ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beg

B EH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beg-, *beg*
English-Thai: Longdo Dictionary
beg(vi, vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beg(vt) ขอทาน, Syn. panhandle
beg(vi) ขอความกรุณา, See also: ขอ
beg(vt) ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beg(vt) หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
beg(vi) ขอทาน, Syn. panhandle
began(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ begin, See also: เริ่มต้น, เริ่ม, Syn. start
beget(vt) ก่อให้เกิด, See also: ทำให้กำเนิด, Syn. create
begin(vi) เริ่ม, See also: เริ่มต้น, Syn. start, Ant. finish
begin(vi) ขึ้นต้น, See also: ตั้งต้น
begin(vi) เกิดขึ้น, See also: ก่อตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin
begat(บิแกท') อดีตกาลของbeget
beget(บิเกท') {begot,begotten,begetting,begets} vt. ให้กำเนิด,ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start
begird(บิเกิร์ด') {begirded,begirding,begirds} vt. มัด,ผูก,ล้อม,โอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
began(vt pt และ pp ของ) begin
beget(vt) ทำให้เกิด,ก่อกำเนิด
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
begin(vi, vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
begma๑. อาการไอ๒. สิ่งไอออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beg2001 is the year when the 21st century begins.
begA capital letter is used at the beginning of a sentence.
begA chase of the thief began.
begA female beggar was begging with five or six children following along.
begA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
begA frenzied feasting tells of the beginning.
begAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
begAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
begAfter a slow summer season, business began to pick up.
begAfter a while she began to play the piano again.
begAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
begAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขา(n) begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai Definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา(n) begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร(n) begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai Definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกขาหาร(n) begged food, Syn. ภิกษาหาร, Thai Definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี)
ภิกษา(n) begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษา(n) begged food, Syn. ภิกขา, Thai Definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษาหาร(n) begged food, Syn. ภิกขา, ภิกษา, Thai Definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ขอความกรุณา(v) beg, See also: request, ask, Syn. ขอร้อง, Example: ผมเข้าไปขอความกรุณาจากอาจารย์ให้อธิบายเนื้อหาที่ผมยังไม่เข้าใจ, Thai Definition: ขออย่างสุภาพอ่อนน้อมเพื่อให้กระทำตามที่ตนต้องการ
ประทุ(v) break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai Definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
เบิกโรง[boēkrōng] (v) EN: begin ; open
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEG B EH1 G
BEGG B EH1 G
BEGS B EH1 G Z
BEGER B EH1 G ER0
BEGAN B IH0 G AE1 N
BEGGS B EH1 G Z
BEGAT B IH0 G AE1 T
BEGUN B EY1 G AH0 N
BEGEL B EY1 G AH0 L
BEGET B IH0 G EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beg (v) bˈɛg (b e1 g)
begs (v) bˈɛgz (b e1 g z)
begad (uh) bˈɪgˈæd (b i1 g a1 d)
began (v) bˈɪgˈæn (b i1 g a1 n)
begat (v) bˈɪgˈæt (b i1 g a1 t)
beget (v) bˈɪgˈɛt (b i1 g e1 t)
begin (v) bˈɪgˈɪn (b i1 g i1 n)
begot (v) bˈɪgˈɒt (b i1 g o1 t)
begum (n) bˈɛɪgəm (b ei1 g @ m)
begun (v) bˈɪgˈʌn (b i1 g uh1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create, #1,605 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] begin, #2,168 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]
开庭[kāi tíng, ㄎㄞ ㄊㄧㄥˊ, / ] begin a (judicial) court session, #8,145 [Add to Longdo]
开场[kāi chǎng, ㄎㄞ ㄔㄤˇ, / ] begin; open; start, #8,403 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] beg; center, #9,256 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, / ] beginning, #10,245 [Add to Longdo]
乞丐[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: Related: begeben, Syn. Talent
begegnen(vi) |begegnete, ist begegnet, mit jmdm.| พบหรือเจอโดยบังเอิญ เช่น Vorgestern bin ich im Aufzug meinem Chef begegnet., See also: Related: treffen
Begegnung(n) |die, pl. Begegnungen| การพบปะ, การเจอกันของคนสองคนหรือของกลุ่ม เช่น Hier ist ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen, wo Menschen sich kennen lernen können, um voneinander und miteinander zu lernen.
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
begehrt(adj) เป็นที่ต้องการ, เป็นที่ดึงดูด เช่น ein begehrtes Reiseziel, ein begehrter Mann
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., Syn. der Enthusiasmus
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students [Add to Longdo]
Begabung {f}; Talent {n}vocation [Add to Longdo]
Begabung {f}giftedness [Add to Longdo]
Begabung {f}; Befähigung {f} | Begabungen {pl}aptitude | aptitudes [Add to Longdo]
Begabung {f}; Fähigkeit {f}; Vermögen {n}faculty [Add to Longdo]
Begabung {f}; Talent {n}endowment [Add to Longdo]
Begattung {f}copulation [Add to Longdo]
Begebenheit {f}incident [Add to Longdo]
Begebenheit {f}occurrence; event [Add to Longdo]
Begegnung {f}encounter [Add to Longdo]
Begegnung {f}; Zusammenkunft {f} | Begegnungen {pl}; Zusammenkünfte {pl}meeting | meetings [Add to Longdo]
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility [Add to Longdo]
Begehren {n} | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}concupiscence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
ぴいぴい[piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
まべ貝[まべがい;マベガイ, mabegai ; mabegai] (n) (uk) penguin wing oyster (Pteria penguin) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] Begleiterscheinung [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
伴侶[はんりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
初める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] Begrenzung, Beschraenkung [Add to Longdo]
同伴[どうはん, douhan] Begleitung, Geleit [Add to Longdo]
埋まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beg
   v 1: call upon in supplication; entreat; "I beg you to stop!"
      [syn: {beg}, {implore}, {pray}]
   2: make a solicitation or entreaty for something; request
     urgently or persistently; "Henry IV solicited the Pope for a
     divorce"; "My neighbor keeps soliciting money for different
     charities" [syn: {solicit}, {beg}, {tap}]
   3: ask to obtain free; "beg money and food"
   4: dodge, avoid answering, or take for granted; "beg the
     question"; "beg the point in the discussion"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top