ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arsenal

AA1 R S AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arsenal-, *arsenal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arsenal(n) คลังแสงสรรพาวุธ, Syn. arms plant, military warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot, stock, store, hoard

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsenalThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ(n) arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง(n) armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai Definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ(n) arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai Definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง(n) arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai Definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เซน่อล[Āsēnøn] (tm) EN: Arsenal  FR: Arsenal

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSENAL AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENALS AA1 R S AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arsenal (n) ˈaːsnəl (aa1 s n @ l)
arsenals (n) ˈaːsnəlz (aa1 s n @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武库[wǔ kù, ㄨˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms, #55,542 [Add to Longdo]
军火库[jūn huǒ kù, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサナル[a-sanaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アースナル[a-sunaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アーセナル[a-senaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard [Add to Longdo]
核兵器保有量[かくへいきほゆうりょう, kakuheikihoyuuryou] (n) nuclear arsenal [Add to Longdo]
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal [Add to Longdo]
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal [Add to Longdo]
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory [Add to Longdo]
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arsenal
   n 1: all the weapons and equipment that a country has [syn:
      {arsenal}, {armory}, {armoury}]
   2: a military structure where arms and ammunition and other
     military equipment are stored and training is given in the
     use of arms [syn: {arsenal}, {armory}, {armoury}]
   3: a place where arms are manufactured [syn: {armory},
     {armoury}, {arsenal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top