ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beacon

B IY1 K AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beacon-, *beacon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beacon[N] ไฟเตือนภัย, See also: ไฟสัญญาณ, Syn. flare
beacon[N] ไฟนำทางในการเดินเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning

English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง Spies Like Us (1985)
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We think this may be a beacon, an announcement to get our attention.เราคิดว่านี่อาจจะเป็น สัญญาณการประกาศ ที่จะได้รับความสนใจของเรา Contact (1997)
We have lock on Event Horizon's navigation beacon.จับสัญญาณจาก อีเวนฮอร์ไรซั่นได้แล้ว อยู่ในชั้น ไอโอโนสเฟีย Event Horizon (1997)
- Skipper, will this shit work? - It worked for Dr. Weir. You go activate the emergency beacon.ดร.เวียร์บอกว่ามันได้ผล นายไปตั้งสัญญาณฉุกเฉินแล้วรีบกลับมา Event Horizon (1997)
Emergency beacon activated."เริ่มส่งสัญญาณฉุกเฉิน" Event Horizon (1997)
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง Legally Blonde (2001)
First, trash the locater beacon inside my ship, the one you jacked.หนึ่ง... ทำลายระบบแจ้งตำแหน่ง ของยานที่ชิงมาเสมอ The Chronicles of Riddick (2004)
It could have been seen for miles around, which was exactly its purpose, because it served as a beacon, as it were, for people to collect and hear...มันสามารถเห็นได้ไกลเป็นไมล์, ด้วยประโยชน์ของมัน, เพราะมันเอาไปเป็นหอเตือนไฟไหม้, จากที่มันเป็น... , National Treasure (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประภาคาร[N] lighthouse, See also: beacon, Syn. กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง, Example: แสงไฟประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Count unit: หลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEACON    B IY1 K AH0 N
BEACONS    B IY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beacon    (n) bˈiːkən (b ii1 k @ n)
beacons    (n) bˈiːkənz (b ii1 k @ n z)
beacon-fire    (n) bˈiːkən-faɪər (b ii1 k @ n - f ai @ r)
Beaconsfield    (n) bˈɛkənzfiːld (b e1 k @ n z f ii l d)
beacon-fires    (n) bˈiːkən-faɪəz (b ii1 k @ n - f ai @ z)
beacon-light    (n) bˈiːkən-laɪt (b ii1 k @ n - l ai t)
beacon-lights    (n) bˈiːkən-laɪts (b ii1 k @ n - l ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] beacon fire, #40,854 [Add to Longdo]
烽火台[fēng huǒ tái, ㄈㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄊㄞˊ, ] beacon, #58,570 [Add to Longdo]
标灯[biāo dēng, ㄅㄧㄠ ㄉㄥ, / ] beacon light; beacon, #209,489 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーコン[, bi-kon] (n) beacon [Add to Longdo]
ビーコンステーション[, bi-konsute-shon] (n) {comp} beaconing station [Add to Longdo]
ラジオビーコン[, rajiobi-kon] (n) (obsc) (See 無線標識) radio beacon [Add to Longdo]
レーダービーコン[, re-da-bi-kon] (n) radar beacon [Add to Longdo]
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks [Add to Longdo]
航空灯台;航空燈台[こうくうとうだい, koukuutoudai] (n) aeronautical beacon [Add to Longdo]
航路標識[こうろひょうしき, kourohyoushiki] (n) beacon [Add to Longdo]
標識灯[ひょうしきとう, hyoushikitou] (n) beacon light [Add to Longdo]
無線標識[むせんひょうしき, musenhyoushiki] (n) radio beacon [Add to Longdo]
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beacon
   n 1: a fire (usually on a hill or tower) that can be seen from a
      distance [syn: {beacon}, {beacon fire}]
   2: a radio station that broadcasts a directional signal for
     navigational purposes [syn: {radio beacon}, {beacon}]
   3: a tower with a light that gives warning of shoals to passing
     ships [syn: {beacon}, {lighthouse}, {beacon light}, {pharos}]
   v 1: shine like a beacon
   2: guide with a beacon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top