ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avenge

AH0 V EH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avenge-, *avenge*
Possible hiragana form: あう゛ぇんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avenge(vi) แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น
avenge(vt) แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น, Syn. revenge, requite, ertaliate
avenge of(phrv) แก้แค้นให้กับ, See also: ต้องการแก้แค้นเรื่อง
avenge on(phrv) แก้แค้น, Syn. revenge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need him to help avenge my father, murdered these 20 years.ข้าต้องการให้เขาช่วยแก้แค้นแทนพ่อข้า ซึ่งถูกฆ่าตายไป 20 ปีแล้ว The Princess Bride (1987)
You wish to avenge your tribe.คุณต้องการที่จะล้างแค้นให้เผ่าของคุณ Princess Mononoke (1997)
I have yet to avenge his death.ฉันยังแก้แค้นแทนท่านไม่ได้เลย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
We must avenge Mother!(เด็กสาว) เราต้องแก้แค้นให้แม่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sol shall avenge my master's death after all.ในที่สุด ฉันก็จะได้แก้แคนแทนเจ้านาย ใช่ไหม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Let me avenge my mother's death!ให้ฉันแก้แคนแทนแม่เถอะ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
To Memnon's kingdom to avenge my brother's death.อาณาจักรของเมมนอน เพื่อล้างเเค้นให้พื่ชายข้า The Scorpion King (2002)
He gave me the strength to avenge my family.ฉันให้ความแข็งแกร่งฉันเพื่อให้ฉันมาล้างแคนให้ครอบครัว Underworld (2003)
Ryan facing off with Trey to avenge your honor--ไรอันไปหาเรื่องเทรย์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีเธอ The O.C. (2003)
Why don't you train us to be top fighters and we'll avenge them!ถ้าอย่างงั้นล่ะก็พวกคุณถ่ายทอดวิชาให้ผม ผมจะได้เป็นยอดฝึมือ ไปแก้แค้นให้พวกเขา Kung Fu Hustle (2004)
He wants to ruin her family to avenge a grudgeจ้องจะทำลายทั้งตระกูล อยากแก้แค้นน่ะ Saving Face (2004)
You won't avenge your fallen comrades?นายจะไม่ล้างแค้นให้เพื่อนสหายของนายเหรอ? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avengeHe avenged his father.
avengeHe avenged his friend on them.
avengeHe will avenge the people on their oppressor.
avengeThey determined to avenge their father's death on their uncle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล(v) take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
แก้ลำ(v) get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai Definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
แก้เผ็ด(v) revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, Example: เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่, Thai Definition: ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้แค้น[kaēkhaēn] (v) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate  FR: venger ; se venger
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
แก้เผ็ด[kaēphet] (v) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back  FR: se venger ; user de représailles
ล้าง[lāng] (v) EN: wipe out ; avenge  FR: laver (litt.) ; venger
ล้างแค้น[lāngkhaēn] (v) EN: avenge ; wreak vengeance
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[phūbøriphōk sāk insī] (n, exp) EN: scavenger ; detritivore

CMU English Pronouncing Dictionary
AVENGE AH0 V EH1 N JH
AVENGED AH0 V EH1 N JH D
AVENGER AH0 V EH1 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avenge (v) ˈəvˈɛnʤ (@1 v e1 n jh)
avenged (v) ˈəvˈɛnʤd (@1 v e1 n jh d)
avenger (n) ˈəvˈɛnʤər (@1 v e1 n jh @ r)
avenges (v) ˈəvˈɛnʤɪz (@1 v e1 n jh i z)
avengers (n) ˈəvˈɛnʤəz (@1 v e1 n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复仇[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, / ] avenge; vengeance, #13,183 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃つ(P);討つ(P);射つ(iK)[うつ, utsu] (v5t) (1) (usu. 撃つ) to shoot (at); (2) to attack; to defeat; to destroy; to avenge; (P) [Add to Longdo]
恨みを晴らす[うらみをはらす, uramiwoharasu] (exp,v5s) to avenge oneself [Add to Longdo]
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation [Add to Longdo]
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avenge
   v 1: take revenge for a perceived wrong; "He wants to avenge the
      murder of his brother" [syn: {revenge}, {avenge},
      {retaliate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top