ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic

AH0 T AA1 M IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic-, *atomic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atomic(adj) เกี่ยวกับปรมาณู, Syn. neclear, atom-powered
atomic(adj) เกี่ยวกับอะตอม
atomic(adj) เล็กมาก, See also: น้อยมาก, Syn. minute, tiny, microscopic
atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
atomicity(แอททัมมิส'ซิที) n. จำนวนอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊ส. =valence
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomic risksภัยปรมาณู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomic-hydrogen torchหัวเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomic-hydrogen weldingการเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomicityภาวะครบหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic Absorption Spectrometerเครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์, Example: เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Atomic absorption spectroscopyอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]
Atomic cloudอะตอมิกคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic Dipoleไดโพลของอะตอม [การแพทย์]
Atomic Disintergrationการสลายตัวของอะตอม [การแพทย์]
Atomic Emissionอะตอมมิกอิมิสชัน [การแพทย์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atomicity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomicAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
atomicAtomic bombs are a danger to the human race.
atomicAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
atomicHe has been devoted to the study of atomic energy ever since he graduated from the university.
atomicHere is an atomic power plant.
atomicIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
atomicIt is not too much to say that this is the atomic age.
atomicLet us stop to think how much we depend upon atomic energy.
atomicMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
atomicSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
atomicScience produced the atomic bomb.
atomicThe atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(n) nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปฏิกรณ์ปรมาณู(n) atomic reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ระเบิดปรมาณู(n) atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด
ปฏิกรณ์(n) reactor, See also: atomic pile, chain reactor, nuclear reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
สงครามปรมาณู(n) atomic warfare, Example: สงครามที่ร้ายแรงที่สุดคือสงครามปรมาณู, Thai Definition: การรบกันโดยใช้อาวุธปรมาณูทำลายล้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[khrōngkradūk] (n) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure  FR: squelette [m] ; ossature [f]
โครงสร้างอะตอม[khrōngsāng atǿm] (n, exp) EN: atomic structure
เกี่ยวกับโครงสร้าง[kīokap khrōngsāng] (adj) EN: anatomical
เลขอะตอม[lēk atøm] (n, exp) EN: atomic number
เลขมวล[lēk mūan] (n, exp) EN: atomic mass ; mass number  FR: masse atomique [f]
มวลอะตอม[mūan atøm] (n, exp) EN: atomic mass  FR: masse atomique [f]
หน่วยมวลอะตอม[nūay mūan atøm] (n, exp) EN: unified atomic mass unit (u)
ปรมาณู[paramānū = pøramānū] (adj) EN: atomic ; nuclear  FR: atomique ; nucléaire
ปฏิกรณ์[patikøn] (n) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor  FR: réacteur [m]
ปฏิกรณ์ปรมาณู[patikøn paramānū] (n, exp) EN: atomic reactor

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOMIC AH0 T AA1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atomic (j) ˈətˈɒmɪk (@1 t o1 m i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy, #11,651 [Add to Longdo]
原子核[yuán zǐ hé, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, ] atomic nucleus, #47,979 [Add to Longdo]
核裂变[hé liè biàn, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] atomic fission; nuclear fission; fission, #84,426 [Add to Longdo]
原子量[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] atomic weight; atomic mass, #96,554 [Add to Longdo]
原子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] atomic number, #121,017 [Add to Longdo]
原子钟[yuán zǐ zhōng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓㄨㄥ, / ] atomic clock, #125,283 [Add to Longdo]
原子半径[yuán zǐ bàn jìng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] atomic radius [Add to Longdo]
原子反应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ, / ] atomic reactor [Add to Longdo]
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, ] atomic pile (original form of nuclear reactor) [Add to Longdo]
原子武器[yuán zǐ wǔ qì, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] atomic weapon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy [Add to Longdo]
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC) [Add to Longdo]
Atomforschung {f}atomic research [Add to Longdo]
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act [Add to Longdo]
Atommüll {m}atomic waste [Add to Longdo]
Atomzeitalter {n}atomic age [Add to Longdo]
Kernladungszahl {f}atomic number [Add to Longdo]
Ordnungszahl {f} [math.]atomic number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
アイエーイーエー[aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]
アイエーシーエー[aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA [Add to Longdo]
アトミック[atomikku] (n) atomic [Add to Longdo]
セシウム原子時計[セシウムげんしどけい, seshiumu genshidokei] (n) cesium atomic clock [Add to Longdo]
ピカドン;ぴかどん[pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb [Add to Longdo]
フォールアウト;フォルアウト[fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
ユーラトム[yu-ratomu] (n) European Atomic Energy Community; EURATOM [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomic
   adj 1: of or relating to or comprising atoms; "atomic
       structure"; "atomic hydrogen"
   2: (weapons) deriving destructive energy from the release of
     atomic energy; "nuclear war"; "nuclear weapons"; "atomic
     bombs" [syn: {nuclear}, {atomic}] [ant: {conventional}]
   3: immeasurably small

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top