ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

batting

B AE1 T IH0 NG   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batting-, *batting*, batt
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want a batting crease four feet from here, Gripweed.ฉันต้องการตีลูกสี่เท้าจากที่นี่ กริปวีด สปูล ใส่ตอไม้ที่นี่ How I Won the War (1967)
- Open the batting from the mountain end.บางทีคุณอาจจะเปิดบอลจาก ปลายภูเขา เกิดอะไรขึ้นที่นี่? How I Won the War (1967)
Come on. Give me one little peek, and we'll go to the batting cages. No.ขอดูหน่อยซิไปสนามเบสบอลกันเถอะ Good Will Hunting (1997)
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars.ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์ Good Will Hunting (1997)
I told you, I knew it, I knew Link Peterson was a freaky bastard, I think Linky Link might be batting for the other team, you know what I mean?l told you, l knew it, l knew Link Peterson was a freaky bastard, l think Linky Link might be batting for the other team, you know what l mean? Shall We Dance (2004)
Give us a break. Great pitching and now good batting?แบ่งให้เราบ้างเถอะ จะตีเก่ง รับ เก่งไปถึงใหนวะ My Little Bride (2004)
We're batting a thousand.เราต้องสู้กับหลายอย่างนะ Waiting to Exhale (2007)
Then stop batting your eyes and flirting, baby.หยุดทำสายตาเจ้าชู้เถอะ,เด็กน้อย Unstoppable Marriage (2007)
What team are you batting for?คุณกำลังสู้ให้กับทีมไหนกัน? There's No 'I' in Team (2008)
You dug up those graves without batting an eye.เธอขุดสุสานพวกนั้นโดยแทบไม่กระพริบตา Chapter Ten '1961' (2009)
But others say unless the chain is broken completely then you're just changing the batting order, and sooner or later, you're up.แต่บางคนก็บอกว่า เว้นแต่โซ่จะขาดอย่างถึงที่สุด นั่นคือคุณจะต้องเปลี่ยนลำดับนั่นซะ The Final Destination (2009)
But his leg is pretty sore. He takes a bit of batting practice, but not very much.Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
battingHe has a high batting average.
battingHe is at home on batting.
battingHe sank the deal without batting an eyelash.
battingHe's been batting a thousand.
battingWhich side is batting?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTING    B AE1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batting    (v) bˈætɪŋ (b a1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid [Add to Longdo]
ティーバッティング[, tei-batteingu] (n) tee batting [Add to Longdo]
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game [Add to Longdo]
ノックバッティング[, nokkubatteingu] (n) batting for fielding practice in baseball (wasei [Add to Longdo]
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P) [Add to Longdo]
バッティングアベレージ[, batteinguabere-ji] (n) batting average [Add to Longdo]
バッティングオーダー[, batteinguo-da-] (n) batting order [Add to Longdo]
バッティングケージ[, batteinguke-ji] (n) batting cage [Add to Longdo]
バッティングセンター;バッティング・センター;バッテイングセンター;バッテイング・センター[, batteingusenta-; batteingu . senta-; batteingusenta-; batteingu . senta-] (n) batting center; batting centre; batting cage [Add to Longdo]
バッティングピッチャー[, batteingupiccha-] (n) batting practice pitcher (baseball) (practise) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 batting
   n 1: (baseball) the batter's attempt to get on base
   2: stuffing made of rolls or sheets of cotton wool or synthetic
     fiber [syn: {batting}, {batten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top