ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atria

EY1 T R IY0 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atria-, *atria*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter(n) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish
matriarch(เม'ทริอาร์ค) n. ผู้เฒ่าหญิงผู้ปกครองครอบครัวหรือเผ่า,แม่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว., See also: matriarchal, matriarchic adj. matriarchalism n.
matriarchy(เม'ทริอาร์คี) n. ระบบสังคมที่มีแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
patriarch(เพ'ทริอาร์ค) n. หัวหน้าวงศ์ตระกูล,ผู้ก่อตั้ง, See also: patriarchal adj. patriarchate n.
patriarchy(เพ'ทริอาร์'คี) การปกครองฉันบิดากับบุตร
repatriate(รีเพ'ทริเอท) vt. ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม n. ผู้ถูกส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม, See also: repatriable adj. repatriation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
patriarchal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัว
repatriate(vt) ส่งคืน,ส่งกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atrial pressureความดันในหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrial systoleการบีบตัวของหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrial tachycardiaอัตราหัวใจห้องบนเต้นเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atria Septal Defectผนังกั้นเอเตรียรั่ว [การแพทย์]
Atrial Contractionการหดตัวของเส้นโลหิตแดง [การแพทย์]
Atrial Extrasystolesการหดตัวพิเศษของหัวใจห้องบน [การแพทย์]
Atrial fibrillationเอเทรียล ไฟบริเลชั่น [ตลาดทุน]
Atrial Fibrillationหัวใจเต้นผิดปกติ, เอเตรียลฟิบริลเลชัน, การสั่นของหัวใจห้องบน [การแพทย์]
Atrial Flutterหัวใจห้องบนเต้นถี่หรือเต้นริกๆ [การแพทย์]
Atrial Pacemakersไฟฟ้าจากส่วนบนของหัวใจ [การแพทย์]
Atrial Pressureความดันโลหิต [การแพทย์]
Atrial Relaxationการหย่อนตัวของเส้นโลหิตแดง [การแพทย์]
Atrial Rhythm, Chronic Abnormalจังหวะการเต้นผิดปกติของเอเตรียมเรื้อรัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระสังฆราช[Phra Sangkharāt] (n, exp) EN: Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests ; supreme patriarch
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai  FR: exiler
สังฆราช[sangkharāt] (n) EN: patriarch  FR: patriarche [m]
สมเด็จ[somdet] (n) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness  FR: sainteté [f]
สมเด็จพระสังฆราช[Somdēt Phra Sangkharāt] (n, prop) EN: Supreme Patriarch
ถอนสัญชาติ[thøn sanchāt] (v, exp) EN: expatriate
ถูกถอนสัญชาติ[thūk thøn sanchāt] (v, exp) EN: be expatriated

CMU English Pronouncing Dictionary
ATRIA EY1 T R IY0 AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心房颤动[xīn fáng chàn dòng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ ㄔㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] atrial fibrillation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atrial {adj} [med.]atrial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲマトリア[gematoria] (n) gematria [Add to Longdo]
パトリアルク[patoriaruku] (n) patriarch [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
引揚者;引き揚げ者[ひきあげしゃ, hikiagesha] (n) returnee; repatriate [Add to Longdo]
家長[かちょう, kachou] (n,adj-no) patriarch; family head [Add to Longdo]
家長権[かちょうけん, kachouken] (n) patriarchal right [Add to Longdo]
家長制度[かちょうせいど, kachouseido] (n) patriarchal system [Add to Longdo]
家父長制[かふちょうせい, kafuchousei] (n) patriarchal authority [Add to Longdo]
帰還(P);饋還[きかん, kikan] (n,vs) (1) (帰還 only) repatriation; return; (2) (electrical) feedback; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top