houses (2011)
Just biding their time to slip us...เฝ้ารออย่างอดทน เพื่อวางยาเรา Stonehearst Asylum (2014)
Biding her time until we got the device back so she could give it to Cross?รอจนกว่าเราได้อุปกรณ์กลับมา จะได้เอามันให้ครอส 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
No, we're just biding our time.ไม่... พวกเราแค่รอเวลา.. We All Fall Down (2016)
Biding our time till it's over.รอเวลาจนกว่ามันจะหมดลง We All Fall Down (2016)
They're just biding time until it all goes bad.พวกเขาแค่รอเวลาตาย We All Fall Down (2016)
Who's to say we're not biding time out there?แล้วใครบอกว่าเราไม่ได้จะไปรอวันตายข้างนอกนั่น? We All Fall Down (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bidingI sat on the rug biding my time drinking her wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดกติกา[X] (phit katikā) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules   
ยึดถือ[adj.] (yeuttheū) EN: abiding   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIDING    B AY1 D IH0 NG
BIDINGER    B AY1 D IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biding    (v) bˈaɪdɪŋ (b ai1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai [Add to Longdo]
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish [Add to Longdo]
遵法[じゅんぽう, junpou] (adj-na,n,adj-no) law-abiding [Add to Longdo]
遵法者[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) law-abiding citizen [Add to Longdo]
法治社会[ほうちしゃかい, houchishakai] (n) law-abiding society [Add to Longdo]
良民[りょうみん, ryoumin] (n) good citizens; law-abiding people [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top