ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bankroll

B AE1 NG K R OW2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bankroll-, *bankroll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankroll(vt) เตรียมเงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bankroll(n) เงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bankroll(n) ม้วนธนบัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You bankroll me, back me with muscle, and then you yank it out from under me?นายเสนอแหล่งเงินทุนให้ฉัน ให้ฉันหากองกำลัง แล้วจากนั้นนายก็เขียฉันทิ้ง อย่างนั้นใช่ไหม Fa Guan (2009)
Someone to bankroll your redemption.คนที่ช่วยอุดหนุนการชดใช้ของคุณ Ilsa Pucci (2010)
Monty might have had the hookup to the supplier, and Romano the client base, but neither of them had the money to bankroll it.มอนตี้อาจจะติดต่อกับผู้จัดหายา และโรมาโนเป็นผู้ส่งให้ลูกค้า แต่ทั้งสองคนก็ไม่มีเงินทุน Masquerade (2012)
Listen, they don't bankroll prototypes. Even for your pretty blue eyes.เชื่อผมเถอะ เขาไม่ลงทุนกับเครื่องต้นแบบหรอก แม้ว่าตาสวยของคุณจะมีสีฟ้า Gravity (2013)
That is a lot of your bankroll in play.นั่นเป็นจำนวนมาก แบ๊งค์ของคุณในการเล่น. Runner Runner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankrollLocal finance are bankrolling the industrial promotion program.

CMU English Pronouncing Dictionary
BANKROLL B AE1 NG K R OW2 L
BANKROLLS B AE1 NG K R OW2 L Z
BANKROLLED B AE1 NG K R OW2 L D
BANKROLLING B AE1 NG K R OW2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bankroll (n) bˈæŋkroul (b a1 ng k r ou l)
bankrolls (n) bˈæŋkroulz (b a1 ng k r ou l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bankroll
   n 1: a roll of currency notes (often taken as the resources of a
      person or business etc.); "he shot his roll on a bob-tailed
      nag" [syn: {bankroll}, {roll}]
   v 1: provide with sufficient funds; finance; "Who will bankroll
      the restoration of the former East German economy?"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top