ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bade

B EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bade-, *bade*
Possible hiragana form: ばで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bade(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ bid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badeอดีตกาลของbid
aubade(โอบาด') n., fr. เพลงรุ่งอรุณ
forbade(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid

English-Thai: Nontri Dictionary
bade(vt pt ของ) bid
forbade(vt pt ของ) forbid

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badeHe bade farewell to the students.
badeHe bade her adieu for ever.
badeHe bade me go there.
badeHe bade me stay behind.
badeHe bade us farewell, and went away.
badeHe bade us welcome.
badeI bade farewell to the guests.
badeI bade good night to her.
badeI bade the boy go out.
badeMr Turner bade farewell to his colleagues.
badeShe bade farewell to me.
badeShe bade me good-by.

CMU English Pronouncing Dictionary
BADE B EY1 D
BADER B EY1 D ER0
BADER B AE1 D ER0
BADEN B EY1 D AH0 N
BADEAU B AH0 D OW1
BADEAH B AH0 D IY1 AH0
BADEAUX B AH0 D OW1
BADEN'S B AA1 D AH0 N Z
BADELAIN B AE1 D AH0 L EY2 N
BADERTSCHER B AE1 D ER0 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bade (v) bˈæd (b a1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴登[Bā dēng, ㄅㄚ ㄉㄥ, ] Baden (region in Germany), #111,189 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badeanstalt {f}baths [Add to Longdo]
Badeanstalt {f}public baths [Add to Longdo]
Badeanzug {m} | Badeanzüge {pl}swimsuit | swimsuits [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing costume [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing suit [Add to Longdo]
Badegast {m} | Badegäste {pl}bather | bathers [Add to Longdo]
Badehaus {n}bathhouse [Add to Longdo]
Badehose {f}swimming trunks [Add to Longdo]
Badekabine {f}bathing hut [Add to Longdo]
Badekappe {f} | Badekappen {pl}bathing cap | bathing caps [Add to Longdo]
Badelandschaft {f}swimming complex [Add to Longdo]
Bademantel {m} | Bademäntel {pl}bath robe; bathrobe | bath robes [Add to Longdo]
Bademantel {m}dressing gown [Add to Longdo]
Badematte {f}bathtub mat [Add to Longdo]
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
オバデヤ書;オバデア書[オバデヤしょ(オバデヤ書);オバデアしょ(オバデア書), obadeya sho ( obadeya kaki ); obadea sho ( obadea kaki )] (n) Obadiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei [Add to Longdo]
バディシステム[badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]
ボディー(P);ボディ(P);ボデー;バディー;バディ[bodei-(P); bodei (P); bode-; badei-; badei] (n) (1) body; (2) (esp. バディー) buddy; (P) [Add to Longdo]
金葉手毬[きんばでまり, kinbademari] (n) Viburnum plicatum var. plicatum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浴室[よくしつ, yokushitsu] Badezimmer [Add to Longdo]
浴槽[よくそう, yokusou] Badewanne [Add to Longdo]
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] Badestrand [Add to Longdo]
湯ぶね[ゆぶね, yubune] Badewanne [Add to Longdo]
湯殿[ゆどの, yudono] Badezimmer, Baderaum [Add to Longdo]
湯治[とうじ, touji] Badekur [Add to Longdo]
銭湯[せんとう, sentou] Badehaus, Badeanstalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bade
   n 1: a Chadic language spoken in northern Nigeria

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 forbid
 
 1. (bade, bidden, bidding) menetmek, yasaklamak, yasak etmek. God forbid ! Allah esirgesin ! forbidden yasak, yasaklanmış. Forbidden City Tibet deki Lhasa şehri
 2. Pekin'deki eski yasak bölge. forbidden degrees nikâh düşmeyen akrabalık dereceleri. forbidden fruit ahlâkdışı zevk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 outbid
 
 1. (-bade, -bidden, -bidding) açık artırmada fiyatı artırmak, fazla fiyat vermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overbid
 
 1. (-bade, -bidden, -bidding) açık artırmada başkalarından fazla fiyat vermek, gereğinden fazla fiyat artırmak
 2. (briç) deklarasyon yapmak.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top