ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bide

B AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bide-, *bide*
Possible hiragana form: びで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bide(vt) คอย
bidet(n) อ่างใส่น้ำและล้างก้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure, bear
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
ibidem(ไอบี'เดม) adv.,L. ในหนังสือเล่มเดียวกัน,ในบทหรือหน้าเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bide(vi, vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bidentateหยักซี่ฟันสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bidentateไบเดนเทต [การแพทย์]
Bidetsโถชำระล้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bideI decided to bide my time and wait for the argument to finish.
bideThe bidet-toilet itself has not spread much outside of Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
แคลเซียมคาร์ไบด์[khaēlsīem khābāi] (n, exp) EN: calcium carbide
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity  FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time  FR: attendre le moment opportun
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow  FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[patibat tām kotmāi] (v, exp) EN: abide by law ; obey the law  FR: respecter la loi
รักษาวินัย[raksā winai] (v, exp) EN: abide by discipline ; observe discipline
ถนัดสองมือ[thanat søng meū] (adj) EN: ambidextrous

CMU English Pronouncing Dictionary
BIDE B AY1 D
BIDEN B AY1 D AH0 N
BIDERMAN B AY1 D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bide (v) bˈaɪd (b ai1 d)
bided (v) bˈaɪdɪd (b ai1 d i d)
bides (v) bˈaɪdz (b ai1 d z)
bidet (n) bˈiːdɛɪ (b ii1 d ei)
bidets (n) bˈiːdɛɪz (b ii1 d ei z)
Bideford (n) bˈɪdɪfəd (b i1 d i f @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
イメージビデオ[ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
インディーズビデオ[indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
エビデンス[ebidensu] (n) evidence [Add to Longdo]
エロビデオ[erobideo] (n) pornographic film [Add to Longdo]
オリジナルビデオ[orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bide
   v 1: dwell; "You can stay with me while you are in town"; "stay
      a bit longer--the day is still young" [syn: {bide},
      {abide}, {stay}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top