ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atom

AE1 T AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atom-, *atom*
Possible hiragana form: あとん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atom(n) ปริมาณที่น้อยมาก, Syn. fragment, mite, particle
atom(n) อะตอม
atomic(adj) เกี่ยวกับปรมาณู, Syn. neclear, atom-powered
atomic(adj) เกี่ยวกับอะตอม
atomic(adj) เล็กมาก, See also: น้อยมาก, Syn. minute, tiny, microscopic
atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
atomic structureโครงสร้างของอะตอม

English-Thai: Nontri Dictionary
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomic risksภัยปรมาณู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomic-hydrogen torchหัวเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomic-hydrogen weldingการเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomicityภาวะครบหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
atomisation; atomizationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomiser; atomizer; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomiser; injectorหัวฉีด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
atomismปรมาณูนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomistic theory of the stateทฤษฎีรัฐปรมาณูนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomizationการทำให้เป็นละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
atomอะตอม, ส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นได้  ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานสำคัญ 3 ชนิดคือ โปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic Absorption Spectrometerเครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์, Example: เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Atomic absorption spectroscopyอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]
Atomic cloudอะตอมิกคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic Dipoleไดโพลของอะตอม [การแพทย์]
Atomic Disintergrationการสลายตัวของอะตอม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atomicity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomAll things on the Earth are made of atoms.
atomAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
atomAtomic bombs are a danger to the human race.
atomAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
atomA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
atomBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
atomHe has been devoted to the study of atomic energy ever since he graduated from the university.
atomHere is an atomic power plant.
atomIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
atomIt is not too much to say that this is the atomic age.
atomLet us stop to think how much we depend upon atomic energy.
atomMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(n) nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปฏิกรณ์ปรมาณู(n) atomic reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
อะตอม(n) atom, Example: เดิมทีโลกของเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีแต่อะตอมของธาตุต่างๆ ที่รวมกันเป็นสารเคมีต่างๆ, Count Unit: อะตอม, Thai Definition: ส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาเคมีได้ อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ คือ นิวเคลียสเป็นแกนกลางและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบ, เดิมเรียกว่า ปรมาณู, Notes: (อังกฤษ)
ระเบิดปรมาณู(n) atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด
ปฏิกรณ์(n) reactor, See also: atomic pile, chain reactor, nuclear reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปรมาณู(n) atom, Syn. อะตอม, Example: มนุษย์กำลังพยายามควบคุมปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ, Thai Definition: ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี
สงครามปรมาณู(n) atomic warfare, Example: สงครามที่ร้ายแรงที่สุดคือสงครามปรมาณู, Thai Definition: การรบกันโดยใช้อาวุธปรมาณูทำลายล้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอม[atǿm] (n) EN: atom  FR: atome [m]
อะตอมไฮโดรเจน[atǿm haidrojēn] (n, exp) FR: atome d'hydrogène [m]
อะตอมคาร์บอน[atǿm khābǿn] (n, exp) FR: atome de carbone [m]
อะตอมของบอห์ร[atǿm khøng Bø] (n, exp) EN: Bohr model  FR: atome de Bohr [m]
อะตอมออกซิเจน[atǿm ǿksijēn] (n, exp) FR: atome d'oxygène [m]
ไดอะตอม[daiatøm] (n) EN: diatom  FR: diatomée [f]
กายวิภาคศาสตร์[kāiwiphāksāt] (n) EN: anatomy  FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[kāiyawiphāksāt] (n) EN: anatomy  FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā] (n, exp) EN: anatomy and physiology
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[kāiyawiphāksāt manut] (n, exp) EN: human anatomy  FR: anatomie humaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOM AE1 T AH0 M
ATOMS AE1 T AH0 M Z
ATOMIC AH0 T AA1 M IH0 K
ATOMIZER AE1 T AH0 M AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atom (n) ˈætəm (a1 t @ m)
atoms (n) ˈætəmz (a1 t @ m z)
atomic (j) ˈətˈɒmɪk (@1 t o1 m i k)
atomize (v) ˈætəmaɪz (a1 t @ m ai z)
atomized (v) ˈætəmaɪzd (a1 t @ m ai z d)
atomizer (n) ˈætəmaɪzər (a1 t @ m ai z @ r)
atomizes (v) ˈætəmaɪzɪz (a1 t @ m ai z i z)
atomizers (n) ˈætəmaɪzəz (a1 t @ m ai z @ z)
atomizing (v) ˈætəmaɪzɪŋ (a1 t @ m ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子[yuán zǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ, ] atom; atomic, #10,421 [Add to Longdo]
原子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy, #11,651 [Add to Longdo]
原子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb, #15,903 [Add to Longdo]
原子核[yuán zǐ hé, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, ] atomic nucleus, #47,979 [Add to Longdo]
核裂变[hé liè biàn, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] atomic fission; nuclear fission; fission, #84,426 [Add to Longdo]
原子量[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] atomic weight; atomic mass, #96,554 [Add to Longdo]
原子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] atomic number, #121,017 [Add to Longdo]
原子钟[yuán zǐ zhōng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓㄨㄥ, / ] atomic clock, #125,283 [Add to Longdo]
原子半径[yuán zǐ bàn jìng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] atomic radius [Add to Longdo]
原子反应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ, / ] atomic reactor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atomaratomic [Add to Longdo]
Atom {n} | Atome {pl}atom | atoms [Add to Longdo]
Atom {n}corpuscle [Add to Longdo]
Atombombe {f} [mil.] | Atombomben {pl}A-bomb; atomic bomb | atomic bombs [Add to Longdo]
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy [Add to Longdo]
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC) [Add to Longdo]
Atomforscher {m}nuclear scientist [Add to Longdo]
Atomforschung {f}atomic research [Add to Longdo]
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act [Add to Longdo]
Atomkern {m}nucleus [Add to Longdo]
Atomkraft {f}nuclear power [Add to Longdo]
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk {n}nuclear power station [Add to Longdo]
Atommodell {n}atom model [Add to Longdo]
Atommüll {m}atomic waste [Add to Longdo]
Atomphysik {f}nuclear physics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
どこからともなく[dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
どちら共[どちらとも, dochiratomo] (n) (uk) (See 共・とも・3) both [Add to Longdo]
ならともかく[naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アイエーイーエー[aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]
アイエーシーエー[aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA [Add to Longdo]
アトミズム[atomizumu] (n) atomism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs) [Add to Longdo]
カトマイ[かとまい, katomai] Katmai [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
原子核[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]
核反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] atomarer_Brennstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atom
   n 1: (physics and chemistry) the smallest component of an
      element having the chemical properties of the element
   2: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
     {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 monad
 
 1. basit cevher, zerre, atom
 2. (biyol.) tek hücreli organizma
 3. (fels.) monad, bölünmez töz. monad'ic(al) tözel, monada ait. monadism monadizm.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 particle
 
 1. cüz, zerre, tanecik, atom
 2. (gram.) edat, ek, takı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 atom
 
 1. atom, zerre, cevher
 2. çok küçük miktar.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top