ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barging

B AA1 R JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barging-, *barging*, barg
CMU English Pronouncing Dictionary
BARGING B AA1 R JH IH0 NG
BARG B AA1 R G
BARGO B AA1 R G OW2
BARGE B AA1 R JH
BARGA B AA1 R G AH0
BARGED B AA1 R JH D
BARGAS B AA1 R G AH0 Z
BARGAR B AA0 R G AA1 R
BARGES B AA1 R JH AH0 Z
BARGES B AA1 R JH IH0 Z
BARGER B AA1 R JH ER0
BARGMAN B AA1 R G M AH0 N
LABARGE L AE1 B AA0 R JH
EMBARGO EH0 M B AA1 R G OW0
BARGAIN B AA1 R G IH0 N
BARGAIN B AA1 R G AH0 N
ROBARGE R AA1 B AA0 R G
BARGMANN B AA1 R G M AH0 N
UMBARGER AH1 M B AA2 R G ER0
BARGAINS B AA1 R G AH0 N Z
BARGAINS B AA1 R G IH0 N Z
LYBARGER L AY1 B AA2 R G ER0
BARGERON B AA1 R G ER0 AH0 N
RENBARGER R EH1 N B AA2 R G ER0
VONBARGEN V AA2 N B AA1 R G AH0 N
HUMBARGER HH AH1 M B AA2 R G ER0
EMBARGOES EH0 M B AA1 R G OW0 Z
BARGAINER B AA1 R G IH0 N ER0
BARGAINED B AA1 R G AH0 N D
BARGANIER B AA1 R G AH0 N IY0 ER0
BUMBARGER B AH1 M B AA2 R G ER0
EMBARGOED IH0 M B AA1 R G OW0 D
LINEBARGER L IH1 N IH0 B AA0 R G ER0
LINEBARGER L AY1 N B AA0 R G ER0
MOSSBARGER M AA1 S B AA0 R G ER0
WINEBARGER W IH1 N IH0 B AA0 R G ER0
BARGAINING B AA1 R G IH0 N IH0 NG
BARGAINERS B AA1 R G IH0 N ER0 Z
HARSHBARGER HH AA1 R SH B AA2 R G ER0
SHELLABARGER SH EH1 L AH0 B AA2 R G ER0
PUFFENBARGER P AH1 F IH0 N B AA0 R G ER0
POFFENBARGER P AA1 F IH0 N B AA0 R G ER0
WATTENBARGER W AO1 T IH0 N B AA0 R G ER0
PITSENBARGER P IH1 T S IH0 N B AA0 R G ER0
WOLFENBARGER W UH1 L F IH0 N B AA0 R G ER0
WOLFINBARGER W UH1 L F IH0 N B AA2 R G ER0
SHELLENBARGER SH EH1 L IH0 N B AA0 R G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barging (v) bˈaːʤɪŋ (b aa1 jh i ng)
barge (v) bˈaːʤ (b aa1 jh)
barged (v) bˈaːʤd (b aa1 jh d)
bargee (n) bˈaːʤˈiː (b aa1 jh ii1)
barges (v) bˈaːʤɪz (b aa1 jh i z)
Bargoed (n) bˈaːgˈouɪd (b aa1 g ou1 i d)
bargain (v) bˈaːgɪn (b aa1 g i n)
bargees (n) bˈaːʤˈiːz (b aa1 jh ii1 z)
embargo (v) ˈɪmbˈaːgou (i1 m b aa1 g ou)
bargains (v) bˈaːgɪnz (b aa1 g i n z)
embargos (v) ˈɪmbˈaːgouz (i1 m b aa1 g ou z)
bargained (v) bˈaːgɪnd (b aa1 g i n d)
bargepole (n) bˈaːʤpoul (b aa1 jh p ou l)
embargoed (v) ˈɪmbˈaːgoud (i1 m b aa1 g ou d)
embargoes (n) ˈɪmbˈaːgouz (i1 m b aa1 g ou z)
bargaining (v) bˈaːgɪnɪŋ (b aa1 g i n i ng)
bargepoles (n) bˈaːʤpoulz (b aa1 jh p ou l z)
embargoing (v) ˈɪmbˈaːgouɪŋ (i1 m b aa1 g ou i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge(n) เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge(n) เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge(vt) เร่งรีบ
barge(vi) ผลักดันอย่างแรง
barge(vt) ขนส่งทางเรือ
bargee(n) คนพายเรือ barge, Syn. bargeman
bargain(n) การต่อรอง, See also: การเจรจา, การต่อรองราคา
bargain(n) ข้อตกลงทางการค้า, See also: สัญญาซื้อขาย
bargain(vi) ต่อรอง, See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา, Syn. negotiate, barter
bargain(vt) แลกเปลี่ยน
embargo(n) การสั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ, Syn. prohibition, restriction
embargo(vt) สั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ
barge in(phrv) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge in(phrv) ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
bargeman(n) คนพายเรือ barge, Syn. bargee
bargepole(n) เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น
bargain on(phrv) พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน, Syn. depend on
bargaining(n) การต่อรอง
barge into(phrv) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into(phrv) ชน (คำไม่เป็นทางการ), See also: กระแทก
barge into(phrv) ขัดคอ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขัดจังหวะ การพูด
barge into(phrv) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bump into
bargain for(phrv) ต่อรองเรื่อง, See also: ตกลงกันเรื่อง, Syn. dicker for, haggle over
bargain for(phrv) คาดหวัง, Syn. calculate for, reckon for
barge about(phrv) เล่นถลาไปรอบๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. barge around
bargain away(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain away(phrv) ยอมเสีย(บางอย่าง)เพื่อได้บางอย่างคืนมา
bargain over(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain about
bargain with(phrv) พยายามต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker with, haggle with
barge around(phrv) เล่นถลาไปรอบๆ, Syn. barge about
bargain about(phrv) ต่อรองราคาของ, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker over, haggle over
barge against(phrv) ชนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
in the bargain(idm) เพิ่มเติมจาก, See also: นอกจาก
into the bargain(idm) เพิ่มเติมจาก, See also: นอกจาก
drive a hard bargain(idm) พยายามต่อรองอย่างมากหรืออย่างหนัก
more than one bargained for(sl) มากกว่าที่คาดไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
barge(n) เรือ
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political bargainการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain, politicalการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embargo๑. การห้ามเรือ (เข้าหรือออก)๒. การห้ามสินค้า (นำเข้าหรือส่งออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embargo๑. การกักเรือสินค้าที่อยู่ในท่า๒. การห้ามส่งสินค้า (ไปยังประเทศอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเล, Example: มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Bargesเรือท้องแบน [TU Subject Heading]
Collective bargainingการเจรจาต่อรองร่วม [TU Subject Heading]
Embargoการกักข่าวสาร [เศรษฐศาสตร์]
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Productivity bargainingการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มผลผลิต [TU Subject Heading]
Embargoการห้ามค้าขาย, Example: มีความหมายเป็น 2 ประการ 1) คำสั่งห้ามส่งสินค้าออกไปยังประเทศหนึ่ง หรือห้ามนำสินค้าเข้าจากประเทศหนึ่งมายังประเทศ ผู้สั่งห้ามซื้อขายกับประเทศนั้นๆ โดยปกติมักเกิดจาก เหตุผลความขัดแย้งทางการเมือง 2) คำสั่งห้ามนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเรือ โดยปกติมักใช้ก่อนการประกาศทำสงคราม [สิ่งแวดล้อม]
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargI got the bicycle at a bargain.
bargI got this typewriter at a bargain price.
bargShe's good at bargaining the price down.
bargMake a bargain with him.
bargI hadn't bargained on such a heavy traffic jam.
bargHe drives a hard bargain.
bargThis watch is real bargain.
bargTo our great annoyance, he barged in on our party.
bargHis opposition was more violent than I had bargained for.
bargI don't bargain for Mary's coming so soon.
bargHe bargained with the house agent for a lower price.
bargWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.
bargLet's take advantage of the bargain sale and save money.
bargMedia sells a trace of hatred at bargain prices.
bargIt was very cold, and then it began to rain into the bargain.
bargThe bargain sale will run for three days, beginning today.
bargIt was raining into the bargain.
bargThe man would jump at our offer of a half price bargain sale.
bargThis dress is a good bargain.
bargThey bargained additional rations of bread and milk.
bargWe bargained that we should go on a five-day week.
bargThis pen is a real bargain at such a low price.
bargMake the best of a bargain.
bargThe U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.
bargShe has an eye on a good bargain.
bargThis bad weather is more than I bargained for.
bargThe union bargained with the management.
bargThis carpet was a real bargain.
bargAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
bargMore people came to the party than I had bargained for.
bargI bought this TV set at a bargain sale.
bargWe bargained with him for the house.
bargI make a bargain with him over the price.
bargI found a real bargain.
bargHe is a right person who can drive a hard bargain.
bargHe made a bargain with them about the furniture.
bargHe bargained that he should not have to pay for the car till the next month.
bargA young man barged in unexpectedly.
bargOur best negotiators always drive a hard bargain.
bargThe man jumped at our offer of a half-price bargain sale.
bargI bought this car at a bargain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจต่อรอง(n) bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
โป๊ะ(n) barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ขันต่อ(v) gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai Definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
สนน(n) price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
เรือ(n) boat, See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel, Syn. ดรณี, นาเวศ, เภตรา, ดารณี, Example: อังศุมาลินข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
ต่อรองราคา(v) bargain, Syn. ต่อราคา, Example: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
ต่อราคา(v) bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: ฉันชอบต่อราคา เพราะแม่ค้าชอบบอกราคาแพงๆ ไว้ก่อน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง
เกี่ยงงอน(v) be unwilling, See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue, Syn. เกี่ยง, ตั้งแง่, เล่นแง่, Example: ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการเจรจารอบทวิภาคีนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้โดยไม่เกี่ยงงอนว่าจะต้องเป็นที่ไหน, Thai Definition: เกี่ยงอย่างมีเงื่อนไข, เกี่ยงเอาเชิง
เรือขนาน(n) parallel state barge, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือที่ผูก หรือตรึงติดเรียงคู่กันสำหรับข้ามฟาก
ต่อนัดต่อแนง(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai Definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อรอง(v) bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai Definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อตาม(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai Definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ(v) bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai Definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ถ่อ(n) pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai Definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[amnāt tørøng] (n, exp) EN: bargaining power
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เอ็มบาร์โก[embākō] (n) EN: embargo  FR: embargo [m]
การห้ามนำเข้า[kān hām namkhao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การห้ามนำสินค้าเข้า[kān hām nam sinkhā khao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การขายลดราคา[kān khāi lot rākhā] (n, exp) EN: bargain sale
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[kān pitløm thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo  FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การต่อรอง[kān tørøng] (n) EN: bargaining
ขบวนพยุหยาตรา[khabūan phayuhayāttrā] (n, exp) EN: royal barge procession
ขันต่อ[khantø] (v) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain  FR: parier ; jouer
เกี่ยงงอน[kīeng-ngøn] (v) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue  FR: rechigner ; renâcler
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[Krabūan Phayuhayāttrā Chonlamāk] (n, prop) EN: Royal Barge Procession
นกชายเลนปากแอ่น[nok chāilēn pāk aēn] (n, exp) EN: Terek Sandpiper  FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกปากแอ่นหางดำ[nok pāk aen hāng dam] (n, exp) EN: Black-tailed Godwit  FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกปากแอ่นหางลาย[nok pāk aen hāng lāi] (n, exp) EN: Bar-tailed Godwit  FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
โอกาสพิเศษ[ōkāt phisēt] (n, exp) EN: special offer ; special bargain
โป๊ะ[po] (n) EN: barge ; lighter; boat
ราคาลด[rākhā lot] (n, exp) EN: bargain price
เรือ[reūa] (n) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel  FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]
เรือพ่วง[reūaphūang] (n) EN: tugboat ; barge  FR: remorqueur [m]
เรือท้องแบน[reūa thøng baēn] (n) EN: pontoon ; barge  FR: barge [f]
สนน[sanon] (n) EN: price ; bargaining price  FR: prix [m]
ต่อ[tø] (v) EN: bargain ; haggle
ต่อราคา[tø rākhā] (v, exp) EN: bargain  FR: marchander
ต่อรอง[tørøng] (v) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle  FR: marchander ; négocier
ต่อรองราคา[tørøng rākhā] (v, exp) EN: bargain ; haggle  FR: discuter le prix ; marchander
ยื่นมือ[yeūnmeū] (v, exp) EN: interfere ; intervene ; barge in  FR: interférer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解除[jiě chú, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄨˊ, ] to remove; to relieve (sb of their duties); to free; to get rid of; to lift (an embargo); to rescind (an agreement), #4,858 [Add to Longdo]
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip, #6,973 [Add to Longdo]
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht, #14,603 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, / ] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship), #16,206 [Add to Longdo]
挤进[jǐ jìn, ㄐㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to break into; to force one's way into; to barge into, #22,992 [Add to Longdo]
议价[yì jià, ㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to bargain; to negotiate a price, #28,733 [Add to Longdo]
禁运[jìn yùn, ㄐㄧㄣˋ ㄩㄣˋ, / ] embargo; export ban (e.g. on weapons), #29,976 [Add to Longdo]
面议[miàn yì, ㄇㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to bargain face-to-face; to negotiate directly, #36,044 [Add to Longdo]
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone, #38,882 [Add to Longdo]
横冲直撞[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently, #39,162 [Add to Longdo]
还价[huán jià, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] to make a counter-offer when haggling; to bargain, #42,247 [Add to Longdo]
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] barge; lighter, #47,650 [Add to Longdo]
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便 / 便] a bargain; cheap goods, #51,906 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] barge, #54,828 [Add to Longdo]
纤夫[qiàn fū, ㄑㄧㄢˋ ㄈㄨ, / ] burlak (barge hauler), #70,808 [Add to Longdo]
讨便宜[tǎo pián yi, ㄊㄠˇ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] to look for a bargain; to seek advantage; to try to gain at expense of others, #173,796 [Add to Longdo]
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, / ] barge; lighter (pulled by a tugboat), #192,920 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] variant of 駁|驳, variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship), #793,278 [Add to Longdo]
驳子[bó zi, ㄅㄛˊ ㄗ˙, / ] to tow (a barge) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfuhrsperre {f} | Ausfuhrsperren {pl}embargo on export | embargoes on export [Add to Longdo]
Balkenanzeige {f}bargraph [Add to Longdo]
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bargeschäft {n}spot business [Add to Longdo]
Devisensperre {f}exchange embargo [Add to Longdo]
Einfuhrverbot {n} | Einfuhrverbote {pl}embargo on imports | embargoes on imports [Add to Longdo]
Embargo {n}; Handelssperre {f} | Embargos {pl} | ein Embargo über etw. verhängen | etw. mit einem Embargo belegenembargo | embargoes | to put an embargo on sth. | to place an embargo on sth. [Add to Longdo]
Feilscher {m} | Feilscher {pl}bargainer | bargainers [Add to Longdo]
Flussschiffer {m}bargee [Br.]; barge-man [Am.] [Add to Longdo]
Frachtkahn {m}freight barge [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf {m}; Kauf {m}; Abmachung {f}bargain [Add to Longdo]
Geschäft {n} | Geschäfte {pl}bargain | bargains [Add to Longdo]
Handel {m}; Geschäft {n}; Angebot {n}bargain [Add to Longdo]
Kahn {m}; Schute {f} | Kähne {pl}; Schuten {pl}barge | barges [Add to Longdo]
Kahnführer {m}bargemen [Add to Longdo]
Kauf {m}; Einkauf {m}; Gekaufte {n}; Gekauftes | ein guter Kauf | Kauf auf Kreditbuy; purchase | a good bargain; a good buy | credit purchase [Add to Longdo]
Klappschute {f}hopper barge [Add to Longdo]
Lastkahn {m}cargo barge [Add to Longdo]
Rempler {m}; Stoß {m}barge [Add to Longdo]
Schleppzug {m} | Schleppzüge {pl}train of barges | trains of barges [Add to Longdo]
Schnäppchen {n}bargain [Add to Longdo]
Schnäppchenjagd {f}bargain hunting [Add to Longdo]
Schute {f} [naut.]barge; lighter [Add to Longdo]
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining [Add to Longdo]
Termingeschäft {n} | Termingeschäfte {pl}time bargain | time bargains [Add to Longdo]
Verhandlungsmacht {f}bargaining power [Add to Longdo]
jds. Verhandlungsposition schwächento weaken someones's bargaining hand [Add to Longdo]
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength [Add to Longdo]
Vorzugspreis {m}; Angebotspreis {m}bargain price [Add to Longdo]
Wühltisch {m}bargain counter [Add to Longdo]
bargeldloscashless [Add to Longdo]
(ein Schiff) bergen | bergend | geborgen | er/sie birgt | ich/er/sie barg | er/sie hat/hatte geborgen | ich/er/sie bärge | birg!to salvage (a ship) | salvaging | salvaged | he/she salvages | I/he/she salvaged | he/she has/had salvaged | I/he/she would salvage | salvage! [Add to Longdo]
beschlagnahmendembargoing [Add to Longdo]
beschlagnahmteembargoed [Add to Longdo]
billig einkaufen; ein Schnäppchen machento make a good bargain [Add to Longdo]
dazwischenplatzen (bei)to barge in (on) [Add to Longdo]
sich einmischen (in)to barge in (on) [Add to Longdo]
(Bargeld) einnehmen; sich auszahlen lassen; bar einlösento encash [Br.] [Add to Longdo]
handeln um; feilschento bargain for; to haggle over [Add to Longdo]
handelndbargaining [Add to Longdo]
handelte; marktetebargained [Add to Longdo]
hineinplatzen; hereinplatzen; hereinstürzento barge in [Add to Longdo]
kaschieren; verbergen; verhehlen | kaschierend; verbergend; verhehlend | kaschiert; verborgen; verhohlen | kaschiert; verbirgt | kaschierte; verbargto conceal | concealing | concealed | conceals | concealed [Add to Longdo]
noch dazu; obendreininto the bargain [Add to Longdo]
rempelnto barge [Add to Longdo]
stürzendbarging [Add to Longdo]
stürztebarged [Add to Longdo]
verbargdissembled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
エンバーゴー[enba-go-] (n) embargo [Add to Longdo]
バーゲニングパワー[ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
バーゲン[ba-gen] (n) bargain; (P) [Add to Longdo]
バーゲンセール[ba-gense-ru] (n) bargain sale; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ワゴンセール[wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
禁制[きんせい, kinsei] (n,vs,adj-no) prohibition; ban; embargo; (P) [Add to Longdo]
禁輸[きんゆ, kinyu] (n) embargo; (P) [Add to Longdo]
禁令[きんれい, kinrei] (n) prohibition; ban; embargo [Add to Longdo]
金解禁[きんかいきん, kinkaikin] (n) lifting of a gold embargo [Add to Longdo]
駆け引き(P);駆引き;掛け引き;懸引き[かけひき, kakehiki] (n) (1) bargaining; haggling; (2) tactics; strategy; (P) [Add to Longdo]
掘り出し物;掘出し物;堀り出し物[ほりだしもの, horidashimono] (n) (lucky) find; bargain; good buy; treasure trove [Add to Longdo]
経済封鎖[けいざいふうさ, keizaifuusa] (n) economic blockade; embargo; (P) [Add to Longdo]
激安[げきやす, gekiyasu] (n,adj-no) dirt cheap; bargain priced [Add to Longdo]
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale [Add to Longdo]
見切り品[みきりひん, mikirihin] (n) bargain or clearance goods [Add to Longdo]
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha [Add to Longdo]
御勤め品;お勉め品[おつとめひん, otsutomehin] (n) article offered at a bargain price; real bargain [Add to Longdo]
交換条件[こうかんじょうけん, koukanjouken] (n,adj-no) bargaining point [Add to Longdo]
交渉人[こうしょうにん, koushounin] (n) negotiator; bargainer; point man [Add to Longdo]
再禁止[さいきんし, saikinshi] (n) reimposition of an embargo; reprohibition [Add to Longdo]
司法取引[しほうとりひき, shihoutorihiki] (n) plea bargaining [Add to Longdo]
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter [Add to Longdo]
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together [Add to Longdo]
拾い物(P);拾いもの[ひろいもの, hiroimono] (n) (1) a find; (2) windfall; bargain; (P) [Add to Longdo]
出港停止[しゅっこうていし, shukkouteishi] (n) embargo [Add to Longdo]
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart [Add to Longdo]
誓文払い[せいもんばらい, seimonbarai] (n) bargain sale [Add to Longdo]
大安売り[おおやすうり, ooyasuuri] (n) special bargain sale [Add to Longdo]
大衆団交[たいしゅうだんこう, taishuudankou] (n) mass (labor) negotiation; mass bargaining session; public negotiation [Add to Longdo]
大売り出し;大売出し[おおうりだし, oouridashi] (n) big bargain sale [Add to Longdo]
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter [Add to Longdo]
樽俎折衝[そんそせっしょう, sonsosesshou] (n) diplomatic negotiations at the dinner table; diplomatic bargaining [Add to Longdo]
団交[だんこう, dankou] (n) (abbr) collective bargaining [Add to Longdo]
団体交渉[だんたいこうしょう, dantaikoushou] (n) collective bargaining [Add to Longdo]
団体交渉権[だんたいこうしょうけん, dantaikoushouken] (n) the right to collective bargaining [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P) [Add to Longdo]
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river [Add to Longdo]
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge [Add to Longdo]
投げ売り[なげうり, nageuri] (n) bargain (sacrifice) sale; selling at a loss; dumping [Add to Longdo]
特価[とっか, tokka] (n,adj-no) special price; bargain price [Add to Longdo]
特価品[とっかひん, tokkahin] (n) bargain item [Add to Longdo]
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement [Add to Longdo]
特売品[とくばいひん, tokubaihin] (n) bargain goods [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top