ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bides

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bides-, *bides*, bide
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bides (v) bˈaɪdz (b ai1 d z)
bid (v) bˈɪd (b i1 d)
bide (v) bˈaɪd (b ai1 d)
bids (v) bˈɪdz (b i1 d z)
ibid (n) ˈɪbˈɪd (i1 b i1 d)
abide (v) ˈəbˈaɪd (@1 b ai1 d)
bided (v) bˈaɪdɪd (b ai1 d i d)
bidet (n) bˈiːdɛɪ (b ii1 d ei)
rabid (j) rˈæbɪd (r a1 b i d)
abided (v) ˈəbˈaɪdɪd (@1 b ai1 d i d)
abides (v) ˈəbˈaɪdz (@1 b ai1 d z)
bidden (v) bˈɪdn (b i1 d n)
bidder (n) bˈɪdər (b i1 d @ r)
bidets (n) bˈiːdɛɪz (b ii1 d ei z)
biding (v) bˈaɪdɪŋ (b ai1 d i ng)
forbid (v) fˈəbˈɪd (f @1 b i1 d)
ibidem (a) ˈɪbɪdɛm (i1 b i d e m)
libido (n) lˈɪbˈiːdou (l i1 b ii1 d ou)
morbid (j) mˈɔːbɪd (m oo1 b i d)
outbid (v) ˈautbˈɪd (au1 t b i1 d)
turbid (j) tˈɜːʳbɪd (t @@1 b i d)
abiding (v) ˈəbˈaɪdɪŋ (@1 b ai1 d i ng)
bidders (n) bˈɪdəz (b i1 d @ z)
bidding (v) bˈɪdɪŋ (b i1 d i ng)
carbide (n) kˈaːbaɪd (k aa1 b ai d)
forbids (v) fˈəbˈɪdz (f @1 b i1 d z)
libidos (n) lˈɪbˈiːdouz (l i1 b ii1 d ou z)
outbids (v) ˈautbˈɪdz (au1 t b i1 d z)
overbid (n) ˈouvəbɪd (ou1 v @ b i d)
overbid (v) ˌouvəbˈɪd (ou2 v @ b i1 d)
Biddulph (n) bˈɪdʌlf (b i1 d uh l f)
Bideford (n) bˈɪdɪfəd (b i1 d i f @ d)
biddable (j) bˈɪdəbl (b i1 d @ b l)
carbides (n) kˈaːbaɪdz (k aa1 b ai d z)
morbidly (a) mˈɔːbɪdliː (m oo1 b i d l ii)
overbids (n) ˈouvəbɪdz (ou1 v @ b i d z)
overbids (v) ˌouvəbˈɪdz (ou2 v @ b i1 d z)
unbidden (j) ˌʌnbˈɪdn (uh2 n b i1 d n)
underbid (v) ˌʌndəbˈɪd (uh2 n d @ b i1 d)
forbidden (v) fˈəbˈɪdn (f @1 b i1 d n)
morbidity (n) mˈɔːbˈɪdɪtiː (m oo1 b i1 d i t ii)
turbidity (n) tˈɜːʳbˈɪdɪtiː (t @@1 b i1 d i t ii)
underbids (v) ˌʌndəbˈɪdz (uh2 n d @ b i1 d z)
forbidding (v) fˈəbˈɪdɪŋ (f @1 b i1 d i ng)
libidinous (j) lˈɪbˈɪdɪnəs (l i1 b i1 d i n @ s)
morbidness (n) mˈɔːbɪdnəs (m oo1 b i d n @ s)
outbidding (v) ˈautbˈɪdɪŋ (au1 t b i1 d i ng)
turbidness (n) tˈɜːʳbɪdnəs (t @@1 b i d n @ s)
law-abiding (j) lˈɔː-əbaɪdɪŋ (l oo1 - @ b ai d i ng)
morbidities (n) mˈɔːbˈɪdɪtɪz (m oo1 b i1 d i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
わさび大根;山葵大根[わさびだいこん, wasabidaikon] (n) (See ホースラディッシュ) horseradish [Add to Longdo]
イメージビデオ[ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
インディーズビデオ[indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
ウォビゴン[uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
エビヅル虫;葡萄蔓虫;蝦蔓虫[えびづるむし(葡萄蔓虫;蝦蔓虫);エビヅルむし(エビヅル虫);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva [Add to Longdo]
エビデンス[ebidensu] (n) evidence [Add to Longdo]
エロビデオ[erobideo] (n) pornographic film [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
オリジナルビデオ[orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
カーバイド[ka-baido] (n) (1) carbide; (2) (calcium) carbide [Add to Longdo]
カーボランダム[ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
サッサフラス[sassafurasu] (n) sassafras (Sassafras albidum) [Add to Longdo]
シャワートイレ[shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei [Add to Longdo]
シリコンカーバイド[shirikonka-baido] (n) silicon carbide (fiber, fibre) [Add to Longdo]
シンビジウム[shinbijiumu] (n) cymbidium (plant) (lat [Add to Longdo]
ストリーミングビデオ[sutori-mingubideo] (n) streaming video [Add to Longdo]
スロービデオ[suro-bideo] (n) (abbr) slow-motion video [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
タービダイト[ta-bidaito] (n) turbidite [Add to Longdo]
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
テイクオーバービッド;テークオーバービッド[teikuo-ba-biddo ; te-kuo-ba-biddo] (n) take-over bid [Add to Longdo]
テレビデオ[terebideo] (n) combination television and video-recorder (or DVD) [Add to Longdo]
テレビドアホン[terebidoahon] (n) video intercom (wasei [Add to Longdo]
テレビドラマ[terebidorama] (n) teledrama; television drama; television play; video drama [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[deijitarubideodeisuku] (n) {comp} digital video disk; DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオ[dejitarubideo] (n) {comp} digital video [Add to Longdo]
デジタルビデオカメラ[dejitarubideokamera] (n) {comp} Digital Video camera [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[dejitarubideodeisuku] (n) {comp} Digital Video Disk [Add to Longdo]
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages) [Add to Longdo]
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ナビダイヤル[nabidaiyaru] (n) Navi Dial (NTT's Japan-wide call handling service) (wasei [Add to Longdo]
ニアービデオオンデマンド[nia-bideoondemando] (n) {comp} near video on demand [Add to Longdo]
ハイファイビデオ[haifaibideo] (n) hi-fi video [Add to Longdo]
ビデ[bide] (n) (1) bidet (fre [Add to Longdo]
ビデオ(P);ビディオウ[bideo (P); bideiou] (n) video; (P) [Add to Longdo]
ビデオBIOS[ビデオバイオス, bideobaiosu] (n) {comp} video bios [Add to Longdo]
ビデオCD[ビデオシーディー, bideoshi-dei-] (n) {comp} video CD [Add to Longdo]
ビデオRAM[ビデオラム, bideoramu] (n) {comp} video random access memory; VRAM [Add to Longdo]
ビデオアート[bideoa-to] (n) video art [Add to Longdo]
ビデオアダプタ[bideoadaputa] (n) {comp} video adapter [Add to Longdo]
ビデオエンジニア[bideoenjinia] (n) video engineer [Add to Longdo]
ビデオオーバーレイ[bideoo-ba-rei] (n) {comp} video overlay [Add to Longdo]

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance(n) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding(adj) ทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, See also: law-abiding adj.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bid(vi) เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. invite
bid(vi) พยายามที่จะทำให้สำเร็จ, Syn. try, attempt
bid(v) ประมูล ให้ราคา
bid(vt) สั่งให้กระทำ, Syn. command
bid(n) การให้ราคา, See also: การเรียกราคา, จำนวนที่ให้ราคา
bid(vt) อวยพร (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. wish
bid(n) การประมูล, See also: การให้ราคา, การเสนอราคา
bid(n) ความพยายามที่จะทำบางสิ่ง, Syn. attempt
bide(vt) คอย
abide(vt) ทน, See also: ยอมทน, อดทน, ทนต่อ, Syn. endure, stand, tolerate
abide(vi) รอคอย
abide(vi) อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
bidet(n) อ่างใส่น้ำและล้างก้น
ibid.(abbr) ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
rabid(adj) ซึ่งติดเชื้อโรคกลัวน้ำ
rabid(adj) ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. mad, furious, Ant. calm, placid, serene
bid in(phrv) ประมูล, Syn. buy in
bid on(phrv) ประมูล
bid up(phrv) เพิ่มราคาประมูล
bidder(n) ผู้ให้ราคา, Syn. ผู้ประมูล
forbid(vt) ห้าม, See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต, Syn. prohibit, ban, disallow, Ant. allow, permit
forbid(vt) ขัดขวาง, See also: ขวาง
ibidem(adv) ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)
libido(n) ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึก
libido(n) ตัณหาราคะ, See also: ความกำหนัด, ความใคร่, ความต้องการทางเพศ, Syn. sexual desire, concupiscence
morbid(adj) ผิดปกติ, See also: น่ากลัว, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, terrific, Ant. normal, usual, lovely, pleasant
morbid(adj) เป็นโรค, See also: เกิดจากโรค, เกี่ยวกับโรค, Syn. unwholesome, diseased, unhealthy, sick, Ant. healthy
outbid(vt) เสนอราคาสูงกว่า, See also: บอกราคาสูงกว่าผู้อื่น
turbid(adj) ขุ่น, See also: มัว
verbid(n) คำที่สร้างมาจากคำกริยา, Syn. verbal
abiding(adj) ตลอดไป
bid for(phrv) ประมูล, See also: เสนอราคา
bid for(phrv) พยายามไปให้ถึงหรือได้รับ(บางสิ่ง)
bidding(n) การประกวดราคา, See also: การประมูล, Syn. offer, propose, put forward
carbide(n) สารประกอบของธาตุคาร์บอน
abide at(phrv) พัก, See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide in
abide by(phrv) ยอมปฎิบัติตาม, See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง, Syn. comply with, conform to
abide in(phrv) พัก (คำเก่า), See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide at
bid fair(phrv) มีแนวโน้มว่าจะ (ทำบางสิ่ง)
biddable(adj) เต็มใจเชื่อฟัง
morbidly(adv) อย่างไม่สบาย, See also: อย่างมีสุขภาพไม่ดี, Syn. unnaturelly, insanely, weirdly
turbidly(adj) อย่างขุ่นมัว
unbidden(adj) ไม่ได้บังคับ, See also: ไม่ได้ขอร้อง, ไม่ได้รับเชิญ, Syn. improvident, Ant. provident
underbid(vt) ประมูลต่ำกว่า, See also: ต่อรองราคา, เสนอราคาที่ต่ำกว่า, Syn. bargain, underestimate
underbid(vi) เรียกไพ่ต่ำเกินไป
forbidden(adj) ที่ไม่ได้รับอนุญาต, See also: ต้องห้าม, Syn. prohibited, banned, Ant. allowed
morbidity(n) ความไม่สบาย, See also: การเป็นโรค, Syn. gloom, disease
turbidity(n) ความขุ่น
turbidity(n) ความทึบ
turbidity(n) ความสับสน, See also: ความวุ่นวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
biddable(บิด'ดะเบิล) adj. เชื่อฟัง,พอที่จะสู้ราคาได้, See also: biddability n., Syn. docile
bidden(บิด'เดิน) กริยาช่อง 3 ของ bid
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure, bear
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม
ibid.(อิบ'บิด) abbr. Ibidem พยางค์ (บทกวี)
ibidem(ไอบี'เดม) adv.,L. ในหนังสือเล่มเดียวกัน,ในบทหรือหน้าเดียวกัน
jump bidn. การประมูลที่ให้ราคาสูงเกินไป
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
libido(ลิบี'โด) n. ตัณหา,ความใคร่,ราคะ
morbid(มอร์'บิด) adj. ไม่สบาย,เป็นโรค,เกี่ยวกับส่วนที่เป็นโรค,ผิดปกติ,น่ากลัว, See also: morbidly adv. morbidness n.
morbidity(มอร์บิด'ดิที) n. ความเป็นโรค,ความไม่สบาย,อัตราการป่วย (เนื่องด้วยโรคใดโรคหนึ่ง)
outbid(เอาทฺ'บิด) vt. บอกราคา (ในการประมูล) สูงกว่า,ประมูลสูงกว่า
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน
unbidden(อันบิด'เดิน) adj. ไม่ได้บังคับ,โดยตัวของมันเอง,ไม่ได้ขอร้อง,., Syn. unbid
underbid(อันเดอะบิด') vt.,vi. ประมูลต่ำกว่า,เสนอราคาที่ต่ำกว่า,เรียกไพ่ต่ำเกินไป., See also: underbidder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
bid(vt pp ของ) bide
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
biddy(n) ไก่,ผู้หญิง,สตรี,คนใช้ผู้หญิง
bide(vi, vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidden(vt pp ของ) forbid
morbid(adj) ไม่สบาย,เป็นโรค,ร้าย,ผิดปกติ,น่ากลัว
outbid(vt) ประมูลสูงกว่า,ให้ราคาสูงกว่า
rabid(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,รุนแรง,วิกลจริต
turbid(adj) เป็นโคลนตม,ขุ่น,มืดมน,ยุ่งเหยิง,สับสน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premorbid-ก่อนเกิดโรค, -ก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premorbid personalityบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, morbid; pathophysiology; physiology, pathologicพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, pathologic; pathophysiology; physiology, morbidพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic physiology; pathophysiology; physiology, morbidพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathophysiology; physiology, morbid; physiology, pathologicพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, premorbidบุคลิกภาพก่อนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, morbidity; rate, sicknessอัตราเป็นโรค [มีความหมายเหมือนกับ morbidity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, sickness; rate, morbidityอัตราเป็นโรค [มีความหมายเหมือนกับ morbidity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabid๑. -เป็นโรคพิษสุนัขบ้า, -เป็นโรคกลัวน้ำ๒. บ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness rate; rate, morbidityอัตราเป็นโรค [มีความหมายเหมือนกับ morbidity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open bidการประมูลแบบเปิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bidเข้าสู้ราคา, ประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bid bondกรมธรรม์ค้ำประกันการประมูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bid priceราคาที่ผู้ซื้อเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bidding, collusiveการรวมหัวประกวดราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bidentateหยักซี่ฟันสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bids in government purchasingการประกวดราคาซื้อพัสดุใช้ในราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
make a bidการเสนอราคาประมูล, การเรียกประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
morbid๑. -โรค๒. พยาธิ- [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morbid physiology; pathophysiology; physiology, pathologicพยาธิสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morbidity๑. พยาธิภาวะ [มีความหมายเหมือนกับ pathosis]๒. อัตราการเกิดโรค [มีความหมายเหมือนกับ rate, morbidity; rate, sickness] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morbidityภาวะการเจ็บป่วย, ความเจ็บป่วย, พยาธิภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
morbidity rate; rate, sicknessอัตราเป็นโรค [มีความหมายเหมือนกับ morbidity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morbidity rateอัตราภาวะการเจ็บป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
morbidity ratioอัตราส่วนภาวะการเจ็บป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
morbidity statisticsสถิติภาวะการเจ็บป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
morbidity tableตารางความเจ็บป่วย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collusive biddingการรวมหัวประกวดราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
costs to abide the eventค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ฝ่ายแพ้ต้องจ่ายแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbideคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
government purchasing, bids inการประกวดราคาซื้อพัสดุใช้ในราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forbidden character codeรหัสอักขระต้องห้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
take over bidการพยายามเข้าครอบงำกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tabid; tabicซูบโทรม [มีความหมายเหมือนกับ tabetic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimeterมาตรความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimetric-การวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimetryการวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidityความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidityความขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
turbidity currentกระแสความขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tabic; tabidซูบโทรม [มีความหมายเหมือนกับ tabetic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbideคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titanium carbideไทเทเนียมคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุด, Example: ราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Bidetsโถชำระล้าง [TU Subject Heading]
Calcium carbideแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ [TU Subject Heading]
Calcium carbide industryอุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ [TU Subject Heading]
Carbidopaคาร์บิโดปา [TU Subject Heading]
Columbidaeนกเขา [TU Subject Heading]
Forbidden City (Beijing, China)พระราชวังต้องห้าม [TU Subject Heading]
Morbidityอัตราเกิดโรค [TU Subject Heading]
Turbidimetryการวัดความขุ่น, Example: การวัดความขุ่นโดยใช้สัดส่วนของความเข้มของแสง ที่ส่องผ่านของเหลว ต่อแสงที่ส่องผ่านของเหลวไร้ความขุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Turbidityความขุ่น, Example: สภาพในน้ำหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือ การดูดแสง; ปริมาณของสารแขวนลอยละเอียดในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Turbidimeterมาตรวัดความขุ่น, Example: เครื่องมือวัดความขุ่นซึ่งใช้ของเหลวมาตรฐาน เป็นเครื่องเปรียบเทียบ [สิ่งแวดล้อม]
Ambidextrousถนัดทั้งสองมือ [การแพทย์]
Anxiety, Morbidความวิตกกังวลที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Bidentateไบเดนเทต [การแพทย์]
Bidirectionalเคลื่อนที่ไปในสองทิศทาง [การแพทย์]
Calcium Carbideแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ [การแพทย์]
Carbide, Discontinuousชนิดตกตะกอนไม่ติดต่อกัน [การแพทย์]
Comorbidityโรคที่เกิดขึ้นร่วมกัน [การแพทย์]
Contact, Forbiddenการยึดของเซลล์ผิดที่ [การแพทย์]
Depression, Morbidภาวะซึมเศร้าที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Forbidden Bandแถบฟอร์บิดเดน [การแพทย์]
Tubidity factor (linke)แฟคเตอร์ของความมืด มัว [อุตุนิยมวิทยา]
turbidityturbidity, ความขุ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ideas, Morbidความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย [การแพทย์]
Iron-Carbideคาร์ไบด์ของเหล็ก [การแพทย์]
Libidinal Energyพลังทางเพศ [การแพทย์]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Libido, Loss ofกามตายด้าน, ความรู้สึกทางเพศหมดไป [การแพทย์]
Malaria Morbidity Rateอัตราป่วยด้วยมาลาเรีย [การแพทย์]
Maternal Morbidityการเจ็บป่วยของแม่ [การแพทย์]
Morbidityความเจ็บป่วย, การทุพพลภาพ, อัตราเกิดโรค, ภาวะเจ็บป่วย, พยาธิสภาพ, การป่วย, อัตราการป่วย, อัตราอันตราย, การเกิดพยาธิภาวะ, อัตราการเกิดโรค, อัตราป่วย, อัตราการเกิดอันตราย [การแพทย์]
Morbidity Dataข้อมูลการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Morbidity Rateอัตราป่วย [การแพทย์]
Morbidity, Measures ofมาตราการวัดการป่วย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abider(n) ผู้อาศัย, See also: inhabitant, resident, Syn. dweller
apparent low bidder(n) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
ิbid rigging(n) การฮั้วประมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bidI can't abide that fellow.
bidThere is a very strict rule forbidding smoking in bed.
bidIs anyone else bidding?
bidThe players have to abide by the umpire's decision.
bidMoney cannot be got at bidding.
bidI cannot abide his manner.
bidBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
bidShe will not fail to abide by his promise.
bidI'll bid farewell to this stinking school.
bidMusic is his abiding passion.
bidI can't abide that fellow
bidI can't abide to see such fellows.
bidI can't abide hearing you cry so bitterly.
bidStudents are forbidden to smoke on the school grounds.
bidHe did not abide by his promise.
bidSmoking is forbidden in this area.
bidI cannot abide such people.
bidHe was bidding for popular support.
bidA fowl flying up from water is careful not to make it turbid.
bidAbide by your promise.
bidAbide with me.
bidI was bidden to stay behind.
bidI decided to bide my time and wait for the argument to finish.
bidGive me one kibidango.
bidI sat on the rug biding my time drinking her wine.
bidThey did not abide by the school regulations.
bidI can't abide his rudeness.
bidWhen Sony came back with a 2 billion bid, CBS could not refuse.
bidSome member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.
bidI hope that Japan will abide by its Constitution.
bidWe must abide by the law.
bidThe law forbids the building of any skyscraper on this land.
bidHe has a morbid fondness for murder mysteries.
bidThe corporation invited bids for the construction project.
bidI suggest that we hold off on making a decision until all bids are in.
bidMy father forbids me to go out at night.
bidI cannot abide hearing you cry so bitterly.
bidI forbid you to smoke.
bidThe judge was grave and forbidding.
bidI bid ten dollars for the old stove.
bidI can't abide that rude man.
bidI can't abide that noise.
bidYour plan bids fair to succeed.
bidHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
bidSmoking in the restaurant was forbidden.
bidSmoking is strictly forbidden here.
bidI am forbidden to use this telephone.
bidAbide by the inevitable.
bidI cannot abide him.
bidI am forbidden to stay out after 10 o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประมูล(n) bidder, See also: price proposer, Syn. คนประมูล, Example: การประมูลสร้างอาคารครั้งนี้มีผู้ประมูลมากกว่าครั้งอื่นๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แข่งขันเสนอราคาในการซื้อหรือขาย
คอยจังหวะ(v) wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai Definition: รอโอกาสเหมาะ
หวงห้าม(v) forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai Definition: ห้ามกันไว้
หวงห้าม(adj) forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai Definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
อำลา(v) bid farewell, See also: take one's leave, say goodbye, Syn. ล่ำลา, กล่าวลา, ลาจาก, Ant. ทักทาย, Example: สาเหตุของการตัดสินใจอำลาการเมือง ก็เนื่องมาจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ครั้งที่ผ่านมา, Thai Definition: ลาจากไป
ว่านอนสอนง่าย(adj) obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai Definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่านอนสอนง่าย(v) be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: เด็กสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายกว่าเด็กสมัยนี้เยอะ, Thai Definition: อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย(adj) obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai Definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย(v) be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: ทำไมวันนี้ลูกเราว่าง่ายผิดปกติ ทุกทีเถียงคำไม่ตกฟาก, Thai Definition: ไม่ดื้อ, อยู่ในโอวาท
สั่งการ(v) command, See also: order, bid, charge, direct, Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง, Example: ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร
การประมูลราคา(n) bid, See also: tender, offer, proposal, Syn. การเสนอราคา, Example: การประมูลราคารถยนต์ของบริษัทเสนอราคาน้อยกว่าผู้แข่งขันถัดไปถึงหนึ่งแสนบาท, Thai Definition: การแข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
เพ้อคลั่ง(v) be mad, See also: be crazy, be crazed, be insane, be morbid, Syn. บ้าคลั่ง, คลุ้มคลั่ง, Example: นักโทษบางรายเพ้อคลั่ง เพราะมีความเครียดมาก, Thai Definition: พูดแบบไม่มีสติอย่างอาการของคนบ้า
ขุ่น(v) be turbid, See also: be muddy, Syn. ขุ่นหมอง, Ant. ใส, ชัด, Example: น้ำในแม่น้ำขุ่นเหลืองไปตลอดทั้งสายเพราะโคลนและตะกอน, Thai Definition: มีลักษณะมัว ไม่ใส ไม่ชัดเจน
ข้อห้าม(n) prohibition, See also: ban, taboo, forbiddance, Syn. ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
คำเชิญชวน(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ
คำชวน(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ
คำเชิญ(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน, Example: แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน
คำเชื้อเชิญ(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำชวน, Example: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง
ห้าม(v) forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai Definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ลา(v) say goodbye, See also: bid farewell, say au revoir, say adieu, Example: หลานชายคนโตมาลาตากับยายไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คำพูดหรือหนังสือ
แคลเซียมคาร์ไบด์(n) calcium carbide, Example: แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง เมื่อทำปฎิกิริยากับน้ำจะได้แก๊สอะเซทิลีน ซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง ใช้เป็นตะเกียงได้
พำนัก(v) dwell, See also: reside, live, abide, inhabit, Syn. อยู่, พัก, อาศัย, พักพิง, Example: ราชสกุลโรมานอฟที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่พำนักอยู่ในยุโรป
แพศยา(adj) wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai Definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
ลาตาย(v) say au revoir before breathing one's last, See also: bid farewell of approaching one's death, part forever, Thai Definition: การที่ทายาทหรือญาติของผู้ตายซึ่งมีสิทธิได้รับพระราชทานน้ำอาบศพและเพลิงเผาศพ นำดอกไม้ธูปเทียนและหนังสือกราบถวายบังคมลาตาย ไปกราบถวายบังคมลาที่สำนักพระราชวัง เป็นการกราบทูลข่าวการตายของผู้นั้นให้ทรงทราบ
ส่งท้าย(v) give a send-off, See also: bid farewell, Example: คนไทยมักจะส่งท้ายปีเก่าโดยการจัดงานเลี้ยงฉลองข้ามวันข้ามคืน, Thai Definition: พูดหรือทำท้ายสุดเพื่ออำลา
ตั้งมั่น(v) persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai Definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ตั้งมั่น(v) persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai Definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ต่อ(adv) continue, See also: follow, keep on, abide, Syn. ต่อเนื่อง, Example: อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง, Thai Definition: ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ต้องห้าม(adj) forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai Definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้
ร่ำลา(v) say goodbye, See also: bid farewell, Example: เราอ้อยอิ่งดูเขาซื้อขายกันอยู่นาน กว่าจะได้ร่ำลาเจ้าบ้าน เพื่อออกเดินทางกลับ
รูบิเดียม(n) rubidium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 37 สัญลักษณ์ Rb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เนื้ออ่อน สีขาว ไวต่อปฏิกิริยาเคมีอย่างยิ่ง หลอมละลายที่ 38.9 ํ ซ.
ประกวดราคา(v) bid, See also: tender, submit a tender, submit a bid, Example: บริษัทต่างๆ ยื่นประกวดราคาในการสร้างตึกหลังนี้, Thai Definition: เสนอราคาแข่งขันกัน
ปฏิบัติ(v) observe, See also: abide by, comply with, Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้, Thai Definition: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย
ปราม(v) prohibit, See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop, Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน, Example: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว
ประทับ(v) reside, See also: stay, dwell, abide, live, rest, Syn. พัก, อาศัย, อยู่ที่, อยู่กับที่, Example: พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงประทับที่ตำหนักจิตรลดารโหฐาน, Notes: (ราชา)
ประมูล(v) bid, See also: submit a tender, make an offer, tender, Syn. เสนอราคา, แจ้งราคา, แข่งขัน, Example: เขาประมูลเอาบ้านที่ผมต้องการไปเสียแล้ว, Thai Definition: แข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
เชิญ(v) invite, See also: ask, persuade, bid welcome, solicit, Syn. ชวน, เชิญชวน, ชักชวน, เชื้อเชิญ, นิมนต์, Example: คณะกรรมการเชิญผู้จัดการไปประชุม, Thai Definition: แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม
กามารมณ์(n) lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์
เขตหวงห้าม(n) forbidden ground, See also: out-of-bounds area, forbidden area, Syn. พื้นที่หวงห้าม
ความขุ่นมัว(n) despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง
ถือ(v) forbid, See also: prohibit, ban, bar, Example: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี, Thai Definition: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
อยู่งาน(v) attend, See also: wait on, serve, abide, reside, Example: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่, Thai Definition: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่, Notes: (ราชา)
ความขุ่น(n) turbidity, Syn. ความมัว, Ant. ความใส, Example: สารดังกล่าวจะสัมผัสและทำปฏิกิริยากับความขุ่นที่อยู่ในน้ำจนจับตัวเป็นก้อนตกลงสู่ก้นถัง
กั้นกาง(v) obstruct, See also: forbid, Syn. ขัดขวาง, Ant. เห็นด้วย, ยินยอม, Example: แม่กั้นกางไม่ให้ลูกชายแต่งงาน
ออกคำสั่ง(v) order, See also: command, issue orders, direct, bid, charge, Syn. บัญชา, บงการ, สั่ง, Example: ระบบคอมพิวเตอร์นี้จะต้องสามารถออกคำสั่งแก้ไขสถานการณ์ได้ถ้ามีอะไรผิดปกติ, Thai Definition: ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
เนื้องอก(n) tumor, See also: neoplasm, morbid growth, Syn. ก้อนเนื้องอก, Example: หมอตรวจพบเนื้องอกในสมองของเขา, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปรกติ
รอ(v) await (for something to happen), See also: stick around, abide, Syn. จ่อ, Example: หากแพ้อากาศเมื่อไรฉันต้องเอาทิชชูรออยู่ที่จมูกอยู่ตลอด เพราะน้ำมูกจะไหลเยอะมาก
เขา(n) dove (a kind of bird), See also: the turtledove of the family Columbidae, Syn. นกเขา, Example: ที่บ้านสวนพ่อเลี้ยงนกเขาไว้ดูเล่น แก้เหงา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกลุมพูและนกพิราบ ขนสีน้ำตาล บางชนิดออกสีน้ำตาลแดง ลำตัวมีลาย มักอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง ชอบหากินเมล็ดพืชบนพื้นดิน ในประเทศไทยมีหลายชนิด
สั่งห้าม(v) prohibit, See also: forbid, interdict, obstruct, prevent, ban, Example: นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ, Thai Definition: ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ชุมชนแออัด[chumchon aē-at] (n) EN: slum  FR: bidonville [m]
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[hām detkhāt] (adj) EN: absolutely forbidden  FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
หวงห้าม[hūanghām] (v) EN: forbid
หวงห้าม[hūang-hām] (adj) EN: forbidden
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [m]
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: obstruct ; forbid
การเปิดประมูล[kān poēt pramūn] (n, exp) EN: call for bids ; invitation to tender
การประมูล[kān pramūn] (n, exp) EN: auction ; bidding ; tender  FR: vente aux enchères [f]
การประมูลราคา[kān pramūn rākhā] (n, exp) EN: bid ; bidding
การเรียกประมูลราคา[kān rīek pramūn rākhā] (n, exp) EN: invitation to tender ; invitation to bid  FR: appel d'offres [m]
การเสนอชื่อกิจการ[kān sanōe cheū kitjakān] (n, exp) EN: take-over bid
แคลเซียมคาร์ไบด์[khaēlsīem khābāi] (n, exp) EN: calcium carbide
ขายประมูล[khāi pramūn] (v, exp) EN: sell to the highest bidder
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ข้อห้าม[khøhām] (n) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance  FR: interdiction [f]
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity  FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time  FR: attendre le moment opportun
คนประมูล[khon pramūn] (n) EN: bidder
ขุ่น[khun] (adj) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky  FR: trouble ; boueux
ความใคร่[khwām khrai] (n) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion  FR: désir (sexuel) [m] ; libido [m]
ความขุ่น[khwām khun] (n) EN: turbidity
ความไม่สบาย[khwām mai sabāi] (n, exp) EN: malaise ; indisposition ; morbidity
กระติก[kratik] (n) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can  FR: thermos [m] ; bidon [m]
ลา[lā] (v) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu  FR: saluer ; prendre congé ; quitter
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
ม่วงมณีรัตน์[muang manīrat] (n, exp) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine
เนื้องอก[neūa-ngøk] (n) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth  FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
นกพิราบและนกเขา[nok phirāp lae nok khao] (n, exp) EN: Columbidae
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow  FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[patibat tām kotmāi] (v, exp) EN: abide by law ; obey the law  FR: respecter la loi
เพ่นพ่าน[phenphān] (v) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds  FR: errer ; rôder
ผิดกติกา[phit katikā] (x) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules
เพ้อคลั่ง[phoēkhlang] (v) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid  FR: être fanatique
ผู้ให้ราคา[phū hai rākhā] (n, exp) EN: bidder
ผู้ประมูล[phū pramūn] (n) EN: bidder ; auctioneer  FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ผู้ประมูลราคา[phū pramūn rākhā] (n, exp) EN: bidder
ผู้สู้ราคา[phū sū rākhā] (n, exp) EN: bidder
ประมูล[pramūn] (v) EN: tender ; bid ; bid at an auction  FR: soumissionner ; faire une offre ; enchérir
ราคาเสนอซื้อ[rākhā sanōe seū] (n, exp) EN: bid price ; purchase price
รักษาวินัย[raksā winai] (v, exp) EN: abide by discipline ; observe discipline
ร่ำลา[ramlā] (v) EN: say goodbye ; bid farewell
รูบิเดียม[rūbidīem] (n) EN: rubidium

CMU English Pronouncing Dictionary
BID B IH1 D
ABID EY1 B IH0 D
BIDS B IH1 D Z
BIDE B AY1 D
RABID R AE1 B IH0 D
RABID R EY1 B IH0 D
BIDEN B AY1 D AH0 N
BIDDY B IH1 D IY0
BIDLO B IH1 D L OW0
BIDCO B IH1 D K OW0
REBID R IY0 B IH1 D
BID'S B IH1 D Z
ABIDE AH0 B AY1 D
BIDING B AY1 D IH0 NG
MORBID M AO1 R B AH0 D
ABIDES AH0 B AY1 D Z
ABIDED AH0 B AY1 D IH0 D
OUTBID AW1 T B IH2 D
FORBID F ER0 B IH1 D
FORBID F AO0 B IH1 D
BIDDEN B IH1 D IH0 N
LIBIDO L AH0 B AY1 D OW2
BIDDIE B IH1 D IY0
BIDDLE B IH1 D AH0 L
BIDDER B IH1 D ER0
BIDDIX B IH1 D IH0 K S
BIDCOS B IH1 D K OW0 S
BIDWELL B IH1 D W EH2 L
BIDWILL B IH1 D W IH2 L
BIDLACK B IH1 D L AE2 K
CARBIDE K AA1 R B AY2 D
TIBIDOW T IH1 B IY0 D OW0
BIDDING B IH1 D IH0 NG
BIDLO'S B IH1 D L OW0 Z
ABIDJAN AE0 B IH0 JH AA1 N
ABIDING AH0 B AY1 D IH0 NG
BIDGOOD B IH1 D G UH2 D
BIDDERS B IH1 D ER0 Z
FORBIDS F AO0 B IH1 D Z
FORBIDS F ER0 B IH1 D Z
OUTBIDS AW1 T B IH2 D Z
BIDDABLE B IH1 D AH0 B AH0 L
BIDDLE'S B IH1 D AH0 L Z
UNDERBID AH1 N D ER0 B IH2 D
BIDDER'S B IH1 D ER0 Z
BURBIDGE B ER1 B IH0 JH
BIDDISON B IH1 D IH0 S AH0 N
RABIDEAU R AE1 B IH0 D OW2
BIDINGER B AY1 D IH0 NG ER0
BIDERMAN B AY1 D ER0 M AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] the topmost branches of a tree; surface; sign; to mark; (outward) sign; indication; prize; award; bid, #2,592 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan, #2,629 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to forbid, #4,265 [Add to Longdo]
不准[bù zhǔn, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ, ] not allow; forbid; prohibit, #4,542 [Add to Longdo]
遵守[zūn shǒu, ㄗㄨㄣ ㄕㄡˇ, ] to comply with; to abide by; to respect (an agreement), #4,817 [Add to Longdo]
告别[gào bié, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to bid farewell to; to say good-bye to, #5,035 [Add to Longdo]
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]
招标[zhāo biāo, ㄓㄠ ㄅㄧㄠ, / ] to invite bids, #5,293 [Add to Longdo]
遵循[zūn xún, ㄗㄨㄣ ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to abide by; to comply with; compliance, #6,060 [Add to Longdo]
投标[tóu biāo, ㄊㄡˊ ㄅㄧㄠ, / ] to submit a bid, #7,681 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to adhere to; to abide by, #10,661 [Add to Longdo]
中标[zhòng biāo, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄠ, / ] to win a tender; successful bidder, #11,331 [Add to Longdo]
兰花[lán huā, ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] cymbidium; orchid, #12,739 [Add to Longdo]
北海[Běi hǎi, ㄅㄟˇ ㄏㄞˇ, ] Beihai, park in Beijing to the Northwest the Forbidden City; the North Sea (Europe); Beihai city prefecture level city and seaport in Guangxi; Bohai Sea; Lake Baikal, #12,912 [Add to Longdo]
竞价[jìng jià, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to bid (in an auction), #13,658 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] turbid; muddy; impure, #15,715 [Add to Longdo]
出价[chū jià, ㄔㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bid, #18,159 [Add to Longdo]
守法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, ] to abide by the law, #18,284 [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters, #19,865 [Add to Longdo]
混浊[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] turbid; muddy; dirty, #21,620 [Add to Longdo]
病态[bìng tài, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, / ] morbid or abnormal state, #21,840 [Add to Longdo]
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, ] scrupulously abide by, #24,294 [Add to Longdo]
信守[xìn shǒu, ㄒㄧㄣˋ ㄕㄡˇ, ] to abide by; to keep (promises etc), #29,044 [Add to Longdo]
故宫博物院[Gù gōng Bó wù yuàn, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] Palace museum in Forbidden City, Beijing; National Palace museum in Taibei, #29,612 [Add to Longdo]
紫禁城[Zǐ jìn chéng, ㄗˇ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, ] the Forbidden City; the Imperial palace in Beijing; same as 故宮|故宫, #31,290 [Add to Longdo]
安分[ān fèn, ㄢ ㄈㄣˋ, ] not go beyond one's bounds; be law-abiding, #38,880 [Add to Longdo]
百度[Bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] Baidu, internet portal and search engine, www.baidu.com, listed as BIDU on NASDAQ since 1999, #44,940 [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush, #48,917 [Add to Longdo]
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, ] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine), #52,041 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] confused; turbid, #55,050 [Add to Longdo]
阿比让[Ā bǐ ràng, ㄚ ㄅㄧˇ ㄖㄤˋ, / ] Abidjan (city in Ivory Coast), #55,894 [Add to Longdo]
从命[cóng mìng, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] to obey an order; to comply; to do sb's bidding; to do as requested, #56,645 [Add to Longdo]
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place, #57,138 [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience, #60,414 [Add to Longdo]
太和殿[Tài hé diàn, ㄊㄞˋ ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ, 殿] the central pavilion of the Forbidden City rendered in English as "Hall of Supreme Harmony", #60,823 [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful, #60,924 [Add to Longdo]
浊度[zhuó dù, ㄓㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, / ] turbidity, #73,869 [Add to Longdo]
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends, #79,879 [Add to Longdo]
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, / ] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding, #88,844 [Add to Longdo]
煞住[shā zhù, ㄕㄚ ㄓㄨˋ, ] to brake; to stop; to forbid, #89,108 [Add to Longdo]
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫, #90,375 [Add to Longdo]
东交民巷[Dōng jiāo mín xiàng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] a street to the south of the Forbidden City that was the Legation quarter during the Boxer uprising, #107,332 [Add to Longdo]
虎踞龙盘[hǔ jù lóng pán, ㄏㄨˇ ㄐㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄢˊ, / ] lit. where tigers crouch and dragons coil (成语 saw); fig. forbidding terrain, #114,066 [Add to Longdo]
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai, #119,282 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, / ] rubidium Rb, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 37, #121,234 [Add to Longdo]
浊积岩[zhuó jī yán, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] turbidite (geol.), #133,435 [Add to Longdo]
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, / ] to comply faithfully; sincerely abiding by, #194,997 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] muddy, turbid; milk, #231,819 [Add to Longdo]
虎踞龙蟠[hǔ jù lóng pán, ㄏㄨˇ ㄐㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄢˊ, / ] lit. where tigers crouch and dragons coil (成语 saw); fig. forbidding terrain, #236,601 [Add to Longdo]
碳化钙[tàn huà gài, ㄊㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbide CaC2, #241,248 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
飛び出す[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ビヂオ[びぢお, bidio, bijio , bidio] (n) วีดีโอเทป, เครื่องเล่นวีดีโอ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
呼び出す[よびだす, yobidasu] TH: เรียกออกมา  EN: to summon
呼び出す[よびだす, yobidasu] TH: เรียกมารับสาย  EN: to call (e.g. phone)
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] TH: ออกเดินทาง
飛び出す[とびだす, tobidasu] TH: กระโดดออกมา  EN: to jump out
飛び出す[とびだす, tobidasu] TH: พุ่งออกมา  EN: to rush out
飛び出す[とびだす, tobidasu] TH: หนีออกมา  EN: to fly out
飛び出す[とびだす, tobidasu] TH: โผล่ออกมา  EN: to appear suddenly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbieter {m}supplier; provider; tenderer; bidder; (potential) seller [Add to Longdo]
Angebot {n}; Bieten {n}; Gebot {n}bid [Add to Longdo]
Angebotspreis {m}offer price; bid price [Add to Longdo]
Angebotssumme {f}bid sum [Add to Longdo]
Aufenthalt {m}abidance [Add to Longdo]
Auftrag vergeben; Zuschlag erteilento accept a bid [Add to Longdo]
Ausschreibung {f}; Aufforderung zur Abgabe eines Angebotsinvitation to bid (ITB) [Add to Longdo]
öffentliche Ausschreibung {f}advertised bidding [Add to Longdo]
Beidhändigkeit {f}ambidexterity [Add to Longdo]
Bieter {m}bidder [Add to Longdo]
Draht-Stropp {n}bidle [Add to Longdo]
Fluchtversuch {m}; Ausbruchversuch {m} | Fluchtversuche {pl}attempt to escape; escape attempt; escape bid | attempts to escape [Add to Longdo]
Gebot {n}bidding [Add to Longdo]
Geldkurs {m}buying rate; bid price [Add to Longdo]
Getreue {m,f}; Getreuerabider [Add to Longdo]
Hartmetall {n}carbid metal [Add to Longdo]
Hartmetall {n}cemented carbide [Add to Longdo]
Hartmetallschneide {f}carbide tip [Add to Longdo]
Hartmetall-Gewindebohrer {m}carbide tap [Add to Longdo]
Huhn {n}; Henne {f}biddy [Add to Longdo]
Karbid {n}carbide [Add to Longdo]
Krankhaftigkeit {f}morbidity [Add to Longdo]
Krankhaftigkeiten {pl}morbidness [Add to Longdo]
Libido {f}libido [Add to Longdo]
Meistbietende {m,f}; Meistbietender; meistbietender Käuferhighest bidder [Add to Longdo]
Morbidität {f}; Erkrankungsrate {f}morbidity; diseased state [Add to Longdo]
Morbidität {f}sickliness [Add to Longdo]
Muttchen {n}biddy [Add to Longdo]
Siliziumkarbid {n} [chem.]silicon carbide [Add to Longdo]
Tollheit {f}rabidity [Add to Longdo]
Trübheit {f}; Trübung {f}turbidity [Add to Longdo]
Trübungsverlauf {m}spreading of turbidity [Add to Longdo]
Verbot {n}forbiddance [Add to Longdo]
Verbot {n}forbiddingness [Add to Longdo]
Verworrenheit {f}turbidity [Add to Longdo]
Wassertrübung {f}turbidity of water [Add to Longdo]
Wut {f}rabidness [Add to Longdo]
Zuschlag {m}; Auftragsvergabe {f}acceptance of bid [Add to Longdo]
Zweirichtungsdrucker {m}bidirectional printer [Add to Longdo]
abstoßendforbidding [Add to Longdo]
abwarten | abgewartetto bide | bided [Add to Longdo]
aushalten; ertragen | aushaltend; ertragend | ausgehalten; ertragento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
ausschreibento advertise for bids [Add to Longdo]
bedrohlich {adv}forbiddingly [Add to Longdo]
befiehltbids [Add to Longdo]
befehlendbidding [Add to Longdo]
beidhändigambidextrous [Add to Longdo]
beidhändig {adv}ambidextrously [Add to Longdo]
bidirektional {adj}bidirectional [Add to Longdo]
bieten; reizen | bietend; reizend | geboten; gereizt | bietet | botto bid {bade, bid; bidden, bid} | bidding | bidden | bids | bade; bid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link [Add to Longdo]
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
呼び出し[よびだし, yobidashi] call [Add to Longdo]
呼び出し時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]
呼び出し法[よびだしほう, yobidashihou] access mode [Add to Longdo]
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke [Add to Longdo]
呼出し[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
参照呼び出し[さんしょうよびだし, sanshouyobidashi] reference (function) call [Add to Longdo]
自動呼び出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] auto-call, automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
自動呼び出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
自動呼出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
自動呼出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
手動呼出し[しゅどうよびだし, shudouyobidashi] manual calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
順呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access [Add to Longdo]
双方向[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
双方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]
動的呼出し[どうてきよびだし, doutekiyobidashi] dynamic access [Add to Longdo]
内容呼出しメモリ[ないようよびだしメモリ, naiyouyobidashi memori] Content Addressed Memory, CAM [Add to Longdo]
乱呼出し[らんよびだし, ranyobidashi] random access [Add to Longdo]
両方向[りょうほうこう, ryouhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
両方向印刷[りょうほうこういんさつ, ryouhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
ビデオシーディー[びでおしーでいー, bideoshi-dei-] VideoCD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] eine_Reise_antreten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top