ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

azure

AE1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -azure-, *azure*
Possible hiragana form: あずれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
azure(n) ฟ้าเหมือนท้องฟ้า, Syn. sky blue color
azure(adj) สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า, See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า, Syn. sky-blue, pale ble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean

English-Thai: Nontri Dictionary
azure(n, adj) สีฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจับแมลงจุกดำ[nok jap malaēng juk dam] (n, prop) EN: Black-naped Monarch  FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[nok khēn nøi Saibīrīa] (n, exp) EN: Siberian Blue Robin  FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[nok taimāi sī nāmngoen] (n, exp) EN: Blue Nuthatch  FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AZURE AE1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
azure (n) ˈæʒər (a1 zh @ r)
azures (n) ˈæʒəz (a1 zh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Azure Dragon (Chinese constellation), #19,859 [Add to Longdo]
蔚蓝[wèi lán, ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ, / ] azure; sky blue, #25,737 [Add to Longdo]
天蓝色[tiān lán sè, ㄊㄧㄢ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] azure, #45,600 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasurmeise {f} [ornith.]Azure Tit [Add to Longdo]
Azursultanshuhn {n} [ornith.]Azure Gallinule [Add to Longdo]
Azurfischer {m} [ornith.]Azure Kingfisher [Add to Longdo]
Azurroller {m} [ornith.]Azure Roller [Add to Longdo]
Schwarzbauchkleiber {m} [ornith.]Azure Nuthatch [Add to Longdo]
Azurblaurabe {m} [ornith.]Azure Jay [Add to Longdo]
Goldschwanz-Riffbarsch {m}; Goldschwanz-Demoiselle {f} (Chrysiptera parasema) [zool.]azure damsel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピントがずれる;ピントがズれる[pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
阿婆擦れ;阿婆擦;あば擦れ[あばずれ, abazure] (adj-na,n) (阿婆 is ateji) a bitch [Add to Longdo]
鞍擦れ[くらずれ, kurazure] (n,vs) saddle sores [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down [Add to Longdo]
季節外れ;季節はずれ[きせつはずれ, kisetsuhazure] (n,adj-na,adj-no) unseasonable; out of season [Add to Longdo]
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na,n) incredible; extraordinary [Add to Longdo]
股摺れ[またずれ, matazure] (n) sore crotch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 azure
   adj 1: of a deep somewhat purplish blue color similar to that of
       a clear October sky; "October's bright blue weather"
       [syn: {azure}, {cerulean}, {sky-blue}, {bright blue}]
   n 1: a light shade of blue [syn: {azure}, {cerulean},
      {sapphire}, {lazuline}, {sky-blue}]
   v 1: color azure; "Morning azured the village"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top