ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backbite

B AE1 K B AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backbite-, *backbite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbite(vt) นินทาลับหลัง, See also: พูดให้ร้าย, ลอบกัด, ทำลายชื่อเสียง, Syn. scandalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbite(แบค'ไบทฺ) {backbit,backbitten,backbiting,backbites} vi.,vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander

English-Thai: Nontri Dictionary
backbite(vt) ลอบกัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอบกัด(v) backbite, See also: attack (someone) behind his back, scheme behind one's back, Thai Definition: ลอบทำลาย หรือกลั่นแกล้งลับหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอบกัด[løpkat] (v) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind  FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
นินทา[ninthā] (v) EN: gossip ; to have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence  FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKBITE B AE1 K B AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backbite (v) bˈækbaɪt (b a1 k b ai t)
backbiter (n) bˈækbaɪtər (b a1 k b ai t @ r)
backbites (v) bˈækbaɪts (b a1 k b ai t s)
backbiters (n) bˈækbaɪtəz (b a1 k b ai t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] backbite, #20,101 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] backbite; dislike, #53,191 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰口をたたく;陰口を叩く[かげぐちをたたく, kageguchiwotataku] (exp,v5k) to backbite [Add to Longdo]
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  backbite
      v 1: say mean things [syn: {backbite}, {bitch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top