ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besting

B EH1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besting-, *besting*, best
CMU English Pronouncing Dictionary
BESTING B EH1 S T IH0 NG
BEST B EH1 S T
BESTE B EH1 S T
BESTED B EH1 S T IH0 D
BESTOW B IH0 S T OW1
BEST'S B EH1 S T S
BESTUL B EH1 S T AH0 L
BESTER B EH1 S T ER0
BESTIAL B EH1 S CH AH0 L
SEBESTA S EH0 B EH1 S T AH0
COMBEST K OW1 M IH0 S T
DUMBEST D AH1 M AH0 S T
BESTOWS B IH0 S T OW1 Z
BESTWICK B EH1 S T W IH2 K
BESTRODE B IH0 S T R OW1 D
ASBESTEC AE2 S B EH1 S T EH0 K
BESTOWED B IH0 S T OW1 D
ASBESTOS AE0 S B EH1 S T AH0 S
BESTOWING B IH0 S T OW1 IH0 NG
BESTSELLER B EH1 S EH1 L ER0
BESTIALITY B EH0 S CH AE1 L IH0 T IY0
ASBESTOSIS AE2 S B EH2 S T OW1 S IH0 S
BESTSELLER B EH1 S T S EH1 L ER0
BESTSELLERS B EH1 S T S EH1 L ER0 Z
BESTSELLERS B EH1 S EH1 L ER0 Z
BESTSELLING B EH1 S EH1 L IH0 NG
BESTSELLING B EH1 S T S EH1 L IH0 NG
BEST-WESTERN B EH1 S T W EH1 S T ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besting (v) bˈɛstɪŋ (b e1 s t i ng)
best (v) bɛst (b e s t)
bests (v) bˈɛsts (b e1 s t s)
bested (v) bˈɛstɪd (b e1 s t i d)
bestir (v) bˈɪstˈɜːʳr (b i1 s t @@1 r)
bestow (v) bˈɪstˈou (b i1 s t ou1)
bestial (j) bˈɛstɪəʳl (b e1 s t i@ l)
bestirs (v) bˈɪstˈɜːʳz (b i1 s t @@1 z)
bestows (v) bˈɪstˈouz (b i1 s t ou1 z)
bestrew (v) bˈɪstrˈuː (b i1 s t r uu1)
bestrid (v) bˈɪstrˈɪd (b i1 s t r i1 d)
dumbest (j) dˈʌmɪst (d uh1 m i s t)
asbestos (n) ˈæzbˈɛstɒs (a1 z b e1 s t o s)
bestiary (n) bˈɛstɪəʳriː (b e1 s t i@ r ii)
bestowal (n) bˈɪstˈouəl (b i1 s t ou1 @ l)
bestowed (v) bˈɪstˈoud (b i1 s t ou1 d)
bestrewn (v) bˈɪstrˈuːn (b i1 s t r uu1 n)
bestrews (v) bˈɪstrˈuːz (b i1 s t r uu1 z)
bestride (v) bˈɪstrˈaɪd (b i1 s t r ai1 d)
bestrode (v) bˈɪstrˈoud (b i1 s t r ou1 d)
drabbest (j) drˈæbɪst (d r a1 b i s t)
glibbest (j) glˈɪbɪst (g l i1 b i s t)
bestially (a) bˈɛstɪəʳliː (b e1 s t i@ l ii)
bestirred (v) bˈɪstˈɜːʳd (b i1 s t @@1 d)
bestowals (n) bˈɪstˈouəlz (b i1 s t ou1 @ l z)
bestowing (v) bˈɪstˈouɪŋ (b i1 s t ou1 i ng)
bestrewed (v) bˈɪstrˈuːd (b i1 s t r uu1 d)
bestrides (v) bˈɪstrˈaɪdz (b i1 s t r ai1 d z)
bestiality (n) bˌɛstɪˈælɪtiː (b e2 s t i a1 l i t ii)
bestiaries (n) bˈɛstɪəʳrɪz (b e1 s t i@ r i z)
bestirring (v) bˈɪstˈɜːʳrɪŋ (b i1 s t @@1 r i ng)
bestrewing (v) bˈɪstrˈuːɪŋ (b i1 s t r uu1 i ng)
bestridden (v) bˈɪstrˈɪdn (b i1 s t r i1 d n)
bestriding (v) bˈɪstrˈaɪdɪŋ (b i1 s t r ai1 d i ng)
best-seller (n) bˈɛst-sˈɛlər (b e1 s t - s e1 l @ r)
second-best (n) sˈɛkənd-bɛst (s e1 k @ n d - b e s t)
best-sellers (n) bˈɛst-sˈɛləz (b e1 s t - s e1 l @ z)
bestialities (n) bˌɛstɪˈælɪtɪz (b e2 s t i a1 l i t i z)

English-Thai: Longdo Dictionary
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
All the best(phrase) โชคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
best(adj) ดีที่สุด, Syn. finest, Ant. worst
best(adv) เหมาะสมที่สุด
best(n) สิ่งที่ดีที่สุด, Syn. finest
best(vt) เอาชนะ, See also: ชนะ, เหนือกว่า, Syn. defeat, beat, Ant. lose
best(n) บุคคลที่ดีที่สุด
bestir(vt) กระตุ้นให้ทำ, Syn. rouse
bestow(vt) ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
at best(idm) ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด, See also: ที่สำคัญที่สุด
bestial(adj) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
asbestos(n) แร่ใยหิน, See also: ใยหิน
bestride(vt) นั่งหรือยืนคร่อม, See also: นั่งคร่อม, ข้าม, Syn. straddle
bestow on(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
give best(phrv) ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมรับว่ายอดเยี่ยม
know best(phrv) คิดดีที่สุด, See also: วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
bestiality(n) การสมสู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์
level best(sl) พยายามเต็มที่, See also: ทำสุดความสามารถ
secondbest(adj) ซึ่งเป็นรองชนะเลิศ
best-seller(n) หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
bestow upon(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
had best do(idm) ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
second best(adj) รองชนะเลิศ, See also: ตำแหน่งรองชนะเลิศ, ที่รองลงมา, เป็นที่สอง, Syn. minor, inferior
second best(n) ผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ, See also: สิ่งที่รองลงมา, Syn. alternative, inferiority
Sunday best(sl) ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์
at one's best(idm) ในสภาพสมบูรณ์, See also: ในสภาพดีที่สุด
do one's best(idm) ทำบางสิ่งให้ดีที่สุด, See also: เท่าที่จะทำได้
secondary best(n) รองชนะเลิศ
get the best of(idm) เอาชนะ, See also: มีชัยต่อ, ทำให้พ่ายแพ้
have the best of(idm) เอาชนะ, See also: มีชัยต่อ
make the best of(idm) พยายามแก้ไขให้ดี, See also: พยายามทำให้ดี
make the best of(idm) ใช้ (บางสิ่ง) เต็มที่, See also: สุดความสามารถ
give of one's best(phrv) ทำงานได้เหมือนคนอื่น, See also: ทำได้แบบคนอื่น
best bib and tucker(idm) ชุดที่ดีที่สุด, See also: เสื้อผ้าที่สวยที่สุด
in one's Sunday best(idm) สวมเสื้อผ้าที่ใส่ไปโบสถ์
in the best of health(idm) แข็งแรงมาก, See also: แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
put one's best face on(idm) แกล้งพอใจ
on one's best behaviour(idm) สุภาพมาก, See also: มีมารยาทมาก
get the best of both worlds(idm) รวมประโยชน์ของสองสิ่ง (เช่น 2 ความคิด, 2 ระบบ), Syn. make of
put one's best foot forward(idm) พยายามทำให้เร็ว
to the best of one's ability(idm) เท่าที่ความสามารถจะมี
to the best of one's knowledge(idm) เท่าที่รู้
with the best will in the world(idm) ไม่ว่าจะทำอย่างไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ,สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous,asbestoid adj.
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo, Ant. lose
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
bestead(บิสเทด') {besteaded,besteading,besteads} vt. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์ต่อ,เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ,อยู่ในภาวะที่, Syn. assist, profit
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic, Ant. human, humane
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
bestir(บิสเทอร์') {bestirred,bestirring,bestirs} vt. กระตุ้น,ทำให้มุมานะ
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present, grant
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
second bestn. รองชนะเลิศ,ตำแหน่งรองชนะเลิศ,รอง, See also: second-best adj., Syn. second-class

English-Thai: Nontri Dictionary
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
best(adj, adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด
best(n) สิ่งที่ดีที่สุด,สิ่งที่เหมาะสมที่สุด
bestead(adj) ตั้งอยู่,อยู่ในสภาพที่
bestead(vt) รับใช้,ช่วยเหลือ,เอื้ออำนวยแก่
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosแอสเบสทอส, แร่ใยหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asbestos cement boardแผ่นใยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue asbestosแร่ใยหินน้ำเงิน, แอสเบสทอสน้ำเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best fitการจัดแล้วพอดีที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bestiality; zooerastiaการสมสู่กับสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zooerastia; bestialityการสมสู่กับสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Best practicesวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ [การจัดการความรู้]
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Asbestos cementกระเบื้องกระดาษ [TU Subject Heading]
Asbestosisแอสเบสโทซิส [TU Subject Heading]
Best booksหนังสือดีเด่น [TU Subject Heading]
Roofing, Asbestos cementกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใยหิน [TU Subject Heading]
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Best Available Technologyเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี [สิ่งแวดล้อม]
Asbestosแอสเบสตอส ใยหิน, Example: แอสเบสตอส เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของกลุ่มเส้นใยแร่ประเทศซิลิเกต ซึ่งได้แก่ แอสเบสตอสสีน้ำเงิน (blue asbestos) หรือที่เรียกว่า crocidolite แอสเบสตอสสีขาว (white asbestos) หรือ chrisolite และแอสเบสตอสสีน้ำตาล (brown asbestos) หรือ amosite แอสเบสตอส ผลิตจากขบวนการแยกเส้นใยออกจากหินและปั่นให้อยู่ในรูปผืน เส้นใยเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าไปจะเข้าสู่ปอดและเนื้อเยื่อของหลอดลม มีผลให้เกิดโรคปอดที่เรียกว่า แอสเบสโตซีส (asbestosis) นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปอด ในทางเดินอาหารและในช่องอกอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Asbestos Fiberไฟเบอร์ใยหิน [สิ่งแวดล้อม]
Best Practicable Means, BPMวิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด, บีพีเอ็ม, Example: วิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Asbestosแอสเบสทอส, แผ่นแอสเบสทอส, ใยหิน, แร่ใยหิน, แอสเบสตอส, ใยหิน, เยื่อหิน [การแพทย์]
Asbestos Padsแผ่นใยหิน [การแพทย์]
Asbestosisแอสเบสโทซิส; แร่ใยหิน, โรค; แอสเบสโตสิส; โรคที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองของแอสเบสตอ [การแพทย์]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Best Food Methodวิธีเบสต์ฟูด [การแพทย์]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Diethylstilbestrolยาไดเอ็ททิลสติลเบสตรอล,ฮอร์โมนไดเอธิลสติลเบสโตรล [การแพทย์]
Fiberglass-Asbestosส่วนผสมของใยแก้วกับใยหิน [การแพทย์]
Bestiaryหนังสือรวมเรื่องสัตว์ในตำนาน, Example: Bestiary เป็นหนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (ทั้งที่มีอยู่จริงหรือเป็นสัตว์ในจินตนาการ) ที่เขียนขึ้นในยุคกลางของยุโรป โดยมีเนื้อหาสาระและภาพประกอบที่ตั้งใจสอนทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและศีลธรรมจรรยาให้แก่ผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยผ่านนิทานเปรียบเทียบ เช่น การฟื้นคืนชีพมาใหม่ของนกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของการคืนชีพของพระเยซูคริสต์ แต่เดิมหนังสือนี้เขียนด้วยภาษาละตินที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่พระในศาสนาคริสต์และใช้ในการเทศน์เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาและเรื่องเล่าต่าง ๆ โดยอาศัยผลงานที่เรียกว่า Physiologus ซึ่งเป็นตำราคำสอนที่เขียนหรือรวบรวมขึ้นในกรีกในเมืองอเล็กซานเดรียระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง 5 ซึ่ง Physiologus นี้ประกอบด้วยคำบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ นกและสัตว์ที่แปลกประหลาด บางครั้งเป็นพืชและหินต่าง ๆ ให้เนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรมพร้อมด้วยภาพประกอบของสัตว์นั้น ๆ งานเขียนนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาละตินประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 หรือ 7 โดยสัตว์แต่ละตัวจะแสดงแง่มุมของการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าและซาตานเพื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ สัตว์ในตำนานเหล่านี้ได้รับความนิยมแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ13 และมีเรื่องราวของสัตว์ในตำนานอื่น ๆ ในยุคกลางร่วมด้วย เช่น จากสารานุกรม ของบิชอป อิสิดอร์ แห่งเซวิลล์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นต้น ซึ่งต่อมาภาพวาดในหนังสือนี้ได้ถูกแปลงมาเป็นวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ในโบสถ์ ด้วยการประดับประดา แกะสลัก ภาพเขียนและการประดับกระจกสีในโบสถ์เป็นภาพสัตว์ในตำนานต่าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
asbestosใยหิน, แร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วยสารซิลิเกตหลายชนิดปนกัน ที่สำคัญคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ใช้เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gloves, Asbestosถุงมือกันร้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
best of all[bes of all] ยิ่งไปกว่านั้น, ที่่ดีไปกว่านั้น,ที่ดีกว่าอะไรทั้งนั้น
bestest(slang) (informal) best of the best

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bestAccidents will happen in the best-regulated families.
bestAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
bestA dog is a man's best friend.
bestAdversity is the best school.
bestA good book is the best of friends, the same today and forever.
bestAll I can do is to do my best.
bestAll my friends encouraged me to try my best.
bestAll our best to that little boy.
bestAll the best wishes on this wonderful day.
bestAll the players did their best.
bestAll we have to do is to try our best.
bestAll you have to do is do your best.
bestAll you have to do is to do your best.
bestAll you have to do is try your best.
bestAlthough it is a very difficult task, I will do my best.
bestAmong his novels, I like this best.
bestAmong modern novels, this is the best.
bestAnyway gave it my best shot.
bestArt was then at its best.
bestAs far as I know, he is one of the best doctors in town.
bestAs far as I know, this is the best one.
bestAs I see it, that is the best way.
bestAs singers go, she is among the best in the country.
bestAt all events we have done our best.
bestAt any rate, I will do my best.
bestAt best he'll get 1,000 votes.
bestAt best he may take third place.
bestAt best I can do only half of what you did.
bestAt best we can only hope for a small profit.
bestAttack is the best form of defense. [Proverb]
bestAt the first glance I notice that he was in his best that morning.
bestAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
bestAutumn is the best season for going on hikes.
bestAutumn is the best season for reading.
bestBeing pitched out into life is the best way of learning how to life.
bestBe on one's best behavior.
bestBest of all, he learns things fast.
bestBest of luck in your tournament.
bestBest wishes for a happy and prosperous New Year.
bestBill is my best friend.
bestBut you have saved the best till now.
bestBy and large, this school is one of the best.
bestCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
bestChoose the color that you like best.
bestCome on! I will best you.
bestDiamonds are a girl's best friends.
bestDon't forget to give my best regards to your lovely wife.
bestDo you best in everything.
bestDo your best!
bestDo your best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาวิเศษ(n) the best medicine, Example: อารมณ์ขันคือยาวิเศษที่อาจช่วยป้องกันโรคหัวใจได้
สุดฝีมือ(adv) beyond one's capability, See also: (do) one's best, Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ, Example: หล่อนทำอาหารให้สามีรับประทานอย่างสุดฝีมือ, Thai Definition: ทำอย่างเต็มความสามารถ, ทำโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี
เยี่ยมยอด(adj) excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai Definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
ทูนหัว(v) give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai Definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
อำนวย(v) give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
มอบให้(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เยี่ยม(adj) excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เพื่อนเจ้าบ่าว(n) best man, Example: ข้าต้องรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เอ็งแน่นอนไม่ต้องห่วง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวในพิธีแต่งงาน
เพื่อนตาย(n) real friend, See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need, Ant. เพื่อนกิน, Example: เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้
ปูนบำเหน็จ(v) reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ให้รางวัล, Example: รัฐบาลได้ปูนบำเหน็จให้เขาในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผล
ให้รางวัล(v) reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ปูนบำเหน็จ, Example: รัฐบาลให้รางวัลแก่คณะของเขา ในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเกินคาด, Thai Definition: ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นต้น
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
วิสิฐ(adj) excellent, See also: superb, best, chief, paramount, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, เด่น, ดียิ่ง, ประเสริฐ
อุตดม(adj) best, See also: most, excellent, highest, superb, Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกอุ(adj) excellent, See also: best, brilliant, unsurpassed, Syn. เอกอุดม, เลิศ, Thai Definition: เอกเป็นเลิศ
เด็ดดวง(v) be excellent, See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless, Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเด่น, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, Example: หนังเรื่องนี้เด็ดดวงจริง, Thai Definition: ดีเด่นทีเดียว, Notes: (ปาก)
ตามมีตามเกิด(adv) according to one's means, See also: according to one's economic capacity, as best one could, Syn. ตามกำลัง, Example: สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทเป็นแบบตามมีตามเกิดไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สุดแต่กำลังความสามารถเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น
ติดบอร์ด(v) be on the board, See also: put on a board, be among the best of the successful candidates, Example: เธอเรียนดีจึงมีชื่อติดบอร์ดของมหาวิทยาลัย, Thai Definition: มีรายชื่อขึ้นบอร์ด เพราะมีความสามารถกว่าคนอื่นๆ
เต็มมือ(adv) fully, See also: with all one's strength, to the best of one's ability, Syn. เต็มไม้เต็มมือ, Example: ท่านกำนันก็ช่วยเต็มมือ แต่ตอนนี้เขายังตัดยางไม่เสร็จ, Thai Definition: มากจนเกือบล้นมือ
เต็มไม้เต็มมือ(adv) fully, See also: with all one's strength, to the best of one's ability, Syn. สุดกำลัง, สุดความสามารถ, เต็มที่, Thai Definition: โดยสนิทใจ, ไม่มีความรังเกียจ, ไม่ขยะแขยง
ยก(v) contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
ยอดดี(adj) best, Syn. ดีที่สุด, เยี่ยม, ยอด, Example: ขุนแผนเป็นทหารเอกยอดดีของสมเด็จพระพันวษาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ยอดเยี่ยม(adj) superb, See also: excellent, marvellous, perfect, best, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน
ยอดเยี่ยม(adv) superbly, See also: excellently, best, marvellously, perfectly, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม
ประเสริฐ(adj) superb, See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid, Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม, Example: การให้ทานความรู้เป็นทานอันประเสริฐสุด
ประทาน(v) grant, See also: give, offer, confer, bestow, Syn. ให้, แจก, มอบให้, ยื่นให้, Example: เจ้าชายทรงประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันหมากรุกในครั้งนี้, Notes: (ราชา)
ประสาท(v) give, See also: be pleased to give, bestow, confer, grant, Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้, Example: อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น
ประสาทพร(v) bless, See also: wish, bestow a blessing on, Syn. ให้ศีลให้พร, ให้พร, อวยพร, Example: พระกำลังประสาทพรให้คู่บ่าวสาว
ประสาทปริญญา(v) bestow a degree, See also: confer a degree, Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา, Example: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่
ชั้นหนึ่ง(adj) prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ
คร่อม(v) bestride, See also: straddle, Example: เขาพยายามหาหนทางจะป่ายขาขวาขึ้นคร่อมกราบเรือให้ได้, Thai Definition: ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว
ทุ่ม(v) exert oneself, See also: do one's best, exert to the utmost, use up, Syn. ทุ่มเท, Thai Definition: ใช้ความสามารถ กำลัง หรือสติปัญญาทั้งหมดทำลงไป
ทูลเกล้าฯ ถวาย(v) present, See also: offer, dedicate, consecrate, give, bestow, confer, Syn. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย, Thai Definition: ถวาย (ใช้แก่ของที่ยกได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี), Notes: (ราชา)
ธัญ(adj) good, See also: excellent, superb, superior, premium, best, top, prime, fine, wonderful, Syn. รุ่งเรือง, ดี, เลิศ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
หัวกะทิ(adj) top, See also: elite, best, excellent, Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม, Example: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน, Thai Definition: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
อวย(n) pot with handles, See also: give best wishes for success, Example: ป้าตักน้ำมันหมูใส่อวยเก็บไว้, Thai Definition: หม้อดินที่มีด้ามหรือหูสำหรับจับ
อวย(v) grant, See also: give, permit, bestow, yield, consent, Syn. อนุญาต, ยอม
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย(v) present, See also: offer, dedicate, consecrate, give, bestow, confer, Syn. ทูลเกล้าฯ ถวาย, Ant. พระราชทาน, รับพระราชทาน, Thai Definition: ถวาย (ใช้แก่ของที่ยกได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี), Notes: (ราชา)
อวยชัยให้พร(v) wish one success, See also: give best wishes for success, bless, give a blessing, Syn. อวยชัย, อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: พ่อแม่อวยชัยให้พรลูกจนยาวยืด
ทำดีที่สุด(v) do my best, Example: ผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด ก็ต้องฝึกๆ กันไป แต่เจนี่ก็ทำดีที่สุดแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
ดีที่สุด[dī thīsut] (x) EN: best ; the best  FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux
ด้วยความปรารถนาดี[dūay khwām prātthanādī] (xp) EN: with best wishes
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
หัวกะทิ[hūakathi] (x) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality  FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
จอร์จ เบสต์[Jøj Bēst] (n, prop) EN: Georges Best  FR: Georges Best
คำตอบที่ดีที่สุด[khamtøp thī dī thīsut] (n, exp) EN: best alternative
คร่อม[khrǿm] (v) EN: bestride ; straddle ; bridge  FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
ควรบริโภคก่อน ...[khūan børiphōk køn ...] (v, exp) EN: best before ...  FR: à consommer avant ...
กระวาน[krawān] (n) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom  FR: cardamome [f]
กว้าน[kwān] (n) EN: capstan ; windlass ; winch  FR: cabestan [m] ; treuil [m]
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
ลูกทุ่งเสียงทอง[lūkthung sīeng thøng] (n, exp) EN: best Thai country music
มอบ[møp] (v) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow  FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบให้[møp hai] (v, exp) EN: give ; bestow ; grant ; hand out  FR: attribuer ; conférer
เพื่อนเจ้าบ่าว[pheūoenjaobāo] (n) EN: best man
เพื่อนสนิท[pheūoen sanit] (n, prop) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal  FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f]
เพื่อนตาย[pheūoen tāi] (n, exp) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal
ประสาท[prasāt] (v) EN: give ; bestow ; confer  FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[prasāt parinyā] (v, exp) EN: bestow a degree ; confer a degree  FR: octroyer un titre
ประสาทพร[prasāt phøn] (v, exp) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on  FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[prasitprasāt] (v) EN: bestow ; endow ; give
ประทาน[prathān] (v) EN: give ; confer ; bestow  FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk] (n, exp) EN: world's best airline  FR: meilleure compagnie aérienne du monde
เศรษฐ์[sēt] (adj) EN: beautiful ; excellent ; best ; supreme ; superb  FR: excellent ; de premier ordre
เต็มมือ[temmeū] (adv) EN: fully ; with all one's strength ; to the best of one's ability  FR: à pleines mains
ทำดีที่สุด[tham dī thīsut] (v, exp) EN: do my best  FR: faire de son mieux
ทางเลือกที่ดีที่สุด[thāngleūak thī dī thīsut] (n, exp) EN: best alternative
ทารุณ[thārun] (adj) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless  FR: bestial ; brutal
ทารุณกรรม[thārunnakam] (n) FR: bestialité [f] ; brutalité [f]
...ที่ดีที่สุดในโลก[... thī dī thīsut nai lōk] (x) EN: the best ... in the world  FR: le meilleur ... au monde
ทิ้งทวน[thing thūan] (v, exp) EN: give a final blow ; give a parting shot ; do one's best for the last time ; try one's best for the last time
ถูกที่สุด[thūk thīsut] (x) EN: best value  FR: meilleur prix
อวย[ūay] (v) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself  FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
อวยชัยให้พร[ūay chai hai phøn] (v, exp) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing
วันหมดอายุ[wan mot-āyu] (n, exp) EN: date of expiry ; best-before date ; best-by date ; sell-by date  FR: date d'expiration [f]
อย่างดีที่สุด[yāng dī thī sut] (x) EN: the best ; at best  FR: au mieux
อย่างเก่ง[yāng keng] (x) EN: at most ; at best  FR: au mieux
ยาวิเศษ[yā wisēt] (n, exp) EN: best medicine
ยอด[yøt] (adj) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good  FR: superbe ; excellent ; suprême ; super
ยอดชาย[yøt chāi] (n, exp) EN: best of men ; great guy ; perfect man  FR: homme brave [m] ; homme au grand coeur [m] ; homme parfait [m]
ยอดดี[yøt dī] (adj) EN: best  FR: meilleur
ยอดเยี่ยม[yøtyiēm] (adj) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior  FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms, #332 [Add to Longdo]
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, ] best; (you) had better (do what we suggest), #822 [Add to Longdo]
选拔[xuǎn bá, ㄒㄩㄢˇ ㄅㄚˊ, / ] to select the best, #5,206 [Add to Longdo]
赋予[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow, #5,721 [Add to Longdo]
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul, #6,965 [Add to Longdo]
[shǎng, ㄕㄤˇ, / ] to bestow (a reward); to give (to an inferior); to hand down; a reward (bestowed by a superior); to appreciate (beauty), #7,105 [Add to Longdo]
鲁迅[Lǔ Xùn, ㄌㄨˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Lu Xun (1881-1936), one of the earliest and best-known modern Chinese writers, #7,488 [Add to Longdo]
尽力[jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do one's best; to strive one's hardest, #7,516 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, / ] confer; bestow; grant, #8,076 [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, / ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow, #8,517 [Add to Longdo]
力求[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] make every effort to; do one's best, #9,270 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with, #10,252 [Add to Longdo]
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, / ] best seller; chart-topping, #10,702 [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best, #10,746 [Add to Longdo]
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field), #11,109 [Add to Longdo]
榜首[bǎng shǒu, ㄅㄤˇ ㄕㄡˇ, ] a champion; to be number one (best or worst), #11,383 [Add to Longdo]
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field), #11,410 [Add to Longdo]
不力[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] not do one's best; not exert oneself, #12,422 [Add to Longdo]
赐予[cì yǔ, ㄘˋ ㄩˇ, / ] to grant; to bestow, #16,314 [Add to Longdo]
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, / ] congratulate beforehand; offer best wishes for, #16,559 [Add to Longdo]
抢手[qiǎng shǒu, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] a best-seller; a rush to buy, #16,608 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
顶多[dǐng duō, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄛ, / ] at most; at best, #17,574 [Add to Longdo]
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best, #20,384 [Add to Longdo]
名列前茅[míng liè qián máo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄠˊ, ] to rank among the best, #21,000 [Add to Longdo]
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, / ] date of use (on foodstuffs); best before date, #21,920 [Add to Longdo]
力所能及[lì suǒ néng jí, ㄌㄧˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧˊ, ] as far as one's capabilities extend (成语 saw); to the best of one's ability; within one's powers, #22,039 [Add to Longdo]
集锦[jí jǐn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] best of the best; collection of the best (of sth), #24,921 [Add to Longdo]
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, / ] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster, #26,243 [Add to Longdo]
充其量[chōng qí liàng, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ, ] at most; at best, #26,546 [Add to Longdo]
赐给[cì gěi, ㄘˋ ㄍㄟˇ, / ] to bestow; to give, #26,596 [Add to Longdo]
赏赐[shǎng cì, ㄕㄤˇ ㄘˋ, / ] to bestow; to confer (a reward for service); a reward, #27,284 [Add to Longdo]
冷暖自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told, #31,902 [Add to Longdo]
尖子[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, ] best of its kind; cream of the crop, #33,216 [Add to Longdo]
数一数二[shǔ yī shǔ ér, ㄕㄨˇ ㄧ ㄕㄨˇ ㄦˊ, / ] reckoned to be first or second best (成语 saw); one of the very best, #33,562 [Add to Longdo]
因势利导[yīn shì lì dǎo, ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities, #36,136 [Add to Longdo]
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, / ] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets, #37,570 [Add to Longdo]
隐情[yǐn qíng, ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] sth hidden; a subject best avoided, #37,660 [Add to Longdo]
石棉[Shí mián, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ, ] asbestos; Shimian (place in Sichuan), #39,588 [Add to Longdo]
抢手货[qiǎng shǒu huò, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] a best-seller; a hot property, #41,412 [Add to Longdo]
力争上游[lì zhēng shàng yóu, ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] to strive for mastery (成语 saw); aiming for the best result; to have high ambitions, #42,014 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] place where supreme bestows books, #42,451 [Add to Longdo]
望子成龙[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field, #44,527 [Add to Longdo]
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best, #47,032 [Add to Longdo]
至交[zhì jiāo, ㄓˋ ㄐㄧㄠ, ] best friend, #47,080 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] best man; entertain, #50,068 [Add to Longdo]
将错就错[jiāng cuò jiù cuò, ㄐㄧㄤ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. if it's wrong, it's wrong (成语 saw); to make the best after a mistake; to accept an error and adapt to it; to muddle through, #54,474 [Add to Longdo]
魁首[kuí shǒu, ㄎㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] chief; first; brightest and best, #60,006 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
がんばる[がんばる, ganbaru] TH: พยายามอย่างเต็มที่  EN: to try one's best

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestดีที่สุด, -ที่สุด
Besteck(n) |das, pl. Bestecke| ช้อนส้อม มีด
bestechen(vt) | bestach, bestochen |ติดสินบน, ยัดเงิน
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
bestrahlen(vt) |bestrahlte, hat bestrahlt| ฉายแสง
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ
bestehen(vi) |bestand, hat bestanden| มีอยู่ เช่น Die Firma besteht seit drei Jahren., Syn. existieren
bestehen(vt) |bestand, hat bestanden| ผ่าน, ทำได้สำเร็จ เช่น Er hat die Prüfung bestanden., Syn. schaffen
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.
bestehen aus(vi) |bestand, hat bestanden, aus +D| ประกอบด้วย เช่น Das Frühstück bestand aus Brot und saurer Milch., Syn. sich aus etwas zusammensetzen
bestehen in(vi) |bestand, hat bestanden, in +D| 1) คือ, มี...เป็นเหตุผล เช่น Seine Last besteht darin, dass er die Schulden gemacht, sie aber nie bezahlt hat. 2) มีเนื้อหาเป็น, มี...เป็นแก่นสาร เช่น Sein Leben besteht in dem Glauben, dass die Welt einmal besser wird., Seine Aufgabe besteht darin, die Königin zu beschützen., See also: gebildet werden durch, Syn. etw. als Inhalt haben

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Anbau {m}; Bebauung {f}; Bestellung {f}cultivation [Add to Longdo]
Acker {m}, Feld {n} | den Acker bestellen | einen Acker bewirtschaftenfield | to till the soil | to work the land [Add to Longdo]
Aktienbestand {m}; Aktienportefeuille {n}stock portfolio [Am.]; share portfolio [Br.] [Add to Longdo]
Altbestand {m}old stock [Add to Longdo]
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion [Add to Longdo]
Altersbestimmungen {pl}age regulations [Add to Longdo]
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Anerkennung {f}; Bestätigung {f} | Anerkennungen {pl}; Bestätigungen {pl}recognition | recognitions [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Anlagenbestand {m} | Anlagenbestände {pl}asset investment | asset investments [Add to Longdo]
Anlagenbestandskont {n}asset investment account [Add to Longdo]
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation [Add to Longdo]
Anrufbestätigung {f}call confirmation [Add to Longdo]
Ansichtsbestellung {f}approval order [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Verlangen {n} | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Zuweisung {f}; Bestimmung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}; Bestimmungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]
Arbeitsschutz {m}; Arbeitsschutzbestimmungen {pl}provisions on labor [Add to Longdo]
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation [Add to Longdo]
Asbest {m}asbestos [Add to Longdo]
Asbestdichtung {f}asbestos gasket [Add to Longdo]
Asbestpapier {n}asbestos paper [Add to Longdo]
Asbestplatte {f}asbestos sheet [Add to Longdo]
Asbestzement {m}asbestos cement [Add to Longdo]
Aufgabestation {f}loading station [Add to Longdo]
Aufstieg {m}; Besteigung {f} | Aufstiege {pl}; Besteigungen {pl}ascent | ascents [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Bestellung {f}purchase order [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Weisung {f}; Aufgabe {f}; Bestellung {f}commission [Add to Longdo]
Auftraggeber {m}; Besteller {m}orderer [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.] [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}; Bestellungsannahme {f}acceptance of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}orders on hand [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}business backlog [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}unfilled orders [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Ausführungsbestimmungen {pl}regulatory statutes; executive regulations [Add to Longdo]
Ausfuhrbestimmungen {pl}export regulations; regulations on exports [Add to Longdo]
Ausgabestelle {f}; Ausstellungsort {m}place of issue [Add to Longdo]
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations [Add to Longdo]
Barbestand {m}cash reserve; cash in hand [Add to Longdo]
Baubestandsplan {m}as-built drawing [Add to Longdo]
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area [Add to Longdo]
Baum {m} | Bäume {pl} | mit Bäumen bestandentree | trees | tree-covered; tree-lined [Add to Longdo]
Begriffsbestimmung {f}definition [Add to Longdo]
Belegschaft {f}; Personal {n}; Personalbestand {m}staff [Add to Longdo]
Bestattung {f}burial; interment [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
こよない[koyonai] (adj-i) best; perfect; superb [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
どうしたら良い[どうしたらいい;どうしたらよい, doushitaraii ; doushitarayoi] (exp,adj-i) (uk) what's the best thing to do? [Add to Longdo]
どうせ[douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
に越したことはない;に超したことはない[にこしたことはない, nikoshitakotohanai] (exp) it is better to; it is best to [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
アスベスト[asubesuto] (n) asbestos (dut [Add to Longdo]
アスベストセメント[asubesutosemento] (n) asbestos cement [Add to Longdo]
ジエチルスチルベストロール[jiechirusuchirubesutoro-ru] (n) diethylstilbestrol [Add to Longdo]
セカンドベスト[sekandobesuto] (n) second best [Add to Longdo]
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ピンからキリまで[pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range [Add to Longdo]
ピンキリ[pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range [Add to Longdo]
ベスト[besuto] (adj-na) (1) best; (n) (2) vest; (P) [Add to Longdo]
ベストエフォート[besutoefo-to] (n) {comp} best effort [Add to Longdo]
ベストエフォート型[ベストエフォートかた, besutoefo-to kata] (n) {comp} best effort type [Add to Longdo]
ベストコンディション[besutokondeishon] (n) best condition [Add to Longdo]
ベストセラー[besutosera-] (n) best-seller; (P) [Add to Longdo]
ベストタイプ[besutotaipu] (n) best type [Add to Longdo]
ベストタイム[besutotaimu] (n) best time [Add to Longdo]
ベストテン[besutoten] (n) best ten; (P) [Add to Longdo]
ベストドレッサー[besutodoressa-] (n) best dresser [Add to Longdo]
ベストフレンド[besutofurendo] (n) best friend [Add to Longdo]
ベストメンバー[besutomenba-] (n) best member [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]
ラストスパート[rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P) [Add to Longdo]
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P) [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [Add to Longdo]
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town) [Add to Longdo]
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best [Add to Longdo]
一二を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best [Add to Longdo]
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n-adv) (1) best; first; number one; (2) game; round; bout; fall; event (in a meet); (P) [Add to Longdo]
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple [Add to Longdo]
一枚看板[いちまいかんばん, ichimaikanban] (n) (a) leading player; one's sole Sunday best; the best item one has (to show) [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing) [Add to Longdo]
何より[なにより, naniyori] (exp,adv,n,adj-na) most; best; above all; (P) [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) [Add to Longdo]
過去最高[かこさいこう, kakosaikou] (n,adj-no) best ever; record high [Add to Longdo]
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid [Add to Longdo]
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
事実[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
事態[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
付き物[つきもの, tsukimono] Zubehoer, Bestandteil [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
傍証[ぼうしょう, boushou] (weitere) Bestaetigung, Indiz [Add to Longdo]
[さき, saki] frueher, vorher, voraus, kuenftig, Bestimmungsort, Spitze [Add to Longdo]
冬向き[ふゆむき, fuyumuki] fuer_den_Winter_geeignet, fuer_den_Winter_bestimmt [Add to Longdo]
[けい, kei] STRAFVERFOLGUNG, BESTRAFUNG, STRAFE [Add to Longdo]
刑罰[けいばつ, keibatsu] Strafe, Bestrafung [Add to Longdo]
収賄[しゅうわい, shuuwai] (passive) Bestechung [Add to Longdo]
受かる[うかる, ukaru] bestehen [Add to Longdo]
合格[ごうかく, goukaku] (eine Pruefung) bestehen [Add to Longdo]
固執[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
壮年[そうねん, sounen] bestes_Mannesalter, beste_Lebensjahre [Add to Longdo]
外柔内剛[がいじゅうないごう, gaijuunaigou] freundlich_aber_bestimmt [Add to Longdo]
存続[そんぞく, sonzoku] Fortdauer, Fortbestand [Add to Longdo]
定か[さだか, sadaka] sicher, bestimmt [Add to Longdo]
定期[ていき, teiki] bestimmte_Zeit(dauer), festgesetzte_Zeit(dauer) [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] Bestimmungsort, Empfaenger [Add to Longdo]
恐慌[きょうこう, kyoukou] Panik, Bestuerzung [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] Bestaendigkeit, Permanenz, Ewigkeit [Add to Longdo]
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
懲らしめる[こらしめる, korashimeru] zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] konzentrieren, zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
[とう, tou] EINSTEIGEN, BESTEIGEN, VERFRACHTEN [Add to Longdo]
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] Biegung, Windung, Unbestaendigkeit [Add to Longdo]
最上[さいじょう, saijou] beste, hoechste, oberste [Add to Longdo]
最良[さいりょう, sairyou] am_besten [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]
未定[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]
条項[じょうこう, joukou] Klausel, Bestimmung, Artikel [Add to Longdo]
極上[ごくじょう, gokujou] -best, feinst, von_bester_Qualitaet [Add to Longdo]
永続[えいぞく, eizoku] Fortdauer, Bestaendigkeit, Unvergaenglichkeit [Add to Longdo]
汚職[おしょく, oshoku] Korruption, Bestechung [Add to Longdo]
注文[ちゅうもん, chuumon] Bestellung, Auftrag [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit [Add to Longdo]
満点[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] -vage, unbestimmt, -dunkel [Add to Longdo]
火葬[かそう, kasou] Feuerbestattung [Add to Longdo]
[けもの, kemono] -Tier, -Bestie [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう, chikushou] -Tier, -Vieh, Bestie, Du_Schwein! [Add to Longdo]
発注[はっちゅう, hacchuu] Bestellung, Auftrag [Add to Longdo]
登る[のぼる, noboru] klettern_auf, besteigen [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] Bestaetigung, Beglaubigung, Feststellung [Add to Longdo]
第一[だいいち, daiichi] Nr.1, erster, bester, Haupt- [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top