ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appraises

AH0 P R EY1 Z IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appraises-, *appraises*, appraise
CMU English Pronouncing Dictionary
APPRAISES AH0 P R EY1 Z IH0 Z
APPRAISE AH0 P R EY1 Z
APPRAISAL AH0 P R EY1 Z AH0 L
APPRAISED AH0 P R EY1 Z D
APPRAISER AH0 P R EY1 Z ER0
REAPPRAISE R IY2 AH0 P R EY1 Z
APPRAISING AH0 P R EY1 Z IH0 NG
APPRAISERS AH0 P R EY1 Z ER0 Z
APPRAISALS AH0 P R EY1 Z AH0 L Z
REAPPRAISAL R IY2 AH0 P R EY1 Z AH0 L
REAPPRAISED R IY0 AH0 P R EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appraises (v) ˈəprˈɛɪzɪz (@1 p r ei1 z i z)
appraise (v) ˈəprˈɛɪz (@1 p r ei1 z)
appraisal (n) ˈəprˈɛɪzl (@1 p r ei1 z l)
appraised (v) ˈəprˈɛɪzd (@1 p r ei1 z d)
appraisals (n) ˈəprˈɛɪzlz (@1 p r ei1 z l z)
appraising (v) ˈəprˈɛɪzɪŋ (@1 p r ei1 z i ng)
reappraisal (n) rˌiːəprˈɛɪzl (r ii2 @ p r ei1 z l)
reappraisals (n) rˌiːəprˈɛɪzlz (r ii2 @ p r ei1 z l z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraise(vt) ประเมินคุณค่า, See also: ประเมินคุณภาพ, Syn. evaluate
appraise(vt) ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
appraisal(n) การประเมิน, Syn. appraisement
reappraise(vt) พิจารณาใหม่, Syn. reconsider
reappraisal(n) การตรวจสอบใหม่
appraisement(n) การประเมิน, Syn. appraisal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisalการประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisal, performanceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisal Wellหลุมประเมินผล, Example: หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Customs appraisalการประเมินราคาศุลกากร [TU Subject Heading]
Participatory rural appraisalการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Land Appraisalการประเมินราคาที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Appraisalการประเมินราคา [การบัญชี]
Appraisal surplusส่วนเกินจากการประเมินราคา [การบัญชี]
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Appraisal, Projectประเมินค่าโครงการ [การแพทย์]
Group Appraisalกลุ่มประเมิน [การแพทย์]
Health Appraisalการตรวจวัดสุขภาพของเด็กนักเรียน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appraising(n) การประเมิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appraiThe expert appraised the watch at $200.
appraiWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีค่า(v) appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ประเมินคุณค่า(v) appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai Definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
การประเมิน(n) assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai Definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
คาดค่า(v) appraise, See also: estimate, evaluate, assess, Syn. ตีราคา, Example: เขามีหน้าที่คาดค่าราคาสินค้า
คิดราคา(v) estimate, See also: evaluate, charge, appraise, value, Syn. ตีราคา, Example: คุณจะคิดราคาระบบงานข้อมูลที่คุณได้ดีไซน์ออกมานั้นได้อย่างไร, Thai Definition: กำหนดราคาเพื่อจำหน่าย
ตี(v) value, See also: evaluate, appraise, determine, set, Syn. กำหนด, Example: ความหรูหรานั้นไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครตีคุณค่า จะมีแต่ตัวเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้
ตีราคา(v) appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท
ประเมินค่า(v) evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ประเมิน(v) estimate, See also: assess, evaluate, appraise, approximate, Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี, Thai Definition: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
การตั้งราคา(n) pricing, See also: estimation, assessment, appraisal, Syn. การกำหนดราคา, Example: การตั้งราคาสินค้าควรตั้งให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
ราคาประเมิน(n) cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai Definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ราคาประเมิน(n) cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai Definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประเมิน[kān pramoēn] (n) EN: assessment ; appraisal  FR: évaluation [f]
การประเมินค่า[kān pramoēn khā] (n, exp) EN: appraisal ; valuation
การประเมินความเสียหาย[kān pramoēn khwāmsīahāi] (n, exp) EN: appraisal of damage ; assessment of damage
การประเมินผลการปฏิบัติงาน[kān pramoēnphon kān patibat ngān] (n, exp) EN: performance appraisal
การตั้งราคา[kān tang rākhā] (n, exp) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal
การตีราคา[kān tī rākhā] (n, exp) EN: appraisal  FR: évaluation [f]
คิดราคา[khit rākhā] (v, exp) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value
ประเมิน[pramoēn] (v) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate  FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินผลการปฏิบัติงาน[pramoēn phon kān patibatngān] (n, exp) EN: assess the performance ; performance appraisal
ประเมินค่า[pramoēn khā] (v, exp) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise  FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[pramoēn khunkhā] (v, exp) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge  FR: estimer ; évaluer
ประเมินราคา[pramoēn rākhā] (v) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise  FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ตี[tī] (v) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set  FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ตีค่า[tī khā] (v) EN: appraise ; estimate; assess ; evaluate  FR: évaluer ; estimer
ตีราคา[tī rākhā] (v, exp) EN: estimate the value of sth ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess   FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, / ] to discuss; to comment; to criticize; to judge; to choose (by public appraisal), #2,101 [Add to Longdo]
鉴定[jiàn dìng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to appraise; to identify; to evaluate, #3,032 [Add to Longdo]
考核[kǎo hé, ㄎㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] to examine; to check up on; to assess; to review; appraisal; review; evaluation, #3,225 [Add to Longdo]
评审[píng shěn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄣˇ, / ] to appraise; to evaluate; to judge, #6,690 [Add to Longdo]
核定[hé dìng, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to audit and determine; to check and ratify; to appraise and decide; determination; on a deemed basis (taxation); to deem, #12,813 [Add to Longdo]
评判[píng pàn, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄢˋ, / ] to judge (a competition); to appraise, #12,814 [Add to Longdo]
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation, #14,760 [Add to Longdo]
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] appraise at the current rate, #62,716 [Add to Longdo]
评阅[píng yuè, ㄆㄧㄥˊ ㄩㄝˋ, / ] to read and appraise, #65,217 [Add to Longdo]
揣度[chuǎi duó, ㄔㄨㄞˇ ㄉㄨㄛˊ, ] to estimate; to surmise; to appraise, #65,362 [Add to Longdo]
品题[pǐn tí, ㄆㄧㄣˇ ㄊㄧˊ, / ] to evaluate (an individual); to appraise [Add to Longdo]
评事[píng shì, ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] to discuss and evaluate; to appraise [Add to Longdo]
评章[píng zhāng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄤ, / ] to appraise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschätzung {f}; Einschätzung {f} | Abschätzungen {pl}; Einschätzungen {pl}appraisal | appraisals [Add to Longdo]
Auswertung {f}; Bewertung {f}; Schätzung {f}appraisal [Add to Longdo]
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors [Add to Longdo]
neue Bewertung {f}reappraisal [Add to Longdo]
Bewertungsgebühr {f}appraisal fee [Add to Longdo]
Eignungsbeurteilung {f}appraisal of aptitude [Add to Longdo]
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report [Add to Longdo]
Lage {f}; Situation {f} | Lagen {pl}; Situationen {pl} | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results [Add to Longdo]
Methode der Ermittlung des jährlichen Abschreibungsaufwandes [econ.]appraisal depreciation method [Add to Longdo]
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch {n}appraisal interview [Add to Longdo]
Schätzer {m}appraising officer [Add to Longdo]
Schätzer {m}; Taxator {m}; Sachverständige {m,f}; Sachverständigerappraiser [Add to Longdo]
Schätzklausel {f}appraisal clause [Add to Longdo]
Schätzung {f}; Zollbewertung {f}appraisement [Add to Longdo]
Schätzwert {m}; Taxwert {m}appraised value [Add to Longdo]
Unternehmensbewertung {f}appraisal of business [Add to Longdo]
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates [Add to Longdo]
bewerten; taxieren; auswerten; schätzen | bewertend | bewertet | bewertet | bewerteteto appraise | appraising | appraised | appraises | appraised [Add to Longdo]
bewertet neureappraises [Add to Longdo]
bewertete neureappraised [Add to Longdo]
neu bewerten | neu bewertendto reappraise | reappraising [Add to Longdo]
schätzen | schätzend | geschätzt | schätztto appraise | appraising | appraised | appraises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑定家[かんていか, kanteika] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor [Add to Longdo]
鑑定人[かんていにん, kanteinin] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor [Add to Longdo]
再検討[さいけんとう, saikentou] (n,vs) re-examination; review; reappraisal; (P) [Add to Longdo]
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation [Add to Longdo]
値踏み[ねぶみ, nebumi] (n,vs) appraisal; estimation; evaluation; setting prices [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation [Add to Longdo]
評価基準[ひょうかきじゅん, hyoukakijun] (n) valuation basis; appraisal standard [Add to Longdo]
評価損[ひょうかそん, hyoukason] (n) paper loss; appraisal loss; loss resulting from revised valuation [Add to Longdo]
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top