ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appraise

AH0 P R EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appraise-, *appraise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraise(vt) ประเมินคุณค่า, See also: ประเมินคุณภาพ, Syn. evaluate
appraise(vt) ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
appraisement(n) การประเมิน, Syn. appraisal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.

English-Thai: Nontri Dictionary
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appraiseThe expert appraised the watch at $200.
appraiseWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีค่า(v) appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ประเมินคุณค่า(v) appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai Definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
คาดค่า(v) appraise, See also: estimate, evaluate, assess, Syn. ตีราคา, Example: เขามีหน้าที่คาดค่าราคาสินค้า
ตีราคา(v) appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดราคา[khit rākhā] (v, exp) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value
ประเมิน[pramoēn] (v) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate  FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินค่า[pramoēn khā] (v, exp) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise  FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[pramoēn khunkhā] (v, exp) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge  FR: estimer ; évaluer
ประเมินราคา[pramoēn rākhā] (v) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise  FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ตี[tī] (v) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set  FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ตีค่า[tī khā] (v) EN: appraise ; estimate; assess ; evaluate  FR: évaluer ; estimer
ตีราคา[tī rākhā] (v, exp) EN: estimate the value of sth ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess   FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRAISE AH0 P R EY1 Z
APPRAISED AH0 P R EY1 Z D
APPRAISER AH0 P R EY1 Z ER0
APPRAISES AH0 P R EY1 Z IH0 Z
APPRAISERS AH0 P R EY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appraise (v) ˈəprˈɛɪz (@1 p r ei1 z)
appraised (v) ˈəprˈɛɪzd (@1 p r ei1 z d)
appraises (v) ˈəprˈɛɪzɪz (@1 p r ei1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] appraise at the current rate, #62,716 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑定家[かんていか, kanteika] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor [Add to Longdo]
鑑定人[かんていにん, kanteinin] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appraise
   v 1: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent,
      or significance of; "I will have the family jewels
      appraised by a professional"; "access all the factors when
      taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate},
      {assess}, {appraise}, {value}]
   2: consider in a comprehensive way; "He appraised the situation
     carefully before acting" [syn: {survey}, {appraise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top