ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basement

B EY1 S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basement-, *basement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basement(n) ห้องใต้ดิน, Syn. cellar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basementหินฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement complex; basal complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement membraneเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basement rock; basal complex; basement complexหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement tissueเนื้อเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basement membraneเยื่อบุใต้เยื่อบุเมือกและต่อมคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Basement Membraneเบสเมนท์เมมเบรน,เยื่อพื้นฐาน,เยื่อเบสเมนท์,แผ่นเยื้อชั้นฐาน,เยื่อเบสเมนต์,เนื้อเยื่อข้างไต,เยื่อฐานเซลล์,เบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]
Basement Membrane Biosynthesisการสร้างกลัยโคโปรตีนที่เบสเม้นท์เม็มเบรน [การแพทย์]
Basement Membrane-Like Materialสารที่มีลักษณะเหมือนเบสเมนท์เมมเบรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe she went to the basement where there's no air.บางทีเธออาจจะ เดินไปที่ ชั้นใต้ ดิน ที่ มี อากาศ I Spit on Your Grave (1978)
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง Phantasm (1979)
I don't know. Kids are doing it in their basements back home.ผมไม่รู้เหมือนกัน เด็ก ๆชอบ หัดอะไรกันเองใต้ถุนบ้านอยู่แล้ว Dirty Dancing (1987)
He came down to the basement at midnight, and he-- he asked me where they were.เที่ยงคืนเขาลงมา... ...ถามหาเศษกระดูก Schindler's List (1993)
Security, whose official vehicles are in the basement parking lot?รปภ. , รถที่จอดอยู่บริเวณลานจอดชั้นใต้ดินเป็นของใคร? Ghost in the Shell (1995)
Now get the records of the pressure sensors for basement parking stalls B8 and B7.เอาล่ะ ขอดูบันทึกจากตัวเซ็นเซอร์น้ำหนัก บริเวณลานจอดใต้ดิน B-8 และ B-7. Ghost in the Shell (1995)
ln the basement garbage bin eating diaper shit.ถังขยะใต้ถุนตึกครับ กำลังกินอึเด็กเพลินเชียว As Good as It Gets (1997)
He takes the elevator in the basement garage.มันขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน Blues Harp (1998)
- Small, cramped basement apartment?ครับ, ส-ส-ส- เรื่องสัตว์, เออ, กูรู้แล้ว ก็แสดงว่ามึงต้องเรียนมากกว่านี้ Fight Club (1999)
Now it's left the basements and it's Project Mayhem.อะไรนะ? นี่มันหมายความว่าไง? มัน-- Fight Club (1999)
It goes from the basement to the panic room.เข้ามาจากชั้นใต้ดิน ไปยังห้องนิระภัย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
- I'll work out of the basement and you can, well sell one of the kids.จริงนะ? The Amityville Horror (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basementThe basement has been made over into a workshop.
basementThe basements of the houses are likely to have problems.
basementThe burglar locked the couple in the basement.
basementThe laundry room is in the basement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นใต้ดิน(n) basement
ห้องใต้ดิน(n) basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องใต้ดิน[hǿng tāidin] (n, exp) EN: basement ; cellar  FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ห้องใต้ถุน[hǿng tāithun] (n) EN: basement
ใต้ถุน[tāithun] (n) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house
ใต้ถุน[thāithun] (n) EN: basement ; space under a Thai house  FR: espace ouvert situé au rez-de-chaussée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASEMENT B EY1 S M AH0 N T
BASEMENTS B EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basement (n) bˈɛɪsmənt (b ei1 s m @ n t)
basements (n) bˈɛɪsmənts (b ei1 s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar, #16,028 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] TH: ชั้นใต้ดิน  EN: basement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellergewölbe {n}basement vault [Add to Longdo]
Kellerwohnung {f} | Kellerwohnungen {pl}basement flat | basement flats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ベースメント[be-sumento] (n) basement [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
堕落腐敗[だらくふはい, darakufuhai] (n) debasement; corruption; degradation [Add to Longdo]
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P) [Add to Longdo]
地下室[ちかしつ, chikashitsu] (n) cellar; basement; (P) [Add to Longdo]
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores) [Add to Longdo]
地階[ちかい, chikai] (n) basement; cellar [Add to Longdo]
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement [Add to Longdo]
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basement
   n 1: the lowermost portion of a structure partly or wholly below
      ground level; often used for storage [syn: {basement},
      {cellar}]
   2: the ground floor facade or interior in Renaissance
     architecture

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top