ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprise

AH0 P R AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprise-, *apprise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprise(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprize
apprise of(phrv) ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell

English-Thai: Nontri Dictionary
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appriseHe should be apprised of our intentions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกกล่าว(v) notify, See also: apprise, inform, announce to, Syn. บอก, แจ้ง, Example: ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง, Thai Definition: บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRISE AH0 P R AY1 Z
APPRISED AH0 P R AY1 Z D
APPRISES AH0 P R AY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprise (v) ˈəprˈaɪz (@1 p r ai1 z)
apprised (v) ˈəprˈaɪzd (@1 p r ai1 z d)
apprises (v) ˈəprˈaɪzɪz (@1 p r ai1 z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprise
   v 1: inform (somebody) of something; "I advised him that the
      rent was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice},
      {send word}, {apprise}, {apprize}]
   2: make aware of; "Have the students been apprised of the
     tuition hike?" [syn: {instruct}, {apprise}, {apprize}]
   3: gain in value; "The yen appreciated again!" [syn:
     {appreciate}, {apprize}, {apprise}, {revalue}] [ant:
     {depreciate}, {devaluate}, {devalue}, {undervalue}]
   4: increase the value of; "The Germans want to appreciate the
     Deutsche Mark" [syn: {appreciate}, {apprize}, {apprise}]
     [ant: {depreciate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top