ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badger

B AE1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badger-, *badger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badger(n) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
badger(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. pester
badger into(phrv) รบเร้าให้, See also: รบเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass, nag

English-Thai: Nontri Dictionary
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badgerA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
badgerA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
badgerEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบดเจอร์[baētjoē] (n) EN: badger  FR: blaireau [m]
หมาหริ่ง[māring] (n) EN: Large-toothed Ferret Badger
หมูหริ่ง[mūring] (n) EN: badger  FR: blaireau [m]
หมูหริ่ง[mūring] (n) EN: Hog Badger
นกฮันนีแบดเจอร์[nok hannī baētjoē] (n, exp) EN: honey badger  FR: Sibia de Blyth

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGER B AE1 JH ER0
BADGERS B AE1 JH ER0 Z
BADGER'S B AE1 JH ER0 Z
BADGERED B AE1 JH ER0 D
BADGERING B AE1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badger (v) bˈæʤər (b a1 jh @ r)
badgers (v) bˈæʤəz (b a1 jh @ z)
badgered (v) bˈæʤəd (b a1 jh @ d)
badgering (v) bˈæʤərɪŋ (b a1 jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, ] badger, #19,668 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] Badger-like wild animal, #294,869 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] badger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachshetze {f}badger baiting [Add to Longdo]
Dachs {m} [zool.] | Dachse {pl}badger | badgers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せがむ[segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
穴熊;貛(oK)[あなぐま;アナグマ, anaguma ; anaguma] (n) (1) (uk) badger; (2) (uk) Eurasian badger (Meles meles); (3) (abbr) (See 穴熊囲い,将棋) defensive opening for shogi [Add to Longdo]
穴熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle) [Add to Longdo]
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox [Add to Longdo]
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
日本穴熊[にほんあなぐま;ニホンアナグマ, nihon'anaguma ; nihon'anaguma] (n) (uk) (See アナグマ・1) Japanese badger (Meles meles anakuma) [Add to Longdo]
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game [Add to Longdo]
蜜穴熊[みつあなぐま;ミツアナグマ, mitsuanaguma ; mitsuanaguma] (n) (uk) (obsc) (See ラーテル) honey badger (Mellivora capensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Badger
   n 1: a native or resident of Wisconsin [syn: {Wisconsinite},
      {Badger}]
   2: sturdy carnivorous burrowing mammal with strong claws; widely
     distributed in the northern hemisphere
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]
   2: persuade through constant efforts

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top