ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astern

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astern-, *astern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astern(adj) ทางท้ายเรือ, See also: ทางด้านหลังของเรือ
astern(adv) ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward, Ant. forward
asternal(เอสะเทอ'นัล) adj. ไม่ติดกับกระดูกสันอก, ไม่ไปทางกระดูกสันอก (not with the sternum)
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[matmī] (n) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[nok ī-køi taphōk sī nāmtān] (n, exp) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew  FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[nok krajit hūa mongkut] (n, exp) EN: Eastern Crowned Warbler  FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[nok yāng thalē] (n, exp) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret  FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[Phāk Tawan Øk] (n, prop) EN: Eastern Thailand  FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[phāsā Dārī] (n, exp) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[phāsā Thai thin Īsān] (n, exp) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect
ผีเสื้อจันทรา[phīseūa janthrā] (n, exp) EN: Eastern Courtier
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng] (n, exp) EN: Eastern Five-ring
ถอยหลังเต็มที่[thøilang temthī] (x) EN: full speed astern

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astern (a) ˈəstˈɜːʳn (@1 s t @@1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtern; achteraus {adj} | genau rückwärtsastern | dead astern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースタン[i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
カーヌーン[ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astern
   adv 1: stern foremost or backward; "the steamer went astern at
       half speed"
   2: at or near or toward the stern of a ship or tail of an
     airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square sails
     sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the captain
     looked astern to see what the fuss was about" [syn: {aft},
     {abaft}, {astern}] [ant: {fore}, {forward}]
   3: (of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on
     the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on
     the ebb tide"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top