ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backlash

B AE1 K L AE2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backlash-, *backlash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backlash(n) การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง, See also: การกระตุก, ปฏิกิริยารุนแรงฉับพลัน, Syn. backfire
backlash(n) ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประโยชน์ (ทางด้านการพัฒนาของสังคมและการเมือง), Syn. revolt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backlashระยะคลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gets us protected inside again, stops any aryan backlash once we drop Weston.ชำระบัญชีเเค้นพวกอารยันทุกคน หลังจากที่จัดการกับไอ้เวสตันเสร๊จแล้ว Na Triobloidi (2009)
We expect backlash against those ultimately found responsible.เราหวังให้เหตุการณ์ หมดสติต่อต้านพวกนั้น เป็นความรับผิดชอบ ไร้ข้อจำกัด Revelation Zero: Part 1 (2010)
You were hoping the backlash would convince her to transfer.คุณหวังให้การกลั่นแกล้ง ทำให้เธอขอย้าย Red, White and Blue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backlashThe bribery scandal created a backlash overseas.

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKLASH B AE1 K L AE2 SH
BACKLASHES B AE1 K L AE2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backlash (n) bˈæklæʃ (b a1 k l a sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückwirkung {f} | Rückwirkungen {pl}backlash | backlashes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックラッシュ[bakkurasshu] (n) (See 反動,揺り戻し) backlash [Add to Longdo]
ホワイトバックラッシュ[howaitobakkurasshu] (n) white backlash [Add to Longdo]
逆凪[さかなぎ, sakanagi] (n) (See 陰陽師) backlash (after use of 'magic') [Add to Longdo]
反動[はんどう, handou] (n) reaction; recoil; kick; backlash; (P) [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]
揺り戻し[ゆりもどし, yurimodoshi] (n) (See バックラッシュ) swinging back; aftershock; backlash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backlash
   n 1: a movement back from an impact [syn: {recoil},
      {repercussion}, {rebound}, {backlash}]
   2: an adverse reaction to some political or social occurrence;
     "there was a backlash of intolerance"
   v 1: come back to the originator of an action with an undesired
      effect; "Your comments may backfire and cause you a lot of
      trouble" [syn: {backfire}, {backlash}, {recoil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top