ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beset

B IH0 S EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beset-, *beset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beset with(phrv) รุมเร้าด้วย, See also: ห้อมล้อมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
besetThe problem was beset with difficulties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุมเร้า(v) beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: เร่งกันเข้ามา
รุม(v) beset, Syn. กลุ้มรุม, Example: อาทิตย์ก่อนผมถูกไข้หวัดใหญ่รุมเสียจนแย่เลย
กินโต๊ะ(v) besiege, See also: beset, attack from all sides, Syn. รุม, ล้อม, กลุ้มรุม, Example: เขาเข้าไปในดินแดนของศัตรูคนเดียวเลยถูกกินโต๊ะ, Thai Definition: รุมกันทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
กลุ้มรุม(v) besiege, See also: beset, throng, crowd, Syn. รุม, ล้อม, Example: เด็กกลุ่มใหญ่กำลังกลุ้มรุมเขาจนเรามองไม่เห็นตัวเขา, Thai Definition: ประดังห้อมล้อมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[hømløm] (v) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround  FR: entourer ; se grouper autour
ตอม[tøm] (v) EN: beset ; plague ; swarm on/over

CMU English Pronouncing Dictionary
BESET B IH0 S EH1 T
BESETTING B IH0 S EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beset (v) bˈɪsˈɛt (b i1 s e1 t)
besets (v) bˈɪsˈɛts (b i1 s e1 t s)
besetting (v) bˈɪsˈɛtɪŋ (b i1 s e1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy [Add to Longdo]
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Besetzer {m} | Besetzer {pl}occupant | occupants [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Stelle)filling [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Rolle)casting [Add to Longdo]
Besetzung {f} (Theater)cast [Add to Longdo]
Besetzung {f}; Okkupation {f}; Inbesitznahme {f} | Besetzungen {pl}occupation | occupations [Add to Longdo]
Besetzung {f}allocation [Add to Longdo]
Besetzung {f}translation [Add to Longdo]
Besetzungsbeispiel {n}configuration example [Add to Longdo]
Besetzungsplan {m}configuration diagram [Add to Longdo]
besetzendstudding [Add to Longdo]
besetzendoccupying [Add to Longdo]
besetzt fehlmiscasts [Add to Longdo]
besetzt seinbe taken [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
占める[しめる, shimeru] besetzen, einnehmen [Add to Longdo]
占領[せんりょう, senryou] Besetzung, Okkupation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beset
   v 1: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
      staff when he is overworked"; "This man harasses his female
      co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
      {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
      {provoke}]
   2: assail or attack on all sides: "The zebra was beset by
     leopards" [syn: {beset}, {set upon}]
   3: decorate or cover lavishly (as with gems) [syn: {encrust},
     {incrust}, {beset}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top