ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrial-, *atrial*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter(n) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atrial pressureความดันในหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrial systoleการบีบตัวของหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrial tachycardiaอัตราหัวใจห้องบนเต้นเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrial Contractionการหดตัวของเส้นโลหิตแดง [การแพทย์]
Atrial Extrasystolesการหดตัวพิเศษของหัวใจห้องบน [การแพทย์]
Atrial fibrillationเอเทรียล ไฟบริเลชั่น [ตลาดทุน]
Atrial Fibrillationหัวใจเต้นผิดปกติ, เอเตรียลฟิบริลเลชัน, การสั่นของหัวใจห้องบน [การแพทย์]
Atrial Flutterหัวใจห้องบนเต้นถี่หรือเต้นริกๆ [การแพทย์]
Atrial Pacemakersไฟฟ้าจากส่วนบนของหัวใจ [การแพทย์]
Atrial Pressureความดันโลหิต [การแพทย์]
Atrial Relaxationการหย่อนตัวของเส้นโลหิตแดง [การแพทย์]
Atrial Rhythm, Chronic Abnormalจังหวะการเต้นผิดปกติของเอเตรียมเรื้อรัง [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心房颤动[xīn fáng chàn dòng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ ㄔㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] atrial fibrillation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atrial {adj} [med.]atrial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心房細動[しんぼうさいどう, shinbousaidou] (n) atrial fibrillation; auricular fibrillation [Add to Longdo]
洞結節[どうけっせつ, doukessetsu] (n) (See 洞房結節) sinus node; sinoatrial node [Add to Longdo]
洞房結節[どうぼうけっせつ, douboukessetsu] (n) sinoatrial node [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  atrial
      adj 1: of or relating to a cavity or chamber in the body
             (especially one of the upper chambers of the heart)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top