ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

better

B EH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -better-, *better*
English-Thai: Longdo Dictionary
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better(adj) ดีกว่า, Syn. finer
better(adj) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
better(adj) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better(adv) มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
better(n) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
better(adv) เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
better(vt) ปรับปรุง, See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
better(vt) พัฒนาตัวเอง
better(n) ผู้ที่เหนือกว่า, See also: ผู้ที่ดีกว่า
betterment(n) การปรับปรุง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable, superior -Conf. had better, w
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: Nontri Dictionary
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
better(n) คนที่ดีกว่า,นักพนัน
better(vt) ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ดีกว่า
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
better off(adj) มีเงินทองมากกว่าเดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betterA cat can see much better at night.
betterAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
betterAfter a month's stay here I will get much better.
betterAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
betterAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
betterAfter sleeping well I felt much better.
betterA glass of water will make you feel better.
betterA good neighbour is better than a brother far off. [Proverb]
betterA hot bath made me feel all the better.
betterA living dog is better than a dead lion.
betterAll the sign are that she is getting better.
betterA morning appointment is better for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางออก(n) way out, See also: better way, solution, Syn. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา, Example: คนหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ฆ่าตัวตายนั้น เป็นทางออกที่ผิด, Count Unit: ทาง, วิธี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
บีทรูท[bītrūt] (n) EN: beetroot  FR: betterave potagère [f]
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุบ[chup] (v) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate  FR: améliorer
ดีขึ้น[dīkheun] (v) EN: improve ; get better  FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ดีขึ้น[dīkheun] (x) EN: better  FR: meilleur ; mieux
... ดีขึ้น[... dī kheun] (x) EN: better ...  FR: meilleur ...
ดีกว่า[dī kwā] (adj) EN: better ; better than  FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[dī kwā mai mī arai] (xp) EN: it's better than nothing  FR: c'est mieux que rien
ฟ่องฟู[føngfū] (v) EN: progress ; became better ; develop  FR: progresser

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTER B EH1 T ER0
BETTERS B EH1 T ER0 Z
BETTERED B EH1 T ER0 D
BETTERING B EH1 T ER0 IH0 NG
BETTERTON B EH1 T ER0 T AH0 N
BETTERIDGE B EH1 T ER0 IH0 JH
BETTERMENT B EH1 T ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
better (v) bˈɛtər (b e1 t @ r)
betters (v) bˈɛtəz (b e1 t @ z)
bettered (v) bˈɛtəd (b e1 t @ d)
bettering (v) bˈɛtərɪŋ (b e1 t @ r i ng)
betterment (n) bˈɛtəmənt (b e1 t @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more, #1,438 [Add to Longdo]
较好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, / ] better, #3,127 [Add to Longdo]
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄨˊ ㄌㄢˋ, / ] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option, #46,794 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehehälfte {f}; bessere Hälfte {f}better half [Add to Longdo]
wohlerzogenerbetter behaved [Add to Longdo]
Besser spät als nie!Better late than never! [Add to Longdo]
Besser Unrecht leiden als Unrecht tun.Better suffer injustice than commit injustice.. [Add to Longdo]
Das Bessere ist des Guten Feind.Better is the enemy of good. [Add to Longdo]
Fall lieber gleich mit der Tür ins Haus.Better come straight to the point. [Add to Longdo]
Komm besser gleich zur Sache.Better come straight to the point. [Add to Longdo]
Lass das lieber!Better not do that! [Add to Longdo]
Lieber tot als ehrlos.Better death than dishonor. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
すればするほど[surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 better
   adv 1: comparative of `well'; in a better or more excellent
       manner or more advantageously or attractively or to a
       greater degree etc.; "She had never sung better"; "a deed
       better left undone"; "better suited to the job"
   2: from a position of superiority or authority; "father knows
     best"; "I know better." [syn: {better}, {best}]
   adj 1: (comparative of `good') superior to another (of the same
       class or set or kind) in excellence or quality or
       desirability or suitability; more highly skilled than
       another; "You're a better man than I am, Gunga Din"; "a
       better coat"; "a better type of car"; "a suit with a
       better fit"; "a better chance of success"; "produced a
       better mousetrap"; "she's better in math than in history"
       [ant: {worse}]
   2: (comparative of `good') changed for the better in health or
     fitness; "her health is better now"; "I feel better" [ant:
     {worse}, {worsened}]
   3: (comparative and superlative of `well') wiser or more
     advantageous and hence advisable; "it would be better to
     speak to him"; "the White House thought it best not to
     respond" [syn: {better(p)}, {best(p)}]
   4: more than half; "argued for the better part of an hour"
   n 1: something superior in quality or condition or effect; "a
      change for the better"
   2: someone who bets [syn: {bettor}, {better}, {wagerer},
     {punter}]
   3: a superior person having claim to precedence; "the common man
     has been kept in his place by his betters"
   4: the superior one of two alternatives; "chose the better of
     the two"
   v 1: surpass in excellence; "She bettered her own record";
      "break a record" [syn: {better}, {break}]
   2: to make better; "The editor improved the manuscript with his
     changes" [syn: {better}, {improve}, {amend}, {ameliorate},
     {meliorate}] [ant: {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate},
     {worsen}]
   3: get better; "The weather improved toward evening" [syn:
     {better}, {improve}, {ameliorate}, {meliorate}] [ant:
     {decline}, {worsen}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 good
 
 1. (better, best) (ünlem) iyi, âIâ, güzel, hoş
 2. uygun, münasip, yerinde
 3. faydalı
 4. doğru
 5. hayır sahibi, kerim, cömert
 6. uslu, itaatli
 7. dini bütün
 8. muteber
 9. şerefli
 10. sağlam, mükemmel, dolgun
 11. çok, büyük
 12. hünerli
 13. güvenilir
 14. hayırlı
 15. bozulmamış
 16. sıhhatli
 17. salâh, iyilik, doğruluk
 18. iyi ve hayırlı şey
 19. hayır
 20. fayda
 21. menfaat, yarar
 22. the ile iyi insanlar
 23. (ünlem), bazen very ile pekalâ. good and (k.dili.) tamamen, çok. good breeding terbiye. Good day Merhaba. Günaydın. Allaha ısmarladık. Güle Güle. Good evening iyi akşamlar. Akşam şerifler hayrolsun. Tünaydın. good fellow iyi adam, iyi çocuk, hoşsohbet kimse. good fellowship sohbet, arkadaşlık. good for -e yarar
 24. muteber
 25. dayanır. good for a lira bir lira değe- rinde. good for nothing hiç bir işe yaramaz. Good for you ! Aferin ! Good gracious ! Allah Allah ! Tuhaf şey !l Good heavens ! Aman yarabbi ! Allah Allah ! good humor hoş mizaç
 26. şakacılık. good looking yakışıklı, güzel
 27. cazip. Good morning Günaydın. Sabah şerifler hayrolsun. good natured iyi huylu, yumuşak huylu. Good night İyi geceler. Allah rahatlık versin. good offices yardım, vasıta olma, ara bul ma (özellikle diplomatik konularda) good old days geçmiş iyi günler. good sense makul düsünüş, aklıselim. good-tempered iyi huylu, yumuşak başlı. good works hayır işleri, hasenat, sevap. a good long time bir hayli uzun zaman. a sood turn iyilik etme. a good while bir hayli zaman. good and angry epey kızgın. as good as hemen hemen, neredeyse
 28. gerçekten. as good as dead hemen hemen öImüş gibi . as good as gold gerçekten altın gibi . Be good enough to come .(ing.) Gelmek lütfunda bulunun. for good veya for good and all temelli olarak, daimi olarak. He will come to no good . 0 adam olmaz. hold good geçerli olmak
 29. değerini korumak. How good of you ! (ing.) Bu ne lütuf ! Çok naziksiniz . (I.) have a good mind to... aklıma koydum, tasarladım, yapacağım. in good spirits neşeli, keyfi yerinde. make good başarmak, muvaffak olmak, adam olmak, sağlamlaştırmak
 30. (zararını) ödemek. to the good kârdır . What's the good of it? Neye yarar?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 well
 
 1. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice
 2. hakkıyle, Iâyıkıyle
 3. çok, pek
 4. tamamen, hayli, oldukça
 5. iyi, güzel
 6. sıhhatça iyi, sıhhatli
 7. kârlı, elverişli. Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir. well on in life yaşı hayli ilerlemiş. well past forty kırkını hayli geçmiş. well up on the list listenin başlarında. all very well uygun, yerinde. as well de, da, dahi, bile. as well as olduğu kadar, ile beraber, -e ilâveten. I wish him well iyiliğini temenni ederim, Allah muvaffakiyetler versin. It is all very well but iyi, hoş ama. well and good kabul, tamam, peki. You may well say that Bunu söylemekte hakllsınız. Well donel Aferin! Bravo! We might as well stop Dursak iyi olur Bıraksak iyi olur.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top