ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asst

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asst-, *asst*
หรือคุณหมายถึง aßt?
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asst*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asst.abbr. assistant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asst (n) ˈəsˈɪstənt (@1 s i1 s t @ n t)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out.Passt auf. A Night at the Opera (1935)
Look out.Aufgepasst. The Bank (1967)
Catch him- Fasst ihn! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Stop!Lasst mich! Mightier Than the Sword (1990)
Watch out!Passt auf! Small Soldiers (1998)
Listen!Lasstihn in Ruhe! City by the Sea (2002)
Let her go.Lasst sie los. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
Let's go.Lasst uns gehen. That'll Do, Pig (2003)
Let me see.Lasst mich sehn. The Merchant of Venice (2004)
Honest!Lasst die Toten zurück! Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Release him.Lasst ihn los. No Man's Land (2006)
You hate me?Hasst du mich? Gone Baby Gone (2007)
It fits.Es passt. Family (2007)
Or hate.Oder hasst. Sparks Fly Out (2008)
Let's goLasst uns gehen. The Boiling Rock (2008)
Suits you.Es passt zu dir. Franklyn (2008)
Let me go!Lasst mich runter! Miss March (2009)
Watch.Passt auf! The Old Wagon (2010)
Here.Lasst mich Euch helfen. The Changeling (2010)
Ok Dont!Lasst mich! Monte Carlo (2011)
It fits.Es passt. Surfing the Aftershocks (2014)
So ...Lasst uns trinken! He Is Back (2015)
What?Ich hab es gehasst. Doubles (2015)
Be safe.Passt auf euch auf. Legendary (2016)
I did.Ich hasste sie. Truth, Justice and the American Way (2016)
Benton!Lasst mich los. Little Brother War (2016)
Let go!Lasst los! Lucid Dream (2017)
... wasstoprunning.หยุดวิ่งหนี 24: Redemption (2008)
Lasst uns mit einer Umarmung die Br'derschaft besiegeln!Lasst uns mit einer Umarmung ตาย Br'derschaft besiegeln! Sacramentum (2012)
Lasst uns ein Fest bereiten!Lasst uns ein Fest bereiten! Sacramentum (2012)
Itfeelsas if thetimehasstopped.ความรู้สึกที่เหมือนกับเวลาหยุดเดิน Episode #1.4 (2013)
Itfeelsas if thetimehasstopped.รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาหยุดเดิน Episode #1.3 (2013)
Let him speak and explain his position!Lasst ihn reden, soll er seine Position darlegen! Tikhiy Don (1957)
Let Podtyolkov speak!Lasst Podtelkow reden! Tikhiy Don (1957)
How can you let that outrage happen?Welche Gemeinheit lasst ihr da zu! Tikhiy Don (1957)
Allow me and Krivoshlykov to watch our comrades die.Lasst mich und Kriwoschlykow schauen, wie unsere Genossen den Tod empfangen. Tikhiy Don (1957)
Let him talk for the last time.Lasst ihm das letzte Wort. Tikhiy Don (1957)
All right, let's go.Lasst uns gehen. Tikhiy Don (1957)
Let go of me, good people!Lasst mich durch, gute Leute! Tikhiy Don (1957)
Let go, I'll join you.Lasst mich, ich gehe mit euch. Tikhiy Don (1957)
Put me to death!Überlasst mich dem Tode! Tikhiy Don (1957)
You can leave the guns.Lasst die Waffen hier. Tikhiy Don (1957)
But let me speak!Lasst mich ausreden! Tikhiy Don (1957)
Let me speak!Lasst mich ausreden! Tikhiy Don (1957)
It's your own fault.Du hast nicht auf ihn aufgepasst. Tikhiy Don (1957)
My coming isn't to you liking, is it?Mein Eintreffen passt dir nicht, stimmt das? Tikhiy Don (1957)
Right, it isn't.So ist es. Es passt mir nicht. Tikhiy Don (1957)
Where did my guys catch you?Wo haben dich meine Leute gefasst? Tikhiy Don (1957)
You think we caught you and take your to Vyoshenskaya?Meinst du, wir hätten dich gefasst, um dich nach Wjoschki zu bringen? Tikhiy Don (1957)
What if you're caught, Grisha?Wenn man dich fasst, Grischenka? Tikhiy Don (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSTEVENS K AE2 S T IY1 V AH0 N Z

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut |(vi) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasstrang {m}exhaust gas system [Add to Longdo]
Abgasstutzen {m}exhaust gas stub [Add to Longdo]
Ananasstücke {pl}pineapple chunks [Add to Longdo]
Anlasstemperatur {f}annealing temperature [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Gehässigkeit {f}; Verhasstheit {f}hatefulness [Add to Longdo]
ein Gräuel [übtr.] | jdm. ein Gräuel sein; jdm. verhasst seinanathema | to be an anathema to sb. [Add to Longdo]
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]
Passteile {pl}matched parts [Add to Longdo]
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel {f}; Basstrommel {f} | Kleine Trommel {f}drum | to beat the big drum (for sth.) | to beat the drum | bass drum | snare drum [Add to Longdo]
Verhasstheit {f}odiousness [Add to Longdo]
Ziel {n} [mil.] | Ziele {pl} | im Ziel; erfasst; getroffen | danebengegangen; nicht getroffen | zum Ziel setzen; zum Ziel stellen | Ziel suchendtarget | targets | on target | off target | to target | target seeking [Add to Longdo]
abfassen | abfassend | abgefasstto indite | inditing | indited [Add to Longdo]
abgefärbt; verblasst {adj}faded [Add to Longdo]
jdn. abpassen; jdn. abwarten | abpassend; abwartend | abgepasst; abgewartetto wait for sb. | waiting for | waited for [Add to Longdo]
abscheulich; verhasst; zuwider {adj}abhorrent [Add to Longdo]
anfassen; handhaben; behandeln | anfassend; handhabend; behandelnd | angefasst; gehandhabt; behandeltto handle | handling | handled [Add to Longdo]
angeglichen; angepasst {adj} | angeglichener; angepasster | am angeglichensten; am angepasstestenadapted | more adapted | most adapted [Add to Longdo]
angepasstpassed [Add to Longdo]
nicht angepasstunassimilated [Add to Longdo]
angleichen; anpassen | angleichend; anpassend | angeglichen; angepasstto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto accommodate | accommodating | accommodated [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasst | nicht angepasstto adapt to | adapting | adapted | unadapted [Add to Longdo]
sich anpassen | sich anpassend | angepasstto adapt oneself; to adjust oneself | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
sich einer Sache anpassen | anpassend | angepasstto conform to sth. | conforming | conformed [Add to Longdo]
sich anpassen an [pol.] | anpassend | angepasstto align oneself to | aligning | aligned [Add to Longdo]
anpassen an | anpassend | angepasstto match with | matching | matched [Add to Longdo]
anpassen; einpassen; ausrichten | anpassend; einpassend; ausrichtend | angepasst; eingepasst; ausgerichtetto adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto assimilate | assimilating | assimilated [Add to Longdo]
angepasstleveled [Add to Longdo]
aufpassen | aufpassend | aufgepasstto be attentive | being attentive | been attentive [Add to Longdo]
sich befassen mit | befassend | befasst mit | er/sie befasst sich mitto occupy with | occupying with | occupied with | he/she occupies with [Add to Longdo]
behagte; passte ansuited [Add to Longdo]
bereitstellend; vorbereitet; gefasstproviding [Add to Longdo]
berühren; anfassen | berührend; anfassend | berührt; angefasst | berührt | berührteto touch | touching | touched | touches | touched [Add to Longdo]
bewirkt; veranlasstcauses [Add to Longdo]
bewirkt; veranlasstcaused [Add to Longdo]
blass werden; erblassen | blass werdend; erblassend | er/sie wird blass; er/sie erblasst | ich/er/sie wurde blass; ich/er/sie erblassteto turn pale; to pale | turning pale | he/she turns pale; he/she pales | I/he/she turned pale; I/he/she paled [Add to Longdo]
enthalten; umfassen | enthaltend; umfassend | enthalten; umfasst | er/sie/es enthält | ich/er/sie/es enthielt | er/sie/es hat/hatte enthaltento contain | containing | contained | he/she/it contains | I/he/she/it contained | he/she/it has/had contained [Add to Longdo]
entlasstunburdens [Add to Longdo]
erfassen; verstehen; begreifen | erfassend; verstehend; begreifend | erfasst; verstanden; begriffen | erfasst | erfassteto apprehend | apprehending | apprehended | apprehends | apprehended [Add to Longdo]
erfasstincludes [Add to Longdo]
falsch anpassen | falsch anpassend | falsch angepasstto mismatch | mismatching | mismatched [Add to Longdo]
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught [Add to Longdo]
fasstcollars [Add to Longdo]
fasstgrabs [Add to Longdo]
fasst sichrecollects [Add to Longdo]
fasst zusammensummarizes [Am.]; summarises [Br.] [Add to Longdo]
fasst abindites [Add to Longdo]
fasst zusammenrecapitulates [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憎い[にくい, nikui] verhasst, gehaessig, widerwaertig [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] Gefasstheit, Bereitschaft, Entschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top