ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardently

AA1 R D AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardently-, *ardently*, ardent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'He pushes things ardently but nothing bears fruit. ''ถึงแม้จะพยายามทำสุดความสามารถเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ค่อยดีกลับมา ' Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDENTLY AA1 R D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardently (a) ˈaːdntliː (aa1 d n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardently
   adv 1: in an ardent manner; "the spirit of God knew very well
       that there was a deeper question to be settled before
       there could be the intervention in power that was so
       ardently desired"

Are you satisfied with the result?Discussions