ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beckon

B EH1 K AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beckon-, *beckon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beckon[VT] ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
beckon[VT] ทำให้สนใจ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture

English-Thai: Nontri Dictionary
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the schnecken beckons...เมื่อ Schnecken beckons ... The Birdcage (1996)
Yes, the secret admirer beckons.ใช่ ๆ, ฝากสวัสดี กิ๊กของเธอด้วยนะ A Cinderella Story (2004)
Outside the sky waits, beckoning, beckoning...ฟ้ากว้างรอคอยอยู่ เรียกหา... เรียกหา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Your goal beckons, keep at itเป้าหมายเรียกหาให้ สู้ต่อไป Like Stars on Earth (2007)
Your goal beckons, keep at itเป้าหมายเรียกหาให้ สู้ต่อไป Like Stars on Earth (2007)
Your goal beckons, keep at itเป้าหมายเรียกหาให้ สู้ต่อไป Like Stars on Earth (2007)
Your goal beckons, keep at itเป้าหมายเรียกหาให้ สู้ต่อไป Like Stars on Earth (2007)
Mongolian bbq beckons.บาร์บีคิว มองโกเลีย โอ้ว Chuck Versus the First Date (2008)
"A stream nearby beckons hikers.""มีลำธารอยู่ใกล้ๆด้วย" The Two in Tracksuits (2008)
And beckoned them...- และเรียกร้องให้พวกเขา... Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The senator beckons.ท่านสมาชิกสภาสูงเรียกแล้ว The Red Serpent (2010)
I fear it already beckons my sleep.ข้าเกรงว่ามันทำให้ข้าง่วงแล้วล่ะ Legends (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beckonHe beckoned me nearer.
beckonHe beckoned me to follow him.
beckonShe beckoned me into the room.
beckonShe beckoned me to come in.
beckonThe policeman beckoned to me with his forefinger.
beckonThe smell of coffee beckoned them.
beckonThe soft gentle sunlight beckoned me off to sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดิก[V] beckon, See also: swing, wag, wiggle, shake, Syn. แกว่ง, ไหว, Example: เขามีความสามารถพิเศษคือสามารถกระดิกนิ้วเรียกม้าได้
กวะกวัก[V] beckon, See also: signal, Syn. กวัก, กวักมือ, Example: เขาตะโกนมาว่าอะไรไม่ได้ยินเพราะไกลมากเห็นแต่ท่าทางกวะกวักมือ
กวักมือ[V] beckon, See also: signal, summon by gesture of the hand, Example: เมื่อผมผ่านหน้าร้านเจ้าของร้านกวักมือให้ผมทดลองสินค้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา
กวัก[V] beckon, See also: call, Ant. ปัด, Example: ด้านหน้าของตึกมีรูปนางกวักนั่งพับเพียบยกมือขวากวักตรงหน้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call   FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand   FR: appeler d'un geste de la main

CMU English Pronouncing Dictionary
BECKON    B EH1 K AH0 N
BECKONS    B EH1 K AH0 N Z
BECKONED    B EH1 K AH0 N D
BECKONING    B EH1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beckon    (v) bˈɛkən (b e1 k @ n)
beckons    (v) bˈɛkənz (b e1 k @ n z)
beckoned    (v) bˈɛkənd (b e1 k @ n d)
beckoning    (v) bˈɛkənɪŋ (b e1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
点头招呼[diǎn tóu zhāo hū, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄓㄠ ㄏㄨ, / ] beckon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し招く;さし招く;差招く(io)[さしまねく, sashimaneku] (v5k,vt) to beckon (to) [Add to Longdo]
指呼[しこ, shiko] (n,vs) beckoning [Add to Longdo]
手招き(P);手まねき[てまねき, temaneki] (n,vs) beckoning; (P) [Add to Longdo]
手招く[てまねく, temaneku] (v5k) to beckon [Add to Longdo]
招き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain) [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beckon
   v 1: signal with the hands or nod; "She waved to her friends";
      "He waved his hand hospitably" [syn: {beckon}, {wave}]
   2: appear inviting; "The shop window decorations beckoned"
   3: summon with a wave, nod, or some other gesture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top