ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bidding

B IH1 D IH0 NG   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bidding-, *bidding*, bidd
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bidding[N] การประกวดราคา, See also: การประมูล, Syn. offer, propose, put forward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bidding, collusiveการรวมหัวประกวดราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've said this is the way fate would have it but if it is your fate to do your father's bidding then it is my fate to try and undo yoursถึงคุณจะบอกว่า นี่เป็นเรื่องของโชคชะตา ..แต่ถ้าเป็นชะตาของคุณ ที่ต้องตามใจพ่อ ก็คงเป็นดวงผม ที่จะต้อง.. Saving Face (2004)
-I am trying to orchestrate a bidding war. -What for?ฉันกำลังพยายามเริ่มต้นสงครามประมูล กับอะไร Memoirs of a Geisha (2005)
How much longer is this bidding going to take?อีกนานไหมเนี่ยกว่าผลจะออกมา? Memoirs of a Geisha (2005)
Well, if you believe such things, there's a beast does the bidding of Davy Jones - a fearsome creature with giant tentacles that'll suction your face clean off and drag an entire ship down to the crushing darkness.ถ้านายเชื่อเรื่องที่จะเล่าเนี่ย มีสัตว์ร้ายกาจที่คอยทำตามคำสั่ง ของ เดวี่ โจนส์ อยู่ อสูรร้ายน่ากลัว มีหนวดขนาดมหึมา ขนาดปาดหน้าคนหายวับไปกับตา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
A hundred bucks by the end of this shift, or there's gonna be a bidding war to see who gets you as their new cellie.100เหรียญก่อนหมดเวรนี้ ไม่งั้นเกิดศึกประมูลชิงแกไปเป็นเพื่อนร่วมกรงแน่ The Rat (2006)
So...we're bidding for the board, who will give me $30, $30, come on.งั้นเรามาประมูล กระดานนี่กัน ใครให้ฉัน 30 ดอล เข้ามาเลย Surf's Up (2007)
we were saying that if he had a system why wasnt he bidding more you sure you werent doing or saying anything else?เราบอกว่า ถ้าเขารู้วิธีโกง ทำไมถึงไม่แทงเยอะ ๆ แน่ใจนะว่าคุณไม่ได้พูดหรือทำอะไร อย่างอื่นอีก Next (2007)
That's sexy. I wanna put it out to auction, start a bidding war.ยั่วใจจริงๆ ฉันอยากจะส่งเข้าประมูลจริงๆ 1408 (2007)
To do his bidding.เพื่อที่จะทำตามคำสั่งของท่าน Chapter One 'The Second Coming' (2008)
All here to do god's bidding.ลงมาที่นี่เพื่อทำตามความประสงค์ของพระเจ้า Chapter One 'The Second Coming' (2008)
A bidding war?เข้าร่วมเสนอราคา.. Quiet Riot (2008)
You handpicked Michael Scofield and the bunch trucked them all out here on Uncle Sam's dime to do your bidding and now they're standing right in the cross hairs for what you did.คุณเลือกใช้ไมเคิล สโกฟิล์และพวก พาพวกนั้นมาด้วยเงินภาษีของอเมริกา เพื่อจะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง , และตอนนี้พวกเขา Deal or No Deal (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biddingHe was bidding for popular support.
biddingIs anyone else bidding?
biddingMoney cannot be got at bidding.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมูล[n. exp.] (kān pramūn) EN: auction ; bidding ; tender   FR: vente aux enchères [f]
การประมูลราคา[n. exp.] (kān pramūn rākhā) EN: bid ; bidding   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIDDING    B IH1 D IH0 NG
BIDDINGER    B IH1 D IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bidding    (v) bˈɪdɪŋ (b i1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般競争入札[いっぱんきょうそうにゅうさつ, ippankyousounyuusatsu] (n) open tendering; open competitive bidding [Add to Longdo]
官製談合[かんせいだんごう, kanseidangou] (n) collusive bidding at the initiative of government agencies [Add to Longdo]
競り勝つ;競勝つ[せりかつ, serikatsu] (v5t,vi) to win after tough bidding [Add to Longdo]
競争入札[きょうそうにゅうさつ, kyousounyuusatsu] (n) competitive bidding (esp. for government contracts); (P) [Add to Longdo]
険相[けんそう, kensou] (adj-na,n) forbidding look; uncanny look [Add to Longdo]
口止め[くちどめ, kuchidome] (n,vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P) [Add to Longdo]
合いみつ[あいみつ, aimitsu] (n) (See 相見積り) competitive bids or bidding [Add to Longdo]
相見積り;相見積もり;合い見積もり;合い見積り;合見積り[あいみつもり, aimitsumori] (n) (See 合いみつ) competitive bids or bidding [Add to Longdo]
談合入札[だんごうにゅうさつ, dangounyuusatsu] (n,vs) (See 入札談合) prearranged bidding; collusive bidding [Add to Longdo]
入札[にゅうさつ, nyuusatsu] (n,vs) bid; bidding; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bidding
   n 1: an authoritative direction or instruction to do something
      [syn: {command}, {bid}, {bidding}, {dictation}]
   2: a request to be present; "they came at his bidding" [syn:
     {bidding}, {summons}]
   3: (bridge) the number of tricks a bridge player is willing to
     contract to make [syn: {bid}, {bidding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top