ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assign

AH0 S AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assign-, *assign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assign(vt) กำหนด, See also: ระบุ, ตั้ง
assign(vt) มอบหมาย, See also: สั่งงาน, Syn. appoint, authorize
assign(vt) ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
assign(vt) โอนทรัพย์สิน, See also: โอนสิทธิให้
assign(vi) โอนทรัพย์สิน, See also: โอนสิทธิให้
assignee(n) ผู้รับโอน, See also: ผู้รับทรัพย์สิน จากการโอน
assigner(n) ผู้โอน, Syn. assignor
assignor(n) ผู้โอน, Syn. assigner
assign to(phrv) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice), See also: กำหนดให้
assign to(phrv) จัดเตรียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate, appoint, attribute
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task, mission

English-Thai: Nontri Dictionary
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assignกำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assign๑. โอนสิทธิ์๒. กำหนดให้๓. มอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignกำหนด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assigned riskภัยรับโดยบังคับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assigneeผู้รับโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assigneeผู้รับโอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment๑. การโอนสิทธิ์๒. เอกสารการโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment๑. การกำหนดให้, การมอบหมาย (หน้าที่)๒. การโอนสิทธิ์ให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment of dowerการกำหนดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของสามีให้แก่ภริยาม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment of errorsการระบุข้อผิดพลาด (ในคำพิพากษาของศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assignmentการโอนสิทธิ [การบัญชี]
Assignmentงาน, การกำหนด [การแพทย์]
Assignmentsการโอนสิทธิ [TU Subject Heading]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Assignorผู้โอนสิทธิ, Example: ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assignment(n) สัญญาโอนสิทธิ (มักใช้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) การโอนสิทธิ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assignA new room was assigned to me.
assignAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
assignDo you have many out-of-town assignments?
assignFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
assignHave you done your assignment yet?
assignHe assigned me a new job.
assignHe assigned me three books to read.
assignHe gave us such a long assignment that we protested.
assignHe is sure to carry out the task assigned to him.
assignHe overlooked his assignment.
assignHe was assigned a task.
assignI can't help you. Do your assignment yourself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
สั่งงาน(v) assign, See also: allocate, allot, Syn. มอบหมายงาน, Example: ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน
มอบหมาย(v) assign, See also: commit, entrust, Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่, Example: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด, Thai Definition: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
บรรจุ(v) appoint, See also: assign, put in a suitable position, Syn. บรรจุตำแหน่ง, ตั้ง, Ant. ปลดออก, ถอดออกจากตำแหน่ง, Example: หัวหน้าบรรจุสาวสวยที่มาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวทันที, Thai Definition: จัดให้เข้าประจำหน้าที่หรือตำแหน่ง
การนัด(n) appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai Definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การบ้าน(n) homework, See also: assignment, schoolwork, Example: เด็กๆ ทำการบ้านกันอยู่ที่โต๊ะหินทรงกลมตัวโตเนื้อหินอ่อนสีขาวสะอาด, Count Unit: อย่าง, Thai Definition: งานที่ครูกำหนดให้นักเรียนไปทำที่บ้าน (เฉพาะโรงเรียน), งานที่เกี่ยวกับบ้าน, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น การบ้านการเมือง การบ้านการเรือน
การมอบหมาย(n) assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai Definition: การกำหนดให้
แบ่งหน้าที่(v) assign, See also: allocate, Syn. แบ่งภาระหน้าที่, Example: อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[baeng nāthī] (v, exp) EN: assign ; allocate  FR: assigner les tâches
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
แจก[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจกจ่ายการบ้าน[jaēkjāi kānbān] (v, exp) EN: assign homework
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
กำหนดหน้าที่[kamnot nāthī] (v, exp) EN: allot work ; assign a job  FR: assigner un travail

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSIGN AH0 S AY1 N
ASSIGNS AH0 S AY1 N Z
ASSIGNED AH0 S AY1 N D
ASSIGNING AH0 S AY1 N IH0 NG
ASSIGNMENT AH0 S AY1 N M AH0 N T
ASSIGNMENTS AH0 S AY1 N M AH0 N T S
ASSIGNMENT'S AH0 S AY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assign (v) ˈəsˈaɪn (@1 s ai1 n)
assigns (v) ˈəsˈaɪnz (@1 s ai1 n z)
assigned (v) ˈəsˈaɪnd (@1 s ai1 n d)
assigning (v) ˈəsˈaɪnɪŋ (@1 s ai1 n i ng)
assignable (j) ˈəsˈaɪnəbl (@1 s ai1 n @ b l)
assignment (n) ˈəsˈaɪnmənt (@1 s ai1 n m @ n t)
assignation (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃən (a2 s i g n ei1 sh @ n)
assignments (n) ˈəsˈaɪnmənts (@1 s ai1 n m @ n t s)
assignations (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃənz (a2 s i g n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指派[zhǐ pài, ㄓˇ ㄆㄞˋ, ] assignment, #22,259 [Add to Longdo]
宿题[sù tí, ㄙㄨˋ ㄊㄧˊ, 宿 / 宿] assignment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイキャン[aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
アサイン[asain] (n) assign [Add to Longdo]
アサインメント[asainmento] (n) assignment [Add to Longdo]
キーアサイン[ki-asain] (n) {comp} key assign [Add to Longdo]
キー割り当て;キー割当[キーわりあて, ki-wariate] (n) {comp} key assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] (n) {comp} pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] (n) {comp} pointer assignment statement [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment [Add to Longdo]
逢引(io);逢引き(io);逢い引き;媾曳;媾曳き[あいびき, aibiki] (n,vs) (lover's) date; assignation; rendezvous [Add to Longdo]
移譲(P);委譲[いじょう, ijou] (n,vs) transfer; assignment; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
割り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割当[わりあて, wariate] assignment [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
再割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assign
   v 1: give an assignment to (a person) to a post, or assign a
      task to (a person) [syn: {delegate}, {designate}, {depute},
      {assign}]
   2: give out; "We were assigned new uniforms" [syn: {assign},
     {allot}, {portion}]
   3: attribute or credit to; "We attributed this quotation to
     Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats" [syn:
     {impute}, {ascribe}, {assign}, {attribute}]
   4: select something or someone for a specific purpose; "The
     teacher assigned him to lead his classmates in the exercise"
     [syn: {assign}, {specify}, {set apart}]
   5: attribute or give; "She put too much emphasis on her the last
     statement"; "He put all his efforts into this job"; "The
     teacher put an interesting twist to the interpretation of the
     story" [syn: {put}, {assign}]
   6: make undue claims to having [syn: {arrogate}, {assign}]
   7: transfer one's right to
   8: decide as to where something belongs in a scheme; "The
     biologist assigned the mushroom to the proper class" [syn:
     {assign}, {attribute}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top