ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betaking

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betaking-, *betaking*, betak
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา betaking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *betaking*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betake(บิเทค') {betook,betaken,betaking,betakes} vt. ทำให้ต้องไป,ใช้,หันไปใช้วิธี, Syn. take to,take seize

English-Thai: Nontri Dictionary
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... thathisplacewillbetaken by none other......คนที่จะมาแทน ไม่ใช่คนอื่นใกล ... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... Danisgoingtobetakingaride on the Lexicoaster.คิดดูนะ It's a Wonderful Lie (2008)
Hetookhisliferatherthanbetakenby ourseekers and risk the lives of his children.เขายอมสละชีวิตของตัวเองดีกว่ายอมถูกยึดร่าง เสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อช่วยชีวิตลูกของเขา The Host (2013)
- Get me Colonel Tigh on Beta channel.- Geben Sie mir Colonel Tigh auf dem Betakanal. Baltar's Escape (1979)
Up that rigging, you monkeys, aloft!Betakelung hoch, ihr Affen, nach oben! Captain Blood (1935)
You and your men swing across into their rigging.Du und deine Männer schwingt in ihre Betakelung. Captain Blood (1935)
Chop that rigging away.Kappt die Betakelung. Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betake    (v) bˈɪtˈɛɪk (b i1 t ei1 k)
betaken    (v) bˈɪtˈɛɪkən (b i1 t ei1 k @ n)
betakes    (v) bˈɪtˈɛɪks (b i1 t ei1 k s)
betaking    (v) bˈɪtˈɛɪkɪŋ (b i1 t ei1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeben sichbetake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
βカロチン;βカロテン[ベータカロチン(βカロチン);ベータカロテン(βカロテン);ベタカロチン(βカロチン)(ik);ベタカロテン(βカロテン)(ik), be-takarochin ( beta karochin ); be-takaroten ( beta karoten ); betakarochin ( beta] (n) beta-carotene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top