ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artery

AA1 R T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artery-, *artery*
English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n, phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Syn. Coronary heart disease CHD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artery(n) เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery(n) เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ
renal arteryเลือดที่ไปเลี้ยงไต

English-Thai: Nontri Dictionary
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arteryหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artery forcepsคีมหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artery, smallหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นโลหิต(n) blood vessel, See also: artery, vein, capillary, Syn. เส้นเลือด, หลอดเลือด, Example: การได้รับพิษตะกั่วติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเส้นโลหิตฝอย และเส้นโลหิตอื่นๆ ในสมอง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ทางเดินเลือดไปสู่หรือออกจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดเลือดแดง[løtleūat daēng] (n) EN: artery  FR: artère [f]
เส้นเลือดแดง[senleūat daēng] (n, exp) EN: artery  FR: artère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTERY AA1 R T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artery (n) ˈaːtəriː (aa1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery, #5,451 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーテリ[a-teri] (n) artery [Add to Longdo]
外頸動脈[がいけいどうみゃく, gaikeidoumyaku] (n) (See 内頸動脈) external carotid artery [Add to Longdo]
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery [Add to Longdo]
冠状動脈[かんじょうどうみゃく, kanjoudoumyaku] (n,adj-no) coronary artery [Add to Longdo]
冠状動脈疾患[かんじょうどうみゃくしっかん, kanjoudoumyakushikkan] (n) coronary-artery disease [Add to Longdo]
冠動脈[かんどうみゃく, kandoumyaku] (n) coronary artery [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
固有肝動脈[こゆうかんどうみゃく, koyuukandoumyaku] (n) arteria hepatica propria; hepatic artery proper; proper hepatic artery [Add to Longdo]
鎖骨下動脈[さこつかどうみゃく, sakotsukadoumyaku] (n) subclavian artery [Add to Longdo]
止血鉗子[しけつかんし, shiketsukanshi] (n) artery forceps; hemostatic forceps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artery
   n 1: a blood vessel that carries blood from the heart to the
      body [syn: {artery}, {arteria}, {arterial blood vessel}]
   2: a major thoroughfare that bears important traffic

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top