ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assure

AH0 SH UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assure-, *assure*
Possible hiragana form: あっすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assure(vt) ทำให้เชื่อมั่น, See also: ทำให้มั่นใจ
assure(vt) ให้ความมั่นใจ, See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน, Syn. convince, reassure
assured(adj) เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
assured(n) ผู้เอาประกันภัย
assure of(phrv) ทำให้มั่นใจเรื่อง, See also: ทำให้แน่ใจเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident

English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assured(n) ผู้เอาประกัน
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ดู insured] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assurerผู้รับประกันภัย [ดู insurer] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assureAvoiding trouble will not always assure safety.
assureCan you absolutely assure delivery by August 15?
assureFull religious freedom is assured to all people.
assureHe assured me of his help.
assureHe assures us that he didn't attach a false statement.
assureHe had an assured manner.
assureHis affected manner of speaking seemed very assured.
assureI am assured of his honesty.
assureI am assured of your help.
assureI assure you of my support.
assureI assure you that an error like this will never happen again.
assureI assure you that I won't be late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลักประกัน(v) assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ผู้เอาประกัน(n) the assured, See also: assured, Syn. ผู้ประกัน, Example: ผู้เอาประกันฟ้องผู้รับประกันว่าไม่จ่ายเงินตามวงเงินที่ประกันไว้
ตกปากรับคำ(v) promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai Definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, Example: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า, Thai Definition: รับรองค่าเสียหาย
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
ยืนยัน(v) assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai Definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาประกัน[ao prakan] (v, exp) FR: s'assurer ; se garantir
ค้ำประกัน[khamprakan] (v) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety  FR: garantir ; assurer ; certifier
คลายใจ[khlāijai] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten  FR: être rassuré ; être soulagé
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ไม่แน่ใจ[mai naējai] (v, exp) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced  FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[manjai] (v) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;  FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ ๆ[naē-naē] (adv) EN: certainly ; surely ; definitely  FR: certainement ; assurément
นอนใจ[nønjai] (v) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured  FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
เป็นตัวของตัวเอง[pen tūa khøng tūa-ēng] (adj) EN: self-confident; self-assured
ผู้เอาประกัน[phū ao prakan] (n, exp) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder  FR: assuré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSURE AH0 SH UH1 R
ASSURED AH0 SH UH1 R D
ASSURES AH0 SH UH1 R Z
ASSUREDLY AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assure (v) ˈəʃˈuəʳr (@1 sh u@1 r)
assured (v) ˈəʃˈuəʳd (@1 sh u@1 d)
assures (v) ˈəʃˈuəʳz (@1 sh u@1 z)
assuredly (a) ˈəʃˈuəʳrɪdliː (@1 sh u@1 r i d l ii)
assuredness (n) ˈəʃˈuəʳrɪdnɪs (@1 sh u@1 r i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包管[bāo guǎn, ㄅㄠ ㄍㄨㄢˇ, ] assure; guarantee, #79,465 [Add to Longdo]
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhànlu:e4, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:è, ㄜˋ, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュア[ashua] (vs) assure [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured [Add to Longdo]
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P) [Add to Longdo]
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area [Add to Longdo]
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u,vt) to assure; to guarantee; to undertake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assure
   v 1: make certain of; "This nest egg will ensure a nice
      retirement for us"; "Preparation will guarantee success!"
      [syn: {guarantee}, {ensure}, {insure}, {assure}, {secure}]
   2: inform positively and with certainty and confidence; "I tell
     you that man is a crook!" [syn: {assure}, {tell}]
   3: assure somebody of the truth of something with the intention
     of giving the listener confidence; "I assured him that
     traveling to Cambodia was safe"
   4: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   5: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
     to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
     {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   6: make a promise or commitment [syn: {promise}, {assure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top